Định nghĩa khả năng tương thích của Android 4.2

sửa đổi 2
Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 2 năm 2013

Bản quyền © 2012, Google Inc. Bảo lưu mọi quyền.
tương thích@android.com

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Tài nguyên
3. Phần mềm
3.1. Khả năng tương thích API được quản lý
3.2. Khả năng tương thích API mềm
3.3. Khả năng tương thích API gốc
3.4. Khả năng tương thích web
3.5. Khả năng tương thích hành vi API
3.6. Không gian tên API
3.7. Khả năng tương thích của máy ảo
3.8. Tương thích giao diện người dùng
3.9 Quản trị thiết bị
3.10 Khả năng tiếp cận
3.11 Chuyển văn bản thành giọng nói
4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng
5. Khả năng tương thích đa phương tiện
6. Khả năng tương thích của các tùy chọn và công cụ dành cho nhà phát triển
7. Khả năng tương thích phần cứng
7.1. Hiển thị và Đồ họa
7.2. Thiết bị đầu vào
7.3. cảm biến
7.4. Kết nối dữ liệu
7.5. máy ảnh
7.6. Bộ nhớ và lưu trữ
7.7. USB
8. Khả năng tương thích về hiệu suất
9. Khả năng tương thích của mô hình bảo mật
10. Kiểm tra tính tương thích của phần mềm
11. Phần mềm có thể cập nhật
12. Liên hệ với chúng tôi
Phụ lục A - Quy trình kiểm tra Bluetooth

1. Giới thiệu

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu phải đáp ứng để thiết bị tương thích với Android 4.2.

Việc sử dụng "phải", "không được", "bắt buộc", "sẽ", "không được", "nên", "không nên", "được khuyến nghị", "có thể" và "tùy chọn" theo tiêu chuẩn của IETF định nghĩa trong RFC2119 [ Tài nguyên, 1 ].

Như được sử dụng trong tài liệu này, "người triển khai thiết bị" hoặc "người triển khai" là một người hoặc tổ chức đang phát triển giải pháp phần cứng/phần mềm chạy Android 4.2. "Triển khai thiết bị" hoặc "triển khai" là giải pháp phần cứng/phần mềm được phát triển.

Để được coi là tương thích với Android 4.2, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong Định nghĩa về khả năng tương thích này, bao gồm mọi tài liệu được kết hợp thông qua tham chiếu.

Khi định nghĩa này hoặc các thử nghiệm phần mềm được mô tả trong Phần 10 không rõ ràng, không rõ ràng hoặc không đầy đủ, thì người triển khai thiết bị có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích với các triển khai hiện có.

Vì lý do này, Dự án mã nguồn mở Android [ Tài nguyên, 3 ] vừa là tài liệu tham khảo vừa là triển khai ưa thích của Android. Những người triển khai thiết bị được khuyến khích mạnh mẽ dựa trên cơ sở triển khai của họ ở mức độ lớn nhất có thể dựa trên mã nguồn "ngược dòng" có sẵn từ Dự án mã nguồn mở Android. Mặc dù theo giả thuyết, một số thành phần có thể được thay thế bằng các triển khai thay thế, nhưng phương pháp này thực sự không được khuyến khích, vì việc vượt qua các bài kiểm tra phần mềm sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi hoàn toàn với triển khai Android tiêu chuẩn, bao gồm và ngoài Bộ kiểm tra khả năng tương thích. Cuối cùng, lưu ý rằng tài liệu này nghiêm cấm việc thay thế và sửa đổi một số thành phần nhất định.

