Định nghĩa khả năng tương thích của Android 2.2

Bản quyền © 2010, Google Inc. Bảo lưu mọi quyền.
tương thích@android.com

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Tài nguyên
3. Phần mềm
4. Khả năng tương thích phần mềm tham khảo
5. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng
6. Khả năng tương thích đa phương tiện
7. Khả năng tương thích của công cụ dành cho nhà phát triển
8. Khả năng tương thích phần cứng
9. Khả năng tương thích về hiệu suất
10. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật
11. Bộ kiểm tra khả năng tương thích
12. Phần mềm có thể cập nhật
13. Liên hệ với chúng tôi
Phụ lục A - Quy trình kiểm tra Bluetooth

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để điện thoại di động tương thích với Android 2.2.

Việc sử dụng "phải", "không được", "bắt buộc", "sẽ", "không được", "nên", "không nên", "được khuyến nghị", "có thể" và "tùy chọn" theo tiêu chuẩn của IETF định nghĩa trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, "người triển khai thiết bị" hoặc "người triển khai" là một người hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 2.2. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển.

Để được coi là tương thích với Android 2.2, việc triển khai thiết bị:

 • PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.
 • PHẢI vượt qua phiên bản mới nhất của Bộ kiểm tra khả năng tương thích Android (CTS) có sẵn tại thời điểm triển khai phần mềm của thiết bị hoàn tất. (CTS có sẵn như một phần của Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 2 ].) CTS kiểm tra nhiều, nhưng không phải tất cả, các thành phần được nêu trong tài liệu này.

Khi định nghĩa này hoặc CTS không rõ ràng, không rõ ràng hoặc không đầy đủ, thì trách nhiệm của người triển khai thiết bị là đảm bảo khả năng tương thích với các triển khai hiện có. Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 3 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưa thích của Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích mạnh mẽ dựa trên việc triển khai của họ dựa trên mã nguồn "ngược dòng" có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng phương pháp này thực sự không được khuyến khích vì việc vượt qua các bài kiểm tra CTS sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi hoàn toàn với triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng tài liệu này nghiêm cấm việc thay thế và sửa đổi một số thành phần nhất định.

2. Tài nguyên

 1. Mức yêu cầu IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Tổng quan về chương trình tương thích với Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Dự án nguồn mở Android: http://source.android.com/
 4. Định nghĩa và tài liệu API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Tham khảo quyền của Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build tham khảo: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Chuỗi phiên bản cho phép của Android 2.2: http://source.android.com/compatibility/2.2/versions.html
 8. lớp android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. Thông số kỹ thuật của Máy ảo Dalvik: có sẵn trong mã nguồn Android, tại dalvik/docs
 11. Tiện ích ứng dụng: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 12. Thông báo: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 13. Tài nguyên Ứng dụng: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 14. Hướng dẫn về kiểu biểu tượng Thanh trạng thái: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 15. Trình quản lý tìm kiếm: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 16. Chúc mừng: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 17. Hình Nền Động: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 18. Ứng dụng dành cho Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 19. Tài liệu công cụ tham khảo (dành cho adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 20. Mô tả tệp apk Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 21. Tệp kê khai: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 22. Công cụ kiểm tra khỉ: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 23. Danh sách tính năng phần cứng Android: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 24. Hỗ trợ nhiều màn hình: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 25. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 26. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 27. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 28. Không gian tọa độ cảm biến: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 29. Tài liệu tham khảo về quyền và bảo mật của Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 30. API Bluetooth: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html

Nhiều tài nguyên trong số này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android 2.2 và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ thử nghiệm tương thích không đồng ý với tài liệu SDK, thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Mọi chi tiết kỹ thuật được cung cấp trong các tài liệu tham khảo ở trên đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này.

3. Phần mềm

Nền tảng Android bao gồm một bộ API được quản lý, một bộ API gốc và phần thân của cái gọi là API "mềm" chẳng hạn như hệ thống Intent và API ứng dụng web. Phần này nêu chi tiết các API cứng và mềm không thể thiếu để tương thích, cũng như một số hành vi giao diện người dùng và kỹ thuật có liên quan khác. Việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ tất cả các yêu cầu trong phần này.

