Định nghĩa khả năng tương thích Android 2.3

Bản quyền © 2010, Google Inc. Bảo lưu mọi quyền.
tương thích@android.com

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Tài nguyên
3. Phần mềm
4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng
5. Khả năng tương thích đa phương tiện
6. Khả năng tương thích của công cụ dành cho nhà phát triển
7. Khả năng tương thích phần cứng
7.1. Hiển thị và Đồ họa
7.2. Thiết bị đầu vào
7.3. cảm biến
7.4. Kết nối dữ liệu
7.5. máy ảnh
7.6. Bộ nhớ và lưu trữ
7.7. USB
8. Khả năng tương thích về hiệu suất
9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật
10. Kiểm tra tính tương thích của phần mềm
11. Phần mềm có thể cập nhật
12. Liên hệ với chúng tôi
Phụ lục A - Quy trình kiểm tra Bluetooth

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để điện thoại di động tương thích với Android 2.3.

Việc sử dụng "phải", "không được", "bắt buộc", "sẽ", "không được", "nên", "không nên", "được khuyến nghị", "có thể" và "tùy chọn" theo tiêu chuẩn của IETF định nghĩa trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, "người triển khai thiết bị" hoặc "người triển khai" là một người hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 2.3. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển.

Để được coi là tương thích với Android 2.3, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa về khả năng tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Khi định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong Phần 10 không rõ ràng, không rõ ràng hoặc không đầy đủ, thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích với các triển khai hiện có. Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 3 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưa thích của Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích mạnh mẽ dựa trên cơ sở triển khai của họ ở mức độ lớn nhất có thể dựa trên mã nguồn "ngược dòng" có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng phương pháp này thực sự không được khuyến khích, vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi hoàn toàn với triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng tài liệu này nghiêm cấm việc thay thế và sửa đổi một số thành phần nhất định.

Xin lưu ý rằng Định nghĩa tương thích này được ban hành để tương ứng với bản cập nhật 2.3.3 cho Android, là API cấp 10. Định nghĩa này đã lỗi thời và thay thế Định nghĩa tương thích cho các phiên bản Android 2.3 trước 2.3.3. (Có nghĩa là, phiên bản 2.3.1 và 2.3.2 đã lỗi thời.) Các thiết bị tương thích với Android trong tương lai chạy Android 2.3 PHẢI xuất xưởng với phiên bản 2.3.3 trở lên.

2. Tài nguyên

 1. Mức yêu cầu IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Tổng quan về chương trình tương thích với Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Dự án nguồn mở Android: http://source.android.com/
 4. Định nghĩa và tài liệu API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Tham khảo quyền của Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build tham khảo: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Chuỗi phiên bản cho phép của Android 2.3: http://source.android.com/compatibility/2.3/versions.html
 8. lớp android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 9. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 10. Khả năng ngoại tuyến của HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 11. Thẻ video HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 12. API định vị địa lý HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 13. API cơ sở dữ liệu web HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 14. API lập chỉ mục HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 15. Thông số kỹ thuật của Máy ảo Dalvik: có sẵn trong mã nguồn Android, tại dalvik/docs
 16. Tiện ích ứng dụng: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 17. Thông báo: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 18. Tài nguyên Ứng dụng: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 19. Hướng dẫn về kiểu biểu tượng Thanh trạng thái: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guideline /icon_design.html#statusbarstructure
 20. Trình quản lý tìm kiếm: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 21. Chúc mừng: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 22. Hình Nền Động: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 23. Tài liệu công cụ tham khảo (dành cho adb, aapt, ddms): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 24. Mô tả tệp apk Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 25. Tệp kê khai: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 26. Công cụ kiểm tra khỉ: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 27. Danh sách tính năng phần cứng Android: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 28. Hỗ trợ nhiều màn hình: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 29. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 30. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 31. Không gian tọa độ cảm biến: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 32. API Bluetooth: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 33. Giao thức đẩy NDEF: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 34. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 35. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 36. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 37. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 38. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 39. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 40. API định hướng máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 41. android.hardware.Camera: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 42. Tài liệu tham khảo về quyền và bảo mật của Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 43. Ứng dụng dành cho Android: http://code.google.com/p/apps-for-android

Nhiều tài nguyên trong số này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android 2.3 và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ thử nghiệm tương thích không đồng ý với tài liệu SDK, thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Mọi chi tiết kỹ thuật được cung cấp trong các tài liệu tham khảo ở trên đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này.