2. Tài nguyên

 1. Mức yêu cầu IETF RFC2119: http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt
 2. Tổng quan về chương trình tương thích với Android: http://source.android.com/compatibility/index.html
 3. Dự án nguồn mở Android: http://source.android.com/
 4. Định nghĩa và tài liệu API: http://developer.android.com/reference/packages.html
 5. Tham khảo quyền của Android: http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html
 6. android.os.Build tham khảo: http://developer.android.com/reference/android/os/Build.html
 7. Chuỗi phiên bản cho phép của Android 4.2: http://source.android.com/compatibility/4.2/versions.html
 8. Kết xuất: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/renderscript.html
 9. Tăng tốc phần cứng: http://developer.android.com/guide/topics/graphics/hardware-accel.html
 10. lớp android.webkit.WebView: http://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView.html
 11. HTML5: http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/
 12. Khả năng ngoại tuyến của HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#offline
 13. Thẻ video HTML5: http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html#video
 14. API định vị địa lý HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/geolocation-API/
 15. API cơ sở dữ liệu web HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/webdatabase/
 16. API lập chỉ mục HTML5/W3C: http://www.w3.org/TR/IndexedDB/
 17. Thông số kỹ thuật của Máy ảo Dalvik: có sẵn trong mã nguồn Android, tại dalvik/docs
 18. Tiện ích ứng dụng: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/widget_design.html
 19. Thông báo: http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
 20. Tài nguyên Ứng dụng: http://code.google.com/android/reference/available-resources.html
 21. Hướng dẫn về kiểu biểu tượng Thanh trạng thái: http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_status_bar.html
 22. Trình quản lý tìm kiếm: http://developer.android.com/reference/android/app/SearchManager.html
 23. Chúc mừng: http://developer.android.com/reference/android/widget/Toast.html
 24. Chủ đề: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html
 25. Lớp R.style: http://developer.android.com/reference/android/R.style.html
 26. Hình Nền Động: https://android-developers.googleblog.com/2010/02/live-wallpapers.html
 27. Quản trị thiết bị Android: http://developer.android.com/guide/topics/admin/device-admin.html
 28. Tham khảo DevicePolicyManager: http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html
 29. API dịch vụ trợ năng của Android: http://developer.android.com/reference/android/accessibilityservice/package-summary.html
 30. API trợ năng của Android: http://developer.android.com/reference/android/view/accessibility/package-summary.html
 31. Dự án Eyes Free: http://code.google.com/p/eyes-free
 32. API chuyển văn bản thành giọng nói: http://developer.android.com/reference/android/speech/tts/package-summary.html
 33. Tài liệu công cụ tham khảo (dành cho adb, aapt, ddms, systrace): http://developer.android.com/guide/developing/tools/index.html
 34. Mô tả tệp apk Android: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals.html
 35. Tệp kê khai: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html
 36. Công cụ kiểm tra khỉ: https://developer.android.com/studio/test/other-testing-tools/monkey
 37. Lớp Android android.content.pm.PackageManager và Danh sách tính năng phần cứng: http://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageManager.html
 38. Hỗ trợ nhiều màn hình: http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html
 39. android.util.DisplayMetrics: http://developer.android.com/reference/android/util/DisplayMetrics.html
 40. android.content.res.Configuration: http://developer.android.com/reference/android/content/res/Configuration.html
 41. android.hardware.SensorEvent: http://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent.html
 42. API Bluetooth: http://developer.android.com/reference/android/bluetooth/package-summary.html
 43. Giao thức đẩy NDEF: http://source.android.com/compatibility/ndef-push-protocol.pdf
 44. MIFARE MF1S503X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S503x.pdf
 45. MIFARE MF1S703X: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF1S703x.pdf
 46. MIFARE MF0ICU1: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MF0ICU1.pdf
 47. MIFARE MF0ICU2: http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/MF0ICU2_SDS.pdf
 48. MIFARE AN130511: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130511.pdf
 49. MIFARE AN130411: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN130411.pdf
 50. API định hướng máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html#setDisplayOrientation(int)
 51. Máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.html
 52. Phụ kiện mở Android: http://developer.android.com/guide/topics/usb/accessory.html
 53. API Máy chủ USB: http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html
 54. Tài liệu tham khảo về quyền và bảo mật của Android: http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html
 55. Ứng dụng dành cho Android: http://code.google.com/p/apps-for-android
 56. Trình quản lý tải xuống của Android: http://developer.android.com/reference/android/app/DownloadManager.html
 57. Truyền tệp của Android: http://www.android.com/filetransfer
 58. Định dạng phương tiện Android: http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html
 59. Giao thức nháp phát trực tiếp HTTP: http://tools.ietf.org/html/draft-pantos-http-live-streaming-03
 60. Chuyển giao kết nối NFC: http://www.nfc-forum.org/specs/spec_list/#conn_handover
 61. Ghép nối đơn giản bảo mật Bluetooth bằng NFC: http://www.nfc-forum.org/resources/AppDocs/NFCForum_AD_BTSSP_1_0.pdf
 62. API phát đa hướng Wifi: http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/WifiManager.MulticastLock.html
 63. Hỗ trợ hành động: http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.html#ACTION_ASSIST
 64. Thông số kỹ thuật sạc USB: http://www.usb.org/developers/devclass_docs/USB_Battery_Charging_1.2.pdf
 65. Tia Android: http://developer.android.com/guide/topics/nfc/nfc.html
 66. Âm thanh USB của Android: http://developer.android.com/reference/android/hardware/usb/UsbConstants.html#USB_CLASS_AUDIO
 67. Cài đặt chia sẻ NFC của Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_NFCSHARING_SETTINGS
 68. Wifi Trực tiếp (Wifi P2P): http://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.html
 69. Tiện ích Khóa và Màn hình chính: http://developer.android.com/reference/android/appwidget/AppWidgetProviderInfo.html
 70. Tài liệu tham khảo Trình quản lý người dùng: http://developer.android.com/reference/android/os/UserManager.html
 71. Tham khảo Bộ nhớ ngoài: https://source.android.com/docs/core/storage
 72. API lưu trữ ngoài: http://developer.android.com/reference/android/os/Environment.html
 73. Mã ngắn SMS: http://en.wikipedia.org/wiki/Short_code
 74. Máy khách điều khiển từ xa phương tiện: http://developer.android.com/reference/android/media/RemoteControlClient.html
 75. Trình quản lý hiển thị: http://developer.android.com/reference/android/hardware/display/DisplayManager.html
 76. Ước mơ: http://developer.android.com/reference/android/service/dreams/DreamService.html
 77. Cài đặt liên quan đến phát triển ứng dụng Android: http://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.html#ACTION_APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS
 • Máy ảnh: http://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html
 • Nhiều tài nguyên trong số này được lấy trực tiếp hoặc gián tiếp từ SDK Android 4.2 và sẽ giống hệt về mặt chức năng với thông tin trong tài liệu của SDK đó. Trong bất kỳ trường hợp nào mà Định nghĩa tương thích này hoặc Bộ thử nghiệm tương thích không đồng ý với tài liệu SDK, thì tài liệu SDK được coi là có thẩm quyền. Mọi chi tiết kỹ thuật được cung cấp trong các tài liệu tham khảo ở trên đều được coi là một phần của Định nghĩa tương thích này.