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi được quản lý (dựa trên Dalvik) là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android tiếp xúc với các ứng dụng đang chạy trong môi trường VM được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của mọi API được ghi lại bởi SDK Android 2.2 [ Tài nguyên, 4 ].

Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ Phần 3.1, Android cũng bao gồm một API "mềm" quan trọng chỉ dành cho thời gian chạy, dưới dạng những thứ như Ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng. Phần này trình bày chi tiết các API "mềm" và hành vi hệ thống cần thiết để tương thích với Android 2.2. Việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu được trình bày trong phần này.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại trong trang tham chiếu Quyền [ Tài nguyên, 5 ]. Lưu ý rằng Phần 10 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Tham số bản dựng

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 6 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân theo.

Tham số Bình luận
android.os.Build.VERSION.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Tài nguyên, 7 ].
android.os.Build.VERSION.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. Đối với Android 2.2, trường này PHẢI có giá trị số nguyên là 8.
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL Giá trị do người triển khai thiết bị chọn chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG ĐƯỢC sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để chỉ ra số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.BOARD Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể sử dụng để chỉ ra bản sửa đổi cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.BRAND Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định tên của công ty, tổ chức, cá nhân, v.v. đã sản xuất thiết bị, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể được sử dụng để cho biết OEM và/hoặc nhà mạng đã bán thiết bị. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.DEVICE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị xác định cấu hình cụ thể hoặc bản sửa đổi của phần thân (đôi khi được gọi là "kiểu dáng công nghiệp") của thiết bị. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.FINGERPRINT Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. Nó PHẢI tuân theo mẫu này:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE)/$(BOARD):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
Ví dụ:
acme/mydevice/generic/generic:2.2/ERC77/3359:userdebug/test-keys
Dấu vân tay KHÔNG ĐƯỢC bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có các ký tự khoảng trắng, thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_").
android.os.Build.HOST Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng con người có thể đọc được. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.ID Mã định danh do người triển khai thiết bị chọn để chỉ một bản phát hành cụ thể, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng NÊN là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.MODEL Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Tên này NÊN giống với tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của thiết bị. PHẢI để con người có thể đọc được, nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.TAGS Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Ví dụ: "không dấu, gỡ lỗi". Trường này KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi trống (""), nhưng một thẻ đơn (chẳng hạn như "phát hành") là được.
android.os.Build.TIME Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
android.os.Build.TYPE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này NÊN có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: "user", "userdebug" hoặc "eng".
android.os.Build.USER Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Android sử dụng Ý định để đạt được sự tích hợp lỏng lẻo giữa các ứng dụng. Phần này mô tả các yêu cầu liên quan đến các mẫu Intent PHẢI được tuân theo khi triển khai thiết bị. Bằng cách "vinh dự", điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc Ý định phù hợp, đồng thời liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu Ý định đã chỉ định.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Dự án ngược dòng của Android xác định một số ứng dụng cốt lõi, chẳng hạn như trình quay số điện thoại, lịch, sổ liên lạc, trình phát nhạc, v.v. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng này bằng các phiên bản thay thế.

Tuy nhiên, bất kỳ phiên bản thay thế nào như vậy PHẢI tôn trọng các mẫu Ý định giống nhau do dự án ngược dòng cung cấp. Ví dụ: nếu một thiết bị chứa trình phát nhạc thay thế, thì thiết bị đó vẫn phải tôn trọng mẫu Intent do các ứng dụng của bên thứ ba đưa ra để chọn một bài hát.