3. Phần mềm

Nền tảng Android bao gồm một bộ API được quản lý, một bộ API gốc và phần thân của cái gọi là API "mềm" chẳng hạn như hệ thống Intent và API ứng dụng web. Phần này nêu chi tiết các API cứng và mềm không thể thiếu để tương thích, cũng như một số hành vi giao diện người dùng và kỹ thuật có liên quan khác. Việc triển khai thiết bị PHẢI tuân thủ tất cả các yêu cầu trong phần này.

3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

Môi trường thực thi được quản lý (dựa trên Dalvik) là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android tiếp xúc với các ứng dụng đang chạy trong môi trường VM được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của mọi API được ghi lại bởi SDK Android 2.3 [ Tài nguyên, 4 ].

Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

Định nghĩa về khả năng tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm các API được bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động một cách hợp lý. Xem Phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho tình huống này.

3.2. Khả năng tương thích API mềm

Ngoài các API được quản lý từ Phần 3.1, Android cũng bao gồm một API "mềm" quan trọng chỉ dành cho thời gian chạy, dưới dạng những thứ như Ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng. Phần này nêu chi tiết các API "mềm" và hành vi hệ thống cần thiết để tương thích với Android 2.3. Việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng tất cả các yêu cầu được trình bày trong phần này.

3.2.1. Quyền

Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại trong trang tham chiếu Quyền [ Tài nguyên, 5 ]. Lưu ý rằng Phần 10 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

3.2.2. Tham số bản dựng

API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 6 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân theo.

Tham số Bình luận
android.os.Build.VERSION.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Tài nguyên, 7 ].
android.os.Build.VERSION.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. Đối với Android 2.3, trường này PHẢI có giá trị số nguyên là 9.
android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL Giá trị do người triển khai thiết bị chọn chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG ĐƯỢC sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để chỉ ra số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.BOARD Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể sử dụng để chỉ ra bản sửa đổi cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.BRAND Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định tên của công ty, tổ chức, cá nhân, v.v. đã sản xuất thiết bị, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể được sử dụng để cho biết OEM và/hoặc nhà mạng đã bán thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.DEVICE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị xác định cấu hình cụ thể hoặc bản sửa đổi của phần thân (đôi khi được gọi là "kiểu dáng công nghiệp") của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.FINGERPRINT Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. Nó PHẢI tuân theo mẫu này:
$(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
Ví dụ:
acme/mydevice/generic/generic:2.3/ERC77/3359:userdebug/test-keys
Dấu vân tay KHÔNG ĐƯỢC bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có các ký tự khoảng trắng, thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.
android.os.Build.HOST Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng con người có thể đọc được. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.ID Mã định danh do người triển khai thiết bị chọn để chỉ một bản phát hành cụ thể, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng NÊN là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.MODEL Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Tên này NÊN giống với tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
android.os.Build.SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của thiết bị. PHẢI để con người có thể đọc được, nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.TAGS Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Ví dụ: "không dấu, gỡ lỗi". Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.TIME Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
android.os.Build.TYPE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này NÊN có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: "user", "userdebug" hoặc "eng". Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
android.os.Build.USER Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").

3.2.3. Khả năng tương thích ý định

Android sử dụng Ý định để đạt được sự tích hợp lỏng lẻo giữa các ứng dụng. Phần này mô tả các yêu cầu liên quan đến các mẫu Intent PHẢI được tuân theo khi triển khai thiết bị. Bằng cách "vinh dự", điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc Ý định phù hợp, đồng thời liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu Ý định đã chỉ định.

3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

Dự án ngược dòng của Android xác định một số ứng dụng cốt lõi, chẳng hạn như trình quay số điện thoại, lịch, sổ liên lạc, trình phát nhạc, v.v. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng này bằng các phiên bản thay thế.