  3. Phần mềm

  3.1. Khả năng tương thích API được quản lý

  Môi trường thực thi được quản lý (dựa trên Dalvik) là phương tiện chính cho các ứng dụng Android. Giao diện lập trình ứng dụng Android (API) là tập hợp các giao diện nền tảng Android tiếp xúc với các ứng dụng đang chạy trong môi trường VM được quản lý. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp các triển khai hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các hành vi được ghi lại, của mọi API được ghi lại bởi SDK Android 4.2 [ Tài nguyên, 4 ].

  Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bỏ qua bất kỳ API được quản lý nào, thay đổi giao diện hoặc chữ ký API, đi chệch khỏi hành vi được ghi lại hoặc bao gồm lệnh cấm, trừ khi được Định nghĩa tương thích này cho phép cụ thể.

  Định nghĩa về khả năng tương thích này cho phép một số loại phần cứng mà Android bao gồm các API được bỏ qua khi triển khai thiết bị. Trong những trường hợp như vậy, các API PHẢI vẫn hiện diện và hoạt động một cách hợp lý. Xem Phần 7 để biết các yêu cầu cụ thể cho tình huống này.

  3.2. Khả năng tương thích API mềm

  Ngoài các API được quản lý từ Phần 3.1, Android cũng bao gồm một API "mềm" quan trọng chỉ dành cho thời gian chạy, dưới dạng những thứ như Ý định, quyền và các khía cạnh tương tự của ứng dụng Android không thể thực thi tại thời điểm biên dịch ứng dụng.

  3.2.1. Quyền

  Người triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ và thực thi tất cả các hằng số quyền như được ghi lại trong trang tham chiếu Quyền [ Tài nguyên, 5 ]. Lưu ý rằng Phần 10 liệt kê các yêu cầu bổ sung liên quan đến mô hình bảo mật Android.

  3.2.2. Tham số bản dựng

  API Android bao gồm một số hằng số trên lớp android.os.Build [ Tài nguyên, 6 ] nhằm mô tả thiết bị hiện tại. Để cung cấp các giá trị nhất quán, có ý nghĩa trong quá trình triển khai thiết bị, bảng bên dưới bao gồm các hạn chế bổ sung về định dạng của các giá trị này mà việc triển khai thiết bị PHẢI tuân theo.