Các ứng dụng sau đây được coi là ứng dụng hệ thống Android cốt lõi:

 • Đồng hồ để bàn
 • trình duyệt
 • Lịch
 • Máy tính
 • Máy ảnh
 • Liên lạc
 • E-mail
 • Bộ sưu tập
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • LivePicker (nghĩa là ứng dụng chọn Hình nền động; CÓ THỂ được bỏ qua nếu thiết bị không hỗ trợ Hình nền động, theo Mục 3.8.5.)
 • Nhắn tin (AKA "Mms")
 • Âm nhạc
 • Điện thoại
 • Cài đặt
 • Máy ghi âm thanh

Các ứng dụng hệ thống cốt lõi của Android bao gồm các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ khác nhau được coi là "công khai". Nghĩa là, thuộc tính "android:exported" có thể không có hoặc có thể có giá trị "true".

Đối với mọi Hoạt động hoặc Dịch vụ được xác định trong một trong các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi không được đánh dấu là không công khai thông qua thuộc tính android:exported có giá trị "false", việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một thành phần cùng loại triển khai cùng một bộ lọc Ý định mẫu làm ứng dụng hệ thống Android cốt lõi.

Nói cách khác, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi; tuy nhiên, nếu có, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ tất cả các mẫu Ý định được xác định bởi từng ứng dụng hệ thống Android cốt lõi được thay thế.

3.2.3.2. Ghi đè ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên những người triển khai thiết bị PHẢI cho phép mỗi mẫu Ý định được tham chiếu trong Phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Dự án nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC gán các đặc quyền đặc biệt cho việc sử dụng các mẫu Ý định này của ứng dụng hệ thống hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và đảm nhận quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng "Trình chọn" cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng, tất cả đều xử lý cùng một mẫu Ý định.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về một tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu Ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong Phần 3.2.3.1.

Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong Phần 3.6.

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát một số Ý định nhất định để thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát các Ý định quảng bá công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.3. Khả năng tương thích API gốc

Mã được quản lý chạy trong Dalvik có thể gọi vào mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm hỗ trợ mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn. Các API sau PHẢI có sẵn cho mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Giao diện JNI
 • libz (nén Zlib)
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Hỗ trợ cho OpenGL, như được mô tả bên dưới

Triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ OpenGL ES 1.0. Các thiết bị thiếu khả năng tăng tốc phần cứng PHẢI triển khai OpenGL ES 1.0 bằng trình kết xuất phần mềm. Việc triển khai thiết bị NÊN triển khai càng nhiều OpenGL ES 1.1 khi phần cứng thiết bị hỗ trợ. Việc triển khai thiết bị NÊN cung cấp triển khai cho OpenGL ES 2.0, nếu phần cứng có khả năng thực hiện hợp lý trên các API đó.

Các thư viện này PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích với nhị phân (đối với kiến ​​trúc bộ xử lý nhất định) với các phiên bản được cung cấp trong Bionic bởi dự án Nguồn mở Android. Vì các triển khai Bionic không hoàn toàn tương thích với các triển khai khác, chẳng hạn như thư viện GNU C, nên những người triển khai thiết bị NÊN sử dụng triển khai Android. Nếu người triển khai thiết bị sử dụng cách triển khai khác của các thư viện này, thì họ PHẢI đảm bảo khả năng tương thích về tiêu đề, nhị phân và hành vi.

Việc triển khai thiết bị PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ thông qua API android.os.Build.CPU_ABI . ABI PHẢI là một trong các mục được ghi lại trong phiên bản mới nhất của Android NDK, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.txt . Lưu ý rằng các bản phát hành bổ sung của Android NDK có thể giới thiệu hỗ trợ cho các ABI bổ sung.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, cần nhắc lại rằng những người triển khai thiết bị RẤT được khuyến khích sử dụng các triển khai ngược dòng của các thư viện được liệt kê ở trên để giúp đảm bảo tính tương thích.

3.4. Khả năng tương thích web

Nhiều nhà phát triển và ứng dụng dựa vào hành vi của lớp android.webkit.WebView [ Tài nguyên, 8 ] cho giao diện người dùng của họ, vì vậy việc triển khai WebView phải tương thích trên các triển khai Android. Tương tự, trải nghiệm web đầy đủ là trung tâm của trải nghiệm người dùng Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một phiên bản android.webkit.WebView phù hợp với phần mềm Android ngược dòng và PHẢI bao gồm một trình duyệt hỗ trợ HTML5 hiện đại, như được mô tả bên dưới.