Tuy nhiên, bất kỳ phiên bản thay thế nào như vậy PHẢI tôn trọng các mẫu Ý định giống nhau do dự án ngược dòng cung cấp. Ví dụ: nếu một thiết bị chứa trình phát nhạc thay thế, thì thiết bị đó vẫn phải tôn trọng mẫu Intent do các ứng dụng của bên thứ ba đưa ra để chọn một bài hát.

Các ứng dụng sau đây được coi là ứng dụng hệ thống Android cốt lõi:

 • Đồng hồ để bàn
 • trình duyệt
 • Lịch
 • Máy tính
 • Liên lạc
 • E-mail
 • Bộ sưu tập
 • Tìm kiếm toàn cầu
 • Trình khởi chạy
 • Âm nhạc
 • Cài đặt

Các ứng dụng hệ thống cốt lõi của Android bao gồm các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ khác nhau được coi là "công khai". Nghĩa là, thuộc tính "android:exported" có thể không có hoặc có thể có giá trị "true".

Đối với mọi Hoạt động hoặc Dịch vụ được xác định trong một trong các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi không được đánh dấu là không công khai thông qua thuộc tính android:exported có giá trị "false", việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một thành phần cùng loại triển khai cùng một bộ lọc Ý định mẫu làm ứng dụng hệ thống Android cốt lõi.

Nói cách khác, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi; tuy nhiên, nếu có, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ tất cả các mẫu Ý định được xác định bởi từng ứng dụng hệ thống Android cốt lõi được thay thế.

3.2.3.2. Ghi đè ý định

Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên những người triển khai thiết bị PHẢI cho phép mỗi mẫu Ý định được tham chiếu trong Phần 3.2.3.1 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Dự án nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC gán các đặc quyền đặc biệt cho việc sử dụng các mẫu Ý định này của ứng dụng hệ thống hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và đảm nhận quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng "Trình chọn" cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng, tất cả đều xử lý cùng một mẫu Ý định.

3.2.3.3. Không gian tên ý định

Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về một tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu Ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong Phần 3.2.3.1.

Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong Phần 3.6.

3.2.3.4. Ý định phát sóng

Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát một số Ý định nhất định để thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát các Ý định quảng bá công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

3.3. Khả năng tương thích API gốc

Mã được quản lý chạy trong Dalvik có thể gọi vào mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản, nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABIs) trong Android NDK, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.txt . Nếu triển khai thiết bị tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định, thì thiết bị NÊN triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

Nếu triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI, thì thiết bị đó:

 • PHẢI bao gồm hỗ trợ cho mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi vào mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn.
 • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích với nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
 • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua API android.os.Build.CPU_ABI
 • CHỈ PHẢI báo cáo những ABI được ghi lại trong phiên bản Android NDK mới nhất, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
 • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và tệp tiêu đề có sẵn trong dự án nguồn mở Android ngược dòng

Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

 • libc (thư viện C)
 • libm (thư viện toán học)
 • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
 • Giao diện JNI
 • liblog (ghi nhật ký Android)
 • libz (nén Zlib)
 • libdl (trình liên kết động)
 • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
 • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
 • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
 • libjnigraphics.so
 • libOpenSLES.so (Hỗ trợ âm thanh Thư viện âm thanh mở)
 • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
 • Hỗ trợ cho OpenGL, như được mô tả bên dưới

Lưu ý rằng các bản phát hành Android NDK trong tương lai có thể giới thiệu hỗ trợ cho các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có, thì nó KHÔNG ĐƯỢC báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, cần nhắc lại rằng những người triển khai thiết bị RẤT được khuyến khích sử dụng các triển khai ngược dòng của các thư viện được liệt kê ở trên để giúp đảm bảo tính tương thích.

3.4. Khả năng tương thích web

Nhiều nhà phát triển và ứng dụng dựa vào hành vi của lớp android.webkit.WebView [ Tài nguyên, 8 ] cho giao diện người dùng của họ, vì vậy việc triển khai WebView phải tương thích trên các triển khai Android. Tương tự, một trình duyệt web hiện đại, hoàn chỉnh là trung tâm của trải nghiệm người dùng Android. Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một phiên bản android.webkit.WebView phù hợp với phần mềm Android ngược dòng và PHẢI bao gồm một trình duyệt hỗ trợ HTML5 hiện đại, như được mô tả bên dưới.