  Tham số Bình luận
  android.os.Build.VERSION.RELEASE Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này PHẢI có một trong các giá trị chuỗi được xác định trong [ Tài nguyên, 7 ].
  android.os.Build.VERSION.SDK Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. Đối với Android 4.2, trường này PHẢI có giá trị nguyên là 17.
  android.os.Build.VERSION.SDK_INT Phiên bản của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng mà mã ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập được. Đối với Android 4.2, trường này PHẢI có giá trị nguyên là 17.
  android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL Giá trị do người triển khai thiết bị chọn chỉ định bản dựng cụ thể của hệ thống Android hiện đang chạy, ở định dạng con người có thể đọc được. Giá trị này KHÔNG ĐƯỢC sử dụng lại cho các bản dựng khác nhau được cung cấp cho người dùng cuối. Cách sử dụng thông thường của trường này là để chỉ ra số bản dựng hoặc mã định danh thay đổi kiểm soát nguồn nào đã được sử dụng để tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
  android.os.Build.BOARD Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định phần cứng bên trong cụ thể được thiết bị sử dụng, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể sử dụng để chỉ ra bản sửa đổi cụ thể của bo mạch cấp nguồn cho thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.BRAND Giá trị do người triển khai thiết bị chọn xác định tên của công ty, tổ chức, cá nhân, v.v. đã sản xuất thiết bị, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể được sử dụng để cho biết OEM và/hoặc nhà mạng đã bán thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.CPU_ABI Tên của tập lệnh (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3: Khả năng tương thích API gốc .
  android.os.Build.CPU_ABI2 Tên của tập lệnh thứ hai (loại CPU + quy ước ABI) của mã gốc. Xem Phần 3.3: Khả năng tương thích API gốc .
  android.os.Build.DEVICE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị xác định cấu hình cụ thể hoặc bản sửa đổi của phần thân (đôi khi được gọi là "kiểu dáng công nghiệp") của thiết bị. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.FINGERPRINT Một chuỗi xác định duy nhất bản dựng này. Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. Nó PHẢI tuân theo mẫu này:
  $(BRAND)/$(PRODUCT)/$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)
  Ví dụ:
  acme/mydevice/generic:4.2/JRN53/3359:userdebug/test-keys
  Dấu vân tay KHÔNG ĐƯỢC bao gồm các ký tự khoảng trắng. Nếu các trường khác có trong mẫu ở trên có các ký tự khoảng trắng, thì chúng PHẢI được thay thế trong dấu vân tay bản dựng bằng một ký tự khác, chẳng hạn như ký tự gạch dưới ("_"). Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit.
  android.os.Build.HARDWARE Tên của phần cứng (từ dòng lệnh nhân hoặc /proc). Nó NÊN ở mức hợp lý mà con người có thể đọc được. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.HOST Một chuỗi xác định duy nhất máy chủ mà bản dựng được xây dựng trên đó, ở định dạng con người có thể đọc được. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
  android.os.Build.ID Mã định danh do người triển khai thiết bị chọn để chỉ một bản phát hành cụ thể, ở định dạng con người có thể đọc được. Trường này có thể giống với android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, nhưng NÊN là một giá trị đủ ý nghĩa để người dùng cuối phân biệt giữa các bản dựng phần mềm. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.MANUFACTURER Tên thương mại của Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) của sản phẩm. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
  android.os.Build.MODEL Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị có chứa tên của thiết bị mà người dùng cuối đã biết. Tên này NÊN giống với tên mà thiết bị được tiếp thị và bán cho người dùng cuối. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").
  android.os.Build.SẢN PHẨM Giá trị do người triển khai thiết bị chọn có chứa tên phát triển hoặc tên mã của sản phẩm (SKU). PHẢI để con người có thể đọc được, nhưng không nhất thiết dành cho người dùng cuối xem. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.SERIAL Số sê-ri phần cứng, nếu có. Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^([a-zA-Z0-9]{0,20})$" .
  android.os.Build.TAGS Danh sách các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy do người triển khai thiết bị chọn để phân biệt rõ hơn bản dựng. Ví dụ: "không dấu, gỡ lỗi". Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.TIME Một giá trị đại diện cho dấu thời gian khi quá trình xây dựng diễn ra.
  android.os.Build.TYPE Một giá trị được chọn bởi người triển khai thiết bị chỉ định cấu hình thời gian chạy của bản dựng. Trường này NÊN có một trong các giá trị tương ứng với ba cấu hình thời gian chạy Android điển hình: "user", "userdebug" hoặc "eng". Giá trị của trường này PHẢI được mã hóa dưới dạng ASCII 7 bit và khớp với biểu thức chính quy "^[a-zA-Z0-9.,_-]+$" .
  android.os.Build.USER Tên hoặc ID người dùng của người dùng (hoặc người dùng tự động) đã tạo bản dựng. Không có yêu cầu về định dạng cụ thể của trường này, ngoại trừ việc nó KHÔNG PHẢI là null hoặc chuỗi rỗng ("").

  3.2.3. Khả năng tương thích ý định

  Việc triển khai thiết bị PHẢI tôn trọng hệ thống Ý định khớp nối lỏng lẻo của Android, như được mô tả trong các phần bên dưới. Bằng cách "vinh dự", điều đó có nghĩa là người triển khai thiết bị PHẢI cung cấp Hoạt động hoặc Dịch vụ Android chỉ định bộ lọc Ý định phù hợp, đồng thời liên kết và triển khai hành vi đúng cho từng mẫu Ý định đã chỉ định.

  3.2.3.1. Ý định ứng dụng cốt lõi

  Dự án ngược dòng của Android xác định một số ứng dụng cốt lõi, chẳng hạn như danh bạ, lịch, thư viện ảnh, trình phát nhạc, v.v. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng này bằng các phiên bản thay thế.

  Tuy nhiên, bất kỳ phiên bản thay thế nào như vậy PHẢI tôn trọng các mẫu Ý định giống nhau do dự án ngược dòng cung cấp. Ví dụ: nếu một thiết bị chứa trình phát nhạc thay thế, thì thiết bị đó vẫn phải tôn trọng mẫu Intent do các ứng dụng của bên thứ ba đưa ra để chọn một bài hát.