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng công cụ kết xuất WebKit để triển khai android.webkit.WebView . Do không thể phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống hiển thị web, nên những người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của WebKit trong triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng WebKit 533.1 từ cây Nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 2.2. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các tùy chỉnh đối với việc triển khai WebKit; tuy nhiên, bất kỳ tùy chỉnh nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC làm thay đổi hành vi của WebView, bao gồm cả hành vi kết xuất.
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE
  • Giá trị của chuỗi $(LOCALE) NÊN tuân theo các quy ước ISO về mã quốc gia và ngôn ngữ, đồng thời NÊN tham chiếu đến ngôn ngữ được định cấu hình hiện tại của thiết bị
  • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL
  • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID

Cấu hình WebView PHẢI bao gồm hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu HTML5, bộ đệm ứng dụng và API định vị địa lý [ Tài nguyên, 9 ]. WebView PHẢI bao gồm hỗ trợ <video> HTML5. Các API HTML5, giống như tất cả các API JavaScript, PHẢI bị tắt theo mặc định trong WebView, trừ khi nhà phát triển bật chúng một cách rõ ràng thông qua các API Android thông thường.

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng chung. Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi một ứng dụng Trình duyệt thay thế được vận chuyển, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong Phần 3.4.1.

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 9 ] càng tốt. Ở mức tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ định vị địa lý HTML5, bộ đệm ứng dụng và API cơ sở dữ liệu cũng như thẻ <video> trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 3 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hành vi hoặc ý nghĩa của một Intent tiêu chuẩn
 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi vòng đời hoặc ngữ nghĩa vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Trình cung cấp nội dung, v.v.)
 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi ngữ nghĩa của một quyền cụ thể

Danh sách trên không đầy đủ và trách nhiệm của người triển khai thiết bị là đảm bảo khả năng tương thích hành vi. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi với Dự án mã nguồn mở Android.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Sửa đổi bị cấm bao gồm:

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm bất kỳ phần tử nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như lớp hoặc giao diện hoặc trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

"Phần tử hiển thị công khai" là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng dấu "@hide" trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC để lộ các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã lưu ý ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ dành cho nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm API tùy chỉnh, nhưng bất kỳ API nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC nằm trong vùng tên thuộc sở hữu của hoặc tham chiếu đến một tổ chức khác. Chẳng hạn, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự; chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào không gian tên của các công ty khác.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API trong ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và làm cho chúng ràng buộc thông qua việc đưa vào định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích của máy ảo

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ đặc tả mã byte có thể thực thi Dalvik (DEX) đầy đủ và ngữ nghĩa Máy ảo Dalvik [ Tài nguyên, 10 ].

Việc triển khai thiết bị có màn hình được phân loại là mật độ trung bình hoặc mật độ thấp PHẢI định cấu hình Dalvik để phân bổ ít nhất 16 MB bộ nhớ cho mỗi ứng dụng. Việc triển khai thiết bị có màn hình được phân loại là mật độ cao PHẢI định cấu hình Dalvik để phân bổ ít nhất 24 MB bộ nhớ cho mỗi ứng dụng. Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị CÓ THỂ phân bổ nhiều bộ nhớ hơn những con số này.

3.8. Tương thích giao diện người dùng

Nền tảng Android bao gồm một số API dành cho nhà phát triển cho phép các nhà phát triển kết nối với giao diện người dùng hệ thống. Việc triển khai thiết bị PHẢI kết hợp các API giao diện người dùng tiêu chuẩn này vào các giao diện người dùng tùy chỉnh mà chúng phát triển, như được giải thích bên dưới.