3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng công cụ kết xuất WebKit để triển khai android.webkit.WebView . Do không thể phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống hiển thị web, nên những người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của WebKit trong triển khai WebView. Đặc biệt:

 • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng WebKit 533.1 từ cây Nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 2.3. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các tùy chỉnh đối với việc triển khai WebKit; tuy nhiên, bất kỳ tùy chỉnh nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC làm thay đổi hành vi của WebView, bao gồm cả hành vi kết xuất.
 • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:
  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1
  • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE
  • Giá trị của chuỗi $(LOCALE) NÊN tuân theo các quy ước ISO về mã quốc gia và ngôn ngữ, đồng thời NÊN tham chiếu đến ngôn ngữ được định cấu hình hiện tại của thiết bị
  • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL
  • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID

Thành phần WebView NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 9 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API này được liên kết với HTML5 trong WebView:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 13 ] và NÊN hỗ trợ API HTML5/W3C IndexedDB [ Tài nguyên, 14 ]. Lưu ý rằng vì các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi để ưu tiên IndexedDB hơn lưu trữ web, nên IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

Các API HTML5, giống như tất cả các API JavaScript, PHẢI bị tắt theo mặc định trong WebView, trừ khi nhà phát triển bật chúng một cách rõ ràng thông qua các API Android thông thường.

3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng chung. Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi một ứng dụng Trình duyệt thay thế được sử dụng, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong Phần 3.4.1.

Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 9 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API này được liên kết với HTML5:

Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 13 ] và NÊN hỗ trợ API HTML5/W3C IndexedDB [ Tài nguyên, 14 ]. Lưu ý rằng vì các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi để ưu tiên IndexedDB hơn lưu trữ web, nên IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

3.5. Khả năng tương thích hành vi API

Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 3 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của một Ý định tiêu chuẩn
 • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi vòng đời hoặc ngữ nghĩa vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Trình cung cấp nội dung, v.v.)
 • Thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn

Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

3.6. Không gian tên API

Android tuân theo các quy ước không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

 • java.*
 • javax.*
 • mặt trời.*
 • android.*
 • com.android.*

Sửa đổi bị cấm bao gồm:

 • Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
 • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
 • Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm bất kỳ phần tử nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như lớp hoặc giao diện hoặc trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

"Phần tử hiển thị công khai" là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng dấu "@hide" như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC để lộ các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã lưu ý ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ dành cho nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm API tùy chỉnh, nhưng bất kỳ API nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC nằm trong vùng tên thuộc sở hữu của hoặc tham chiếu đến một tổ chức khác. Chẳng hạn, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự; chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào không gian tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài không gian tên Android tiêu chuẩn, thì các API đó PHẢI được đóng gói trong thư viện dùng chung của Android để chỉ những ứng dụng sử dụng chúng một cách rõ ràng (thông qua cơ chế <uses-library> ) mới bị ảnh hưởng bởi mức sử dụng bộ nhớ tăng lên của các API như vậy.

Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API trong ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và làm cho chúng ràng buộc thông qua việc đưa vào định nghĩa tương thích này.

3.7. Khả năng tương thích của máy ảo

Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ đặc tả mã byte có thể thực thi Dalvik (DEX) đầy đủ và ngữ nghĩa Máy ảo Dalvik [ Tài nguyên, 15 ].

Việc triển khai thiết bị có màn hình được phân loại là mật độ trung bình hoặc mật độ thấp PHẢI định cấu hình Dalvik để phân bổ ít nhất 16 MB bộ nhớ cho mỗi ứng dụng. Việc triển khai thiết bị có màn hình được phân loại là mật độ cao hoặc mật độ cực cao PHẢI định cấu hình Dalvik để phân bổ ít nhất 24 MB bộ nhớ cho mỗi ứng dụng. Lưu ý rằng việc triển khai thiết bị CÓ THỂ phân bổ nhiều bộ nhớ hơn những con số này.