  Các ứng dụng sau đây được coi là ứng dụng hệ thống Android cốt lõi:

  • Đồng hồ để bàn
  • trình duyệt
  • Lịch
  • Liên lạc
  • Bộ sưu tập
  • Tìm kiếm toàn cầu
  • Trình khởi chạy
  • Âm nhạc
  • Cài đặt

  Các ứng dụng hệ thống cốt lõi của Android bao gồm các thành phần Hoạt động hoặc Dịch vụ khác nhau được coi là "công khai". Nghĩa là, thuộc tính "android:exported" có thể không có hoặc có thể có giá trị "true".

  Đối với mọi Hoạt động hoặc Dịch vụ được xác định trong một trong các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi không được đánh dấu là không công khai thông qua thuộc tính android:exported có giá trị "false", việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một thành phần cùng loại triển khai cùng một bộ lọc Ý định mẫu làm ứng dụng hệ thống Android cốt lõi.

  Nói cách khác, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế các ứng dụng hệ thống Android cốt lõi; tuy nhiên, nếu có, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ tất cả các mẫu Ý định được xác định bởi từng ứng dụng hệ thống Android cốt lõi được thay thế.

  3.2.3.2. Ghi đè ý định

  Vì Android là một nền tảng có thể mở rộng nên việc triển khai thiết bị PHẢI cho phép từng mẫu Ý định được tham chiếu trong Phần 3.2.3.2 bị các ứng dụng của bên thứ ba ghi đè. Việc triển khai nguồn mở Android ngược dòng cho phép điều này theo mặc định; người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC gán các đặc quyền đặc biệt cho việc sử dụng các mẫu Ý định này của ứng dụng hệ thống hoặc ngăn các ứng dụng của bên thứ ba liên kết và đảm nhận quyền kiểm soát các mẫu này. Lệnh cấm này cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa giao diện người dùng "Trình chọn" cho phép người dùng chọn giữa nhiều ứng dụng, tất cả đều xử lý cùng một mẫu Ý định.

  Tuy nhiên, việc triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp các hoạt động mặc định cho các mẫu URI cụ thể (ví dụ: http://play.google.com) nếu hoạt động mặc định cung cấp bộ lọc cụ thể hơn cho URI dữ liệu. Ví dụ: bộ lọc ý định chỉ định URI dữ liệu "http://www.android.com" cụ thể hơn bộ lọc trình duyệt cho "http://". Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng để người dùng sửa đổi hoạt động mặc định cho ý định.

  3.2.3.3. Không gian tên ý định

  Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn vinh bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian tên android.* hoặc com.android.*. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC bao gồm bất kỳ thành phần Android nào tôn trọng bất kỳ mẫu Ý định hoặc Ý định phát sóng mới nào bằng cách sử dụng ACTION, CATEGORY hoặc chuỗi khóa khác trong không gian gói thuộc về một tổ chức khác. Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hoặc mở rộng bất kỳ mẫu Ý định nào được sử dụng bởi các ứng dụng cốt lõi được liệt kê trong Phần 3.2.3.1. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các mẫu Ý định sử dụng không gian tên được liên kết rõ ràng và rõ ràng với tổ chức của chính chúng.

  Lệnh cấm này tương tự như lệnh cấm được chỉ định cho các lớp ngôn ngữ Java trong Phần 3.6.

  3.2.3.4. Ý định phát sóng

  Các ứng dụng của bên thứ ba dựa vào nền tảng để phát một số Ý định nhất định để thông báo cho họ về những thay đổi trong môi trường phần cứng hoặc phần mềm. Các thiết bị tương thích với Android PHẢI phát các Ý định quảng bá công khai để phản hồi các sự kiện hệ thống thích hợp. Ý định phát sóng được mô tả trong tài liệu SDK.

  3.3. Khả năng tương thích API gốc

  3.3.1 Giao diện nhị phân ứng dụng

  Mã được quản lý chạy trong Dalvik có thể gọi vào mã gốc được cung cấp trong tệp .apk của ứng dụng dưới dạng tệp ELF .so được biên dịch cho kiến ​​trúc phần cứng thiết bị phù hợp. Vì mã gốc phụ thuộc nhiều vào công nghệ bộ xử lý cơ bản, nên Android xác định một số Giao diện nhị phân ứng dụng (ABIs) trong Android NDK, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.html . Nếu triển khai thiết bị tương thích với một hoặc nhiều ABI đã xác định, thì thiết bị NÊN triển khai khả năng tương thích với NDK của Android, như bên dưới.