3.8.1. tiện ích

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép ứng dụng hiển thị "AppWidget" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 11 ]. Bản phát hành tham chiếu Nguồn mở Android bao gồm một ứng dụng Trình khởi chạy bao gồm các thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng thêm, xem và xóa AppWidget khỏi màn hình chính.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế một giải pháp thay thế cho Trình khởi chạy tham chiếu (tức là màn hình chính). Trình khởi chạy thay thế NÊN bao gồm hỗ trợ tích hợp cho AppWidget và hiển thị các thành phần giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget trực tiếp trong Trình khởi chạy. Trình khởi chạy thay thế CÓ THỂ bỏ qua các yếu tố giao diện người dùng này; tuy nhiên, nếu chúng bị bỏ qua, người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp một ứng dụng riêng biệt có thể truy cập được từ Trình khởi chạy cho phép người dùng thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget.

3.8.2. thông báo

Android bao gồm các API cho phép nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [ Tài nguyên, 12 ]. Người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp hỗ trợ cho từng loại thông báo được xác định như vậy; cụ thể: âm thanh, độ rung, ánh sáng và thanh trạng thái.

Ngoài ra, việc triển khai PHẢI hiển thị chính xác tất cả các tài nguyên (biểu tượng, tệp âm thanh, v.v.) được cung cấp trong API [ Tài nguyên, 13 ] hoặc trong hướng dẫn kiểu biểu tượng Thanh trạng thái [ Tài nguyên, 14 ]. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi triển khai Nguồn mở Android tham chiếu; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế như vậy PHẢI hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Android bao gồm các API [ Tài nguyên, 15 ] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào ứng dụng của họ và hiển thị dữ liệu ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng duy nhất trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị đề xuất khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm toàn cầu chung.

Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một giao diện người dùng tìm kiếm trên toàn hệ thống, được chia sẻ, duy nhất có khả năng đưa ra các đề xuất theo thời gian thực để đáp ứng với đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thêm đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó chạy ở chế độ tìm kiếm toàn cầu. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt sử dụng chức năng này, hành vi mặc định NÊN là hiển thị kết quả và đề xuất của công cụ tìm kiếm web.

Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp các giao diện người dùng tìm kiếm thay thế, nhưng NÊN bao gồm một nút tìm kiếm chuyên dụng cứng hoặc mềm, nút này có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào trong bất kỳ ứng dụng nào để gọi khung tìm kiếm, với hành vi được cung cấp trong tài liệu API.

3.8.4. chúc rượu

Các ứng dụng có thể sử dụng API "Toast" (được xác định trong [ Tài nguyên, 16 ]) để hiển thị các chuỗi ngắn không theo phương thức cho người dùng cuối, các chuỗi này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị Toasts từ các ứng dụng cho người dùng cuối theo một số cách hiển thị cao.

3.8.5. hình nền động

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị một hoặc nhiều "Hình nền động" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 17 ]. Hình nền động là hoạt ảnh, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng nhập giới hạn hiển thị dưới dạng hình nền, phía sau các ứng dụng khác.

Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền động, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý mà không ảnh hưởng xấu đến các ứng dụng khác. Nếu các giới hạn trong phần cứng khiến hình nền và/hoặc ứng dụng bị sập, trục trặc, tiêu tốn quá nhiều năng lượng của CPU hoặc pin hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được, thì phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền động. Ví dụ: một số hình nền động có thể sử dụng ngữ cảnh Open GL 1.0 hoặc 2.0 để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền động sẽ không chạy đáng tin cậy trên phần cứng không hỗ trợ nhiều ngữ cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền động của ngữ cảnh OpenGL có thể xung đột với các ứng dụng khác cũng sử dụng ngữ cảnh OpenGL.

Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên NÊN triển khai hình nền động. Việc triển khai thiết bị được xác định là không chạy hình nền động một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên KHÔNG ĐƯỢC triển khai hình nền động.

4. Khả năng tương thích phần mềm tham khảo

Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source applications:

 • Calculator (included in SDK)
 • Lunar Lander (included in SDK)
 • The "Apps for Android" applications [ Resources, 18 ].
 • Replica Island (available in Android Market; only required for device implementations that support with OpenGL ES 2.0)

Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

Additionally, device implementations MUST test each menu item (including all sub-menus) of each of these smoke-test applications:

 • ApiDemos (included in SDK)
 • ManualSmokeTests (included in CTS)

Each test case in the applications above MUST run correctly on the device implementation.

5. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 19 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 20 ], Android Manifest [ Resources, 21 ], or Dalvik bytecode [ Resources, 10 ] formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

6. Multimedia Compatibility

Device implementations MUST fully implement all multimedia APIs. Device implementations MUST include support for all multimedia codecs described below, and SHOULD meet the sound processing guidelines described below.

6.1. Media Codecs

Device implementations MUST support the following multimedia codecs. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

Audio
Name Encoder Decoder Details File/Container Format
AAC LC/LTP X Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+) X
HE-AACv2 (enhanced AAC+) X
AMR-NB X X 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB X 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 X Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI X MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis X Ogg (.ogg)
PCM X 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG X X base+progressive
GIF X
PNG X X
BMP X
Video
H.263 X X 3GPP (.3gp) files
H.264 X 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile X 3GPP (.3gp) file

Note that the table above does not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

6.2. Audio Recording

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.2 Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

6.3. Audio Latency

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.2 Android are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

7. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 19 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 22 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

8. Hardware Compatibility

Android is intended to support device implementers creating innovative form factors and configurations. At the same time Android developers expect certain hardware, sensors and APIs across all Android device. This section lists the hardware features that all Android 2.2 compatible devices must support.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as defined in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • class definitions for the component's APIs MUST be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 23 ]

8.1. Display

Android 2.2 includes facilities that perform certain automatic scaling and transformation operations under some circumstances, to ensure that third-party applications run reasonably well on a variety of hardware configurations [ Resources, 24 ]. Devices MUST properly implement these behaviors, as detailed in this section.

For Android 2.2, these are the most common display configurations:

Screen Type Width (Pixels) Height (Pixels) Diagonal Length Range (inches) Screen Size Group Screen Density Group
QVGA 240 320 2.6 - 3.0 Small Low
WQVGA 240 400 3.2 - 3.5 Normal Low
FWQVGA 240 432 3.5 - 3.8 Normal Low
HVGA 320 480 3.0 - 3.5 Normal Medium
WVGA 480 800 3.3 - 4.0 Normal High
FWVGA 480 854 3.5 - 4.0 Normal High
WVGA 480 800 4.8 - 5.5 Large Medium
FWVGA 480 854 5.0 - 5.8 Large Medium

Device implementations corresponding to one of the standard configurations above MUST be configured to report the indicated screen size to applications via the android.content.res.Configuration [ Resources, 24 ] class.

Some .apk packages have manifests that do not identify them as supporting a specific density range. When running such applications, the following constraints apply:

 • Device implementations MUST interpret resources in a .apk that lack a density qualifier as defaulting to "medium" (known as "mdpi" in the SDK documentation.)
 • When operating on a "low" density screen, device implementations MUST scale down medium/mdpi assets by a factor of 0.75.
 • When operating on a "high" density screen, device implementations MUST scale up medium/mdpi assets by a factor of 1.5.
 • Device implementations MUST NOT scale assets within a density range, and MUST scale assets by exactly these factors between density ranges.

8.1.2. Non-Standard Display Configurations

Display configurations that do not match one of the standard configurations listed in Section 8.1.1 require additional consideration and work to be compatible. Device implementers MUST contact Android Compatibility Team as described in Section 13 to obtain classifications for screen-size bucket, density, and scaling factor. When provided with this information, device implementations MUST implement them as specified.

Note that some display configurations (such as very large or very small screens, and some aspect ratios) are fundamentally incompatible with Android 2.2; therefore device implementers are encouraged to contact Android Compatibility Team as early as possible in the development process.

8.1.3. Display Metrics

Device implementations MUST report correct valuesfor all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 26 ].