3.8. Tương thích giao diện người dùng

Nền tảng Android bao gồm một số API dành cho nhà phát triển cho phép các nhà phát triển kết nối với giao diện người dùng hệ thống. Việc triển khai thiết bị PHẢI kết hợp các API giao diện người dùng tiêu chuẩn này vào các giao diện người dùng tùy chỉnh mà chúng phát triển, như được giải thích bên dưới.

3.8.1. tiện ích

Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị "AppWidget" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 16 ]. Bản phát hành tham chiếu Nguồn mở Android bao gồm một ứng dụng Trình khởi chạy bao gồm các thành phần giao diện người dùng cho phép người dùng thêm, xem và xóa AppWidget khỏi màn hình chính.

Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế một giải pháp thay thế cho Trình khởi chạy tham chiếu (tức là màn hình chính). Trình khởi chạy thay thế NÊN bao gồm hỗ trợ tích hợp sẵn cho AppWidget và hiển thị các thành phần giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget trực tiếp trong Trình khởi chạy. Trình khởi chạy thay thế CÓ THỂ bỏ qua các yếu tố giao diện người dùng này; tuy nhiên, nếu chúng bị bỏ qua, người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp một ứng dụng riêng biệt có thể truy cập được từ Trình khởi chạy cho phép người dùng thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget.

3.8.2. thông báo

Android bao gồm các API cho phép nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [ Tài nguyên, 17 ]. Người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp hỗ trợ cho từng loại thông báo được xác định như vậy; cụ thể: âm thanh, độ rung, ánh sáng và thanh trạng thái.

Ngoài ra, việc triển khai PHẢI hiển thị chính xác tất cả các tài nguyên (biểu tượng, tệp âm thanh, v.v.) được cung cấp trong API [ Tài nguyên, 18 ] hoặc trong hướng dẫn kiểu biểu tượng Thanh trạng thái [ Tài nguyên, 19 ]. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi triển khai Nguồn mở Android tham chiếu; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế như vậy PHẢI hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

Android bao gồm các API [ Tài nguyên, 20 ] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào ứng dụng của họ và hiển thị dữ liệu ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng duy nhất trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị đề xuất khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm toàn cầu chung.

Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một giao diện người dùng tìm kiếm trên toàn hệ thống, được chia sẻ, duy nhất có khả năng đưa ra các đề xuất theo thời gian thực để đáp ứng với đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thêm đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó chạy ở chế độ tìm kiếm toàn cầu. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt sử dụng chức năng này, hành vi mặc định NÊN là hiển thị kết quả và đề xuất của công cụ tìm kiếm web.

Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp các giao diện người dùng tìm kiếm thay thế, nhưng NÊN bao gồm một nút tìm kiếm chuyên dụng cứng hoặc mềm, nút này có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào trong bất kỳ ứng dụng nào để gọi khung tìm kiếm, với hành vi được cung cấp trong tài liệu API.

3.8.4. chúc rượu

Applications can use the "Toast" API (defined in [ Resources, 21 ]) to display short non-modal strings to the end user, that disappear after a brief period of time. Device implementations MUST display Toasts from applications to end users in some high-visibility manner.

3.8.5. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more "Live Wallpapers" to the end user [ Resources, 22 ]. Live Wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable framerate with no adverse affects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an Open GL 1.0 or 2.0 context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers. Device implementations determined to not run live wallpapers reliably as described above MUST NOT implement live wallpapers.

4. Application Packaging Compatibility

Device implementations MUST install and run Android ".apk" files as generated by the "aapt" tool included in the official Android SDK [ Resources, 23 ].

Devices implementations MUST NOT extend either the .apk [ Resources, 24 ], Android Manifest [ Resources, 25 ], or Dalvik bytecode [ Resources, 15 ] formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices. Device implementers SHOULD use the reference upstream implementation of Dalvik, and the reference implementation's package management system.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations MUST fully implement all multimedia APIs. Device implementations MUST include support for all multimedia codecs described below, and SHOULD meet the sound processing guidelines described below. Device implementations MUST include at least one form of audio output, such as speakers, headphone jack, external speaker connection, etc.