  Nếu triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho Android ABI, thì thiết bị đó:

  • PHẢI bao gồm hỗ trợ cho mã chạy trong môi trường được quản lý để gọi vào mã gốc, sử dụng ngữ nghĩa Giao diện gốc Java (JNI) tiêu chuẩn.
  • PHẢI tương thích với nguồn (tức là tương thích với tiêu đề) và tương thích với nhị phân (đối với ABI) với từng thư viện bắt buộc trong danh sách bên dưới
  • PHẢI báo cáo chính xác Giao diện nhị phân ứng dụng gốc (ABI) được thiết bị hỗ trợ, thông qua API android.os.Build.CPU_ABI
  • CHỈ PHẢI báo cáo những ABI được ghi lại trong phiên bản Android NDK mới nhất, trong tệp docs/CPU-ARCH-ABIS.txt
  • NÊN được xây dựng bằng cách sử dụng mã nguồn và tệp tiêu đề có sẵn trong dự án nguồn mở Android ngược dòng

  Các API mã gốc sau PHẢI có sẵn cho các ứng dụng bao gồm mã gốc:

  • libc (thư viện C)
  • libm (thư viện toán học)
  • Hỗ trợ tối thiểu cho C++
  • Giao diện JNI
  • liblog (ghi nhật ký Android)
  • libz (nén Zlib)
  • libdl (trình liên kết động)
  • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.0)
  • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
  • libEGL.so (quản lý bề mặt OpenGL gốc)
  • libjnigraphics.so
  • libOpenSLES.so (hỗ trợ âm thanh OpenSL ES 1.0.1)
  • libOpenMAXAL.so (hỗ trợ OpenMAX AL 1.0.1)
  • libandroid.so (hỗ trợ hoạt động Android gốc)
  • Hỗ trợ cho OpenGL, như được mô tả bên dưới

  Lưu ý rằng các bản phát hành Android NDK trong tương lai có thể giới thiệu hỗ trợ cho các ABI bổ sung. Nếu việc triển khai thiết bị không tương thích với ABI được xác định trước hiện có, thì nó KHÔNG ĐƯỢC báo cáo hỗ trợ cho bất kỳ ABI nào.

  Khả năng tương thích mã gốc là một thách thức. Vì lý do này, cần nhắc lại rằng những người triển khai thiết bị RẤT được khuyến khích sử dụng các triển khai ngược dòng của các thư viện được liệt kê ở trên để giúp đảm bảo tính tương thích.

  3.4. Khả năng tương thích web

  3.4.1. Khả năng tương thích của WebView

  Việc triển khai Nguồn mở Android sử dụng công cụ kết xuất WebKit để triển khai android.webkit.WebView . Do không thể phát triển bộ thử nghiệm toàn diện cho hệ thống hiển thị web, nên những người triển khai thiết bị PHẢI sử dụng bản dựng ngược dòng cụ thể của WebKit trong triển khai WebView. Đặc biệt:

  • Việc triển khai android.webkit.WebView của thiết bị PHẢI dựa trên bản dựng WebKit 534.30 từ cây Nguồn mở Android ngược dòng dành cho Android 4.2. Bản dựng này bao gồm một bộ chức năng cụ thể và các bản sửa lỗi bảo mật cho WebView. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ bao gồm các tùy chỉnh đối với việc triển khai WebKit; tuy nhiên, bất kỳ tùy chỉnh nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC làm thay đổi hành vi của WebView, bao gồm cả hành vi kết xuất.
  • Chuỗi tác nhân người dùng được WebView báo cáo PHẢI ở định dạng sau:
   Mozilla/5.0 (Linux; U; Android $(VERSION); $(LOCALE); $(MODEL) Build/$(BUILD)) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.2 Mobile Safari/534.30
   • Giá trị của chuỗi $(VERSION) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.VERSION.RELEASE
   • Giá trị của chuỗi $(LOCALE) NÊN tuân theo các quy ước ISO về mã quốc gia và ngôn ngữ, đồng thời NÊN tham chiếu đến ngôn ngữ được định cấu hình hiện tại của thiết bị
   • Giá trị của chuỗi $(MODEL) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.MODEL
   • Giá trị của chuỗi $(BUILD) PHẢI giống với giá trị của android.os.Build.ID
   • Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ bỏ qua Mobile trong chuỗi tác nhân người dùng

  Thành phần WebView NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 11 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API này được liên kết với HTML5 trong WebView:

  Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 15 ] và NÊN hỗ trợ API HTML5/W3C IndexedDB [ Tài nguyên, 16 ]. Lưu ý rằng vì các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi để ưu tiên IndexedDB hơn lưu trữ web, nên IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

  Các API HTML5, giống như tất cả các API JavaScript, PHẢI bị tắt theo mặc định trong WebView, trừ khi nhà phát triển bật chúng một cách rõ ràng thông qua các API Android thông thường.

  3.4.2. tính tương thích của trình duyệt web

  Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một ứng dụng Trình duyệt độc lập để duyệt web cho người dùng chung. Trình duyệt độc lập CÓ THỂ dựa trên công nghệ trình duyệt khác với WebKit. Tuy nhiên, ngay cả khi một ứng dụng Trình duyệt thay thế được sử dụng, thành phần android.webkit.WebView được cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba PHẢI dựa trên WebKit, như được mô tả trong Phần 3.4.1.

  Việc triển khai CÓ THỂ gửi một chuỗi tác nhân người dùng tùy chỉnh trong ứng dụng Trình duyệt độc lập.