8.1.4. Declared Screen Support

Applications may indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

8.2. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 25 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

8.3. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation options (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 25 ]

8.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

8.5. Touchscreen input

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacative or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 25 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

8.6. USB

Device implementations:

 • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
 • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
 • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
 • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
 • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port
 • SHOULD implement support for the USB Mass Storage specification (so that either removable or fixed storage on the device can be accessed from a host PC)

8.7. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

8.8. Wireless Data Networking

Device implementations MUST include support for wireless high-speed data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one wireless data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, etc.

If a device implementation includes a particular modality for which the Android SDK includes an API (that is, WiFi, GSM, or CDMA), the implementation MUST support the API.

Devices MAY implement more than one form of wireless data connectivity. Devices MAY implement wired data connectivity (such as Ethernet), but MUST nonetheless include at least one form of wireless connectivity, as above.

8.9. Camera

Device implementations MUST include a rear-facing camera. The included rear-facing camera:

 • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
 • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
 • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs:

 1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
 2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. (This is the format used natively by the 7k hardware family.) That is, NV21 MUST be the default.

Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.2 SDK documentation [ Resources, 27 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.)

Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

Device implementations MAY include a front-facing camera. However, if a device implementation includes a front-facing camera, the camera API as implemented on the device MUST NOT use the front-facing camera by default. That is, the camera API in Android 2.2 is for rear-facing cameras only, and device implementations MUST NOT reuse or overload the API to act on a front-facing camera, if one is present. Note that any custom APIs added by device implementers to support front-facing cameras MUST abide by sections 3.5 and 3.6; for instance, if a custom android.hardware.Camera or Camera.Parameters subclass is provided to support front-facing cameras, it MUST NOT be located in an existing namespace, as described by sections 3.5 and 3.6. Note that the inclusion of a front-facing camera does not meet the requirement that devices include a rear-facing camera.

8.10. Accelerometer

Device implementations MUST include a 3-axis accelerometer and MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater. The coordinate system used by the accelerometer MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 28 ]).

8.11. Compass

Device implementations MUST include a 3-axis compass and MUST be able to deliver events 10 Hz or greater. The coordinate system used by the compass MUST comply with the Android sensor coordinate system as defined in the Android API (see [ Resources, 28 ]).

8.12. GPS

Device implementations MUST include a GPS receiver, and SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

8.13. Telephony

Android 2.2 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.2 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement the full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

See also Section 8.8, Wireless Data Networking.

8.14. Memory and Storage

Device implementations MUST have at least 92MB of memory available to the kernel and userspace. The 92MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 128MB of memory available to kernel and userspace, in addition to any memory dedicated to hardware components that is not under the kernel's control. Device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that these higher requirements are planned to become hard minimums in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

8.15. Application Shared Storage

Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 2GB in size.

Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

Regardless of the form of shared storage used, the shared storage MUST implement USB mass storage, as described in Section 8.6. As shipped out of the box, the shared storage MUST be mounted with the FAT filesystem.

It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 2GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 2GB in size or larger, formatted as FAT, and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

8.16. Bluetooth

Device implementations MUST include a Bluetooth transceiver. Device implementations MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 30 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

9. Performance Compatibility

One of the goals of the Android Compatibility Program is to enable consistent application experience to consumers. Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.2 compatible device defined in the table below:

Metric Performance Threshold Comments
Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
 • Browser: less than 1300ms
 • MMS/SMS: less than 700ms
 • AlarmClock: less than 650ms
The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

10. Security Model Compatibility

Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 29 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

10.1. Permissions

Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 29 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

10.2. UID and Process Isolation

Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 29 ].

10.3. Filesystem Permissions

Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 29 ].

10.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 10.

Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
 • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
 • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

11. Compatibility Test Suite

Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.2. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

12. Updatable Software

Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

 • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
 • "Tethered" updates over USB from a host PC
 • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of thid-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

13. Contact Us

You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

Appendix A - Bluetooth Test Procedure

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described below.

The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

 • a candidate device implementation running the software build to be tested
 • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

Setup and Installation

 1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
 2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
 3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

Test Bluetooth Control by Apps

 1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
 2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

Test Pairing and Communication

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
 4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
 6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

 1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
 3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
 4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
 5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

Test Re-Launches

 1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
 2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.