5.1. Media Codecs

Device implementations MUST support the multimedia codecs as detailed in the following sections. All of these codecs are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open-Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are unencumbered by third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

The tables below do not list specific bitrate requirements for most video codecs. The reason for this is that in practice, current device hardware does not necessarily support bitrates that map exactly to the required bitrates specified by the relevant standards. Instead, device implementations SHOULD support the highest bitrate practical on the hardware, up to the limits defined by the specifications.

5.1.1. Media Decoders

Device implementations MUST include an implementation of a decoder for each codec and format described in the table below. Note that decoders for each of these media types are provided by the upstream Android Open-Source Project.

Audio
Name Details File/Container Format
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a). No support for raw AAC (.aac)
HE-AACv1 (AAC+)
HE-AACv2 (enhanced AAC+)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bit-rate (VBR) MP3 (.mp3)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf). Also RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), and iMelody (.imy)
Ogg Vorbis Ogg (.ogg)
PCM 8- and 16-bit linear PCM (rates up to limit of hardware) WAVE (.wav)
Image
JPEG base+progressive
GIF
PNG
BMP
Video
H.263 3GPP (.3gp) files
H.264 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4) files
MPEG4 Simple Profile 3GPP (.3gp) file

5.1.2. Media Encoders

Device implementations SHOULD include encoders for as many of the media formats listed in Section 5.1.1. as possible. However, some encoders do not make sense for devices that lack certain optional hardware; for instance, an encoder for the H.263 video does not make sense, if the device lacks any cameras. Device implementations MUST therefore implement media encoders according to the conditions described in the table below.

See Section 7 for details on the conditions under which hardware may be omitted by device implementations.

Audio
Name Details File/Container Format Conditions
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8kHz 3GPP (.3gp) Device implementations that include microphone hardware and define android.hardware.microphone MUST include encoders for these audio formats.
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16kHz 3GPP (.3gp)
AAC LC/LTP Mono/Stereo content in any combination of standard bit rates up to 160 kbps and sampling rates between 8 to 48kHz 3GPP (.3gp) and MPEG-4 (.mp4, .m4a).
Image JPEG base+progressive All device implementations MUST include encoders for these image formats, as Android 2.3 includes APIs that applications can use to programmatically generate files of these types.
PNG
Video H.263 3GPP (.3gp) files Device implementations that include camera hardware and define either android.hardware.camera or android.hardware.camera.front MUST include encoders for these video formats.

In addition to the encoders listed above, device implementations SHOULD include an H.264 encoder. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, H.264 encoding is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.2. Audio Recording

When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations SHOULD sample and record audio with each of these behaviors:

 • Noise reduction processing, if present, SHOULD be disabled.
 • Automatic gain control, if present, SHOULD be disabled.
 • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
 • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 5000 for 16-bit samples.
 • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% from 100 Hz to 4000 Hz at 90 dB SPL input level.

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.3. Audio Latency

Audio latency is broadly defined as the interval between when an application requests an audio playback or record operation, and when the device implementation actually begins the operation. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication. Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet all audio latency requirements outlined in this section. See Section 7 for details on the conditions under which microphone hardware may be omitted by device implementations.

For the purposes of this section:

 • "cold output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been idle and powered down prior to the request
 • "warm output latency" is defined to be the interval between when an application requests audio playback and when sound begins playing, when the audio system has been recently used but is currently idle (that is, silent)
 • "continuous output latency" is defined to be the interval between when an application issues a sample to be played and when the speaker physically plays the corresponding sound, while the device is currently playing back audio
 • "cold input latency" is defined to be the interval between when an application requests audio recording and when the first sample is delivered to the application via its callback, when the audio system and microphone has been idle and powered down prior to the request
 • "continuous input latency" is defined to be when an ambient sound occurs and when the sample corresponding to that sound is delivered to a recording application via its callback, while the device is in recording mode

Using the above definitions, device implementations SHOULD exhibit each of these properties:

 • cold output latency of 100 milliseconds or less
 • warm output latency of 10 milliseconds or less
 • continuous output latency of 45 milliseconds or less
 • cold input latency of 100 milliseconds or less
 • continuous input latency of 50 milliseconds or less

Note: while the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 2.3, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

If a device implementation meets the requirements of this section, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

6. Developer Tool Compatibility

Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

 • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon SHOULD be inactive by default, but there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
 • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 23 ]
  Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey [ Resources, 26 ]
  Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.

Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, and Windows 7, in both 32-bit and 64-bit versions.

7. Hardware Compatibility

Android is intended to enable device implementers to create innovative form factors and configurations. At the same time Android developers write innovative applications that rely on the various hardware and features available through the Android APIs. The requirements in this section strike a balance between innovations available to device implementers, and the needs of developers to ensure their apps are only available to devices where they will run properly.

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
 • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
 • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
 • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]

7.1. Display and Graphics

Android 2.3 includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 28 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.1.1. Screen Configurations

Device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the following requirements:

 • screens MUST be at least 2.5 inches in physical diagonal size
 • density MUST be at least 100 dpi
 • the aspect ratio MUST be between 1.333 (4:3) and 1.779 (16:9)
 • the display technology used consists of square pixels

Device implementations with a screen meeting the requirements above are considered compatible, and no additional action is necessary. The Android framework implementation automatically computes display characteristics such as screen size bucket and density bucket. In the majority of cases, the framework decisions are the correct ones. If the default framework computations are used, no additional action is necessary. Device implementers wishing to change the defaults, or use a screen that does not meet the requirements above MUST contact the Android Compatibility Team for guidance, as provided for in Section 12.

The units used by the requirements above are defined as follows:

 • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".

Device implementations MUST use only displays with a single static configuration. That is, device implementations MUST NOT enable multiple screen configurations. For instance, since a typical television supports multiple resolutions such as 1080p, 720p, and so on, this configuration is not compatible with Android 2.3. (However, support for such configurations is under investigation and planned for a future version of Android.)

7.1.2. Display Metrics

Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 29 ].

7.1.3. Declared Screen Support

Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, medium, and large screens, as described in the Android SDK documentation.

7.1.4. Screen Orientation

Compatible devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default. Devices that cannot be physically rotated MAY meet this requirement by "letterboxing" applications that request portrait mode, using only a portion of the available display.

Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

7.1.5. 3D Graphics Acceleration

Device implementations MUST support OpenGL ES 1.0, as required by the Android 2.3 APIs. For devices that lack 3D acceleration hardware, a software implementation of OpenGL ES 1.0 is provided by the upstream Android Open-Source Project. Device implementations SHOULD support OpenGL ES 2.0.

Implementations MAY omit Open GL ES 2.0 support; however if support is omitted, device implementations MUST NOT report as supporting OpenGL ES 2.0. Specifically, if a device implementations lacks OpenGL ES 2.0 support:

 • the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0
 • the native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST NOT report support for OpenGL ES 2.0.

Conversely, if a device implementation does support OpenGL ES 2.0, it MUST accurately report that support via the routes just listed.

Note that Android 2.3 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 2.3 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

7.2. Input Devices

Android 2.3 supports a number of modalities for user input. Device implementations MUST support user input devices as provided for in this section.

7.2.1. Keyboard

Device implementations:

 • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines -- ie soft keyboard) as detailed at developer.android.com
 • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
 • MAY include additional soft keyboard implementations
 • MAY include a hardware keyboard
 • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 30 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

7.2.2. Non-touch Navigation

Device implementations:

 • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
 • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 30 ]
 • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android Open-Source code includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation keys

The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times, regardless of application state. These functions SHOULD be implemented via dedicated buttons. They MAY be implemented using software, gestures, touch panel, etc., but if so they MUST be always accessible and not obscure or interfere with the available application display area.

Device implementers SHOULD also provide a dedicated search key. Device implementers MAY also provide send and end keys for phone calls.

7.2.4. Touchscreen input

Device implementations:

 • MUST have a touchscreen
 • MAY have either capacitive or resistive touchscreen
 • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 30 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device
 • SHOULD support fully independently tracked pointers, if the touchscreen supports multiple pointers

7.3. Sensors

Android 2.3 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

 • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 27 ]
 • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
 • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

The Android 2.3 APIs introduce a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 2.3 SDK documentation to be a streaming sensor.