  Ứng dụng Trình duyệt độc lập (dù dựa trên ứng dụng Trình duyệt WebKit ngược dòng hay ứng dụng thay thế của bên thứ ba) NÊN hỗ trợ càng nhiều HTML5 [ Tài nguyên, 11 ] càng tốt. Tối thiểu, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ từng API này được liên kết với HTML5:

  Ngoài ra, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API lưu trữ web HTML5/W3C [ Tài nguyên, 15 ] và NÊN hỗ trợ API HTML5/W3C IndexedDB [ Tài nguyên, 16 ]. Lưu ý rằng vì các cơ quan tiêu chuẩn phát triển web đang chuyển đổi để ưu tiên IndexedDB hơn lưu trữ web, nên IndexedDB dự kiến ​​sẽ trở thành một thành phần bắt buộc trong phiên bản Android trong tương lai.

  3.5. Khả năng tương thích hành vi API

  Hành vi của từng loại API (được quản lý, mềm, gốc và web) phải nhất quán với cách triển khai ưu tiên của dự án nguồn mở Android ngược dòng [ Tài nguyên, 3 ]. Một số lĩnh vực tương thích cụ thể là:

  • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi hành vi hoặc ngữ nghĩa của một Ý định tiêu chuẩn
  • Các thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi vòng đời hoặc ngữ nghĩa vòng đời của một loại thành phần hệ thống cụ thể (chẳng hạn như Dịch vụ, Hoạt động, Trình cung cấp nội dung, v.v.)
  • Thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi ngữ nghĩa của quyền tiêu chuẩn

  Danh sách trên không đầy đủ. Bộ kiểm tra khả năng tương thích (CTS) kiểm tra các phần quan trọng của nền tảng về khả năng tương thích hành vi, nhưng không phải tất cả. Người triển khai có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương thích hành vi với Dự án mã nguồn mở Android. Vì lý do này, những người triển khai thiết bị NÊN sử dụng mã nguồn có sẵn thông qua Dự án nguồn mở Android nếu có thể, thay vì triển khai lại các phần quan trọng của hệ thống.

  3.6. Không gian tên API

  Android tuân theo các quy ước không gian tên gói và lớp được xác định bởi ngôn ngữ lập trình Java. Để đảm bảo khả năng tương thích với các ứng dụng của bên thứ ba, người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bất kỳ sửa đổi bị cấm nào (xem bên dưới) đối với các không gian tên gói này:

  • java.*
  • javax.*
  • mặt trời.*
  • android.*
  • com.android.*

  Sửa đổi bị cấm bao gồm:

  • Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC sửa đổi các API được hiển thị công khai trên nền tảng Android bằng cách thay đổi bất kỳ phương thức hoặc chữ ký lớp nào hoặc bằng cách xóa các lớp hoặc trường lớp.
  • Người triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi cách triển khai cơ bản của API, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC ảnh hưởng đến hành vi đã nêu và chữ ký ngôn ngữ Java của bất kỳ API nào được hiển thị công khai.
  • Người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm bất kỳ phần tử nào được hiển thị công khai (chẳng hạn như lớp hoặc giao diện hoặc trường hoặc phương thức vào các lớp hoặc giao diện hiện có) vào các API ở trên.

  "Phần tử hiển thị công khai" là bất kỳ cấu trúc nào không được trang trí bằng dấu "@hide" như được sử dụng trong mã nguồn Android ngược dòng. Nói cách khác, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC để lộ các API mới hoặc thay đổi các API hiện có trong các không gian tên đã lưu ý ở trên. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thực hiện các sửa đổi chỉ dành cho nội bộ, nhưng những sửa đổi đó KHÔNG ĐƯỢC quảng cáo hoặc tiết lộ cho các nhà phát triển.

  Người triển khai thiết bị CÓ THỂ thêm API tùy chỉnh, nhưng bất kỳ API nào như vậy KHÔNG ĐƯỢC nằm trong vùng tên thuộc sở hữu của hoặc tham chiếu đến một tổ chức khác. Chẳng hạn, những người triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào com.google.* hoặc không gian tên tương tự; chỉ Google mới có thể làm như vậy. Tương tự, Google KHÔNG ĐƯỢC thêm API vào không gian tên của các công ty khác. Ngoài ra, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm các API tùy chỉnh bên ngoài không gian tên Android tiêu chuẩn, thì các API đó PHẢI được đóng gói trong thư viện dùng chung của Android để chỉ những ứng dụng sử dụng chúng một cách rõ ràng (thông qua cơ chế <uses-library> ) mới bị ảnh hưởng bởi mức sử dụng bộ nhớ tăng lên của các API như vậy.

  Nếu người triển khai thiết bị đề xuất cải thiện một trong các không gian tên gói ở trên (chẳng hạn như bằng cách thêm chức năng mới hữu ích vào API hiện có hoặc thêm API mới), thì người triển khai NÊN truy cập source.android.com và bắt đầu quá trình đóng góp các thay đổi và mã, theo thông tin trên trang web đó.