7.3.1. Accelerometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 50 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ])
 • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

7.3.2. Magnetometer

Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
 • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 31 ]).
 • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
 • MUST have 8-bits of accuracy or more
 • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

7.3.3. GPS

Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

 • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
 • MUST be able to deliver events at 100 Hz or greater
 • MUST have 8-bits of accuracy or more

7.3.5. Barometer

Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

 • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
 • MUST have adequate precision to enable estimating altitude

7.3.7. Thermometer

Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 2.3 APIs.)

7.3.7. Photometer

Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

7.3.8. Proximity Sensor

Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

7.4. Data Connectivity

Network connectivity and access to the Internet are vital features of Android. Meanwhile, device-to-device interaction adds significant value to Android devices and applications. Device implementations MUST meet the data connectivity requirements in this section.

7.4.1. Telephony

"Telephony" as used by the Android 2.3 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 2.3 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

Android 2.3 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 2.3 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

Android 2.3 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

7.4.3. Bluetooth

Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 32 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

 • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ]
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
  • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
   • NfcA (ISO14443-3A)
   • NfcB (ISO14443-3B)
   • NfcF (JIS 6319-4)
   • NfcV (ISO 15693)
   • IsoDep (ISO 14443-4)
   • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 33 ]
  • MUST scan for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations SHOULD support the following widely-deployed MIFARE technologies.

  Note that Android 2.3.3 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 27 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 27 ], and MUST implement the Android 2.3 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 2.3 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 40 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image data returned to any "postview" camera callback handlers, in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview callbacks, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int), then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations SHOULD support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. Note that the Compatibility Definition for a future version is planned to change this requirement to "MUST". That is, YV12 support is optional in Android 2.3 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 2.3 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 2.3 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 2.3 SDK documentation [ Resources, 41 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, a cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  The fundamental function of Android 2.3 is to run applications. Device implementations MUST the requirements of this section, to ensure adequate storage and memory for applications to run properly.

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 128MB of memory available to the kernel and userspace. The 128MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, memory, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 150MB of non-volatile storage available for user data. That is, the /data partition MUST be at least 150MB.

  Beyond the requirements above, device implementations SHOULD have at least 1GB of non-volatile storage available for user data. Note that this higher requirement is planned to become a hard minimum in a future version of Android. Device implementations are strongly encouraged to meet these requirements now, or else they may not be eligible for compatibility for a future version of Android.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files. The Download Manager implementation MUST be capable of downloading individual files 55MB in size, or larger. The Download Manager implementation SHOULD be capable of downloading files 100MB in size, or larger.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage or Media Transfer Protocol.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations:

  • MUST implement a USB client, connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • MUST implement the Android Debug Bridge over USB (as described in Section 7)
  • MUST implement the USB mass storage specification, to allow a host connected to the device to access the contents of the /sdcard volume
  • SHOULD use the micro USB form factor on the device side
  • MAY include a non-standard port on the device side, but if so MUST ship with a cable capable of connecting the custom pinout to standard USB-A port

  8. Performance Compatibility

  Compatible implementations must ensure not only that applications simply run correctly on the device, but that they do so with reasonable performance and overall good user experience. Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 2.3 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold Comments
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • MMS/SMS: less than 700ms
  • AlarmClock: less than 650ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 42 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. Permissions

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 42 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 42 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Specifically:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  10. Software Compatibility Testing

  The Android Open-Source Project includes various testing tools to verify that device implementations are compatible. Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 2.3 available from the Android Open-Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 2.3. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  PHẢI vượt qua phiên bản mới nhất của Bộ kiểm tra khả năng tương thích Android (CTS) có sẵn tại thời điểm triển khai phần mềm của thiết bị hoàn tất. (CTS có sẵn như một phần của Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 2 ].) CTS kiểm tra nhiều, nhưng không phải tất cả, các thành phần được nêu trong tài liệu này.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open-source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 43 ].
  • Replica Island (available in Android Market; only required for device implementations that support with OpenGL ES 2.0)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades -- that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open-source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested -- that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree.
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device.
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device.

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled.
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth.

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device.
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home .
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app.

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.