  Lưu ý rằng các hạn chế ở trên tương ứng với các quy ước tiêu chuẩn để đặt tên API trong ngôn ngữ lập trình Java; phần này chỉ nhằm mục đích củng cố các quy ước đó và làm cho chúng ràng buộc thông qua việc đưa vào định nghĩa tương thích này.

  3.7. Khả năng tương thích của máy ảo

  Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ đặc tả mã byte có thể thực thi Dalvik (DEX) đầy đủ và ngữ nghĩa của Máy ảo Dalvik [ Tài nguyên, 17 ].

  Việc triển khai thiết bị PHẢI định cấu hình Dalvik để phân bổ bộ nhớ phù hợp với nền tảng Android ngược dòng và như được chỉ định trong bảng sau. (Xem Phần 7.1.1 để biết các định nghĩa về kích thước màn hình và mật độ màn hình.)

  Lưu ý rằng các giá trị bộ nhớ được chỉ định bên dưới được coi là giá trị tối thiểu và việc triển khai thiết bị CÓ THỂ phân bổ nhiều bộ nhớ hơn cho mỗi ứng dụng.

  Kích thước màn hình Mật độ màn hình Bộ nhớ ứng dụng
  nhỏ/bình thường/lớn ldpi / mdpi 16 MB
  nhỏ/bình thường/lớn tvdpi/hdpi 32MB
  nhỏ/bình thường/lớn xhdpi 64MB
  xlarge mdpi 32MB
  xlarge tvdpi/hdpi 64 MB
  xlarge xhdpi 128 MB

  3.8. Tương thích giao diện người dùng

  3.8.1. tiện ích

  Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép ứng dụng hiển thị "AppWidget" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 18 ]. Bản phát hành tham chiếu Nguồn mở Android bao gồm một ứng dụng Trình khởi chạy bao gồm khả năng chi trả cho giao diện người dùng cho phép người dùng thêm, xem và xóa AppWidget khỏi màn hình chính.

  Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay thế một giải pháp thay thế cho Trình khởi chạy tham chiếu (tức là màn hình chính). Trình khởi chạy thay thế NÊN bao gồm hỗ trợ tích hợp sẵn cho AppWidget và hiển thị khả năng chi trả của giao diện người dùng để thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget trực tiếp trong Trình khởi chạy. Trình khởi chạy thay thế CÓ THỂ bỏ qua các yếu tố giao diện người dùng này; tuy nhiên, nếu chúng bị bỏ qua, việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp một ứng dụng riêng biệt có thể truy cập được từ Trình khởi chạy cho phép người dùng thêm, định cấu hình, xem và xóa AppWidget.

  Việc triển khai thiết bị PHẢI có khả năng hiển thị các tiện ích có kích thước 4 x 4 theo lưới tiêu chuẩn. (Xem Nguyên tắc thiết kế tiện ích ứng dụng trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 18 ] để biết chi tiết.

  3.8.2. thông báo

  Android bao gồm các API cho phép nhà phát triển thông báo cho người dùng về các sự kiện đáng chú ý [ Tài nguyên, 19 ], sử dụng các tính năng phần cứng và phần mềm của thiết bị.

  Một số API cho phép ứng dụng thực hiện thông báo hoặc thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng phần cứng, cụ thể là âm thanh, độ rung và ánh sáng. Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các thông báo sử dụng các tính năng phần cứng, như được mô tả trong tài liệu SDK và trong phạm vi có thể với phần cứng triển khai thiết bị. Chẳng hạn, nếu việc triển khai thiết bị bao gồm bộ rung, thiết bị PHẢI triển khai chính xác các API rung. Nếu việc triển khai thiết bị thiếu phần cứng, các API tương ứng PHẢI được triển khai dưới dạng không hoạt động. Lưu ý rằng hành vi này được trình bày chi tiết hơn trong Phần 7.

  Ngoài ra, việc triển khai PHẢI hiển thị chính xác tất cả các tài nguyên (biểu tượng, tệp âm thanh, v.v.) được cung cấp trong API [ Tài nguyên, 20 ] hoặc trong hướng dẫn kiểu biểu tượng Thanh trạng thái/Hệ thống [ Tài nguyên, 21 ]. Người triển khai thiết bị CÓ THỂ cung cấp trải nghiệm người dùng thay thế cho thông báo so với trải nghiệm được cung cấp bởi triển khai Nguồn mở Android tham chiếu; tuy nhiên, các hệ thống thông báo thay thế như vậy PHẢI hỗ trợ các tài nguyên thông báo hiện có, như trên.

  Android 4.2 bao gồm hỗ trợ cho các thông báo phong phú, chẳng hạn như Chế độ xem tương tác cho các thông báo đang diễn ra. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị và thực thi đúng các thông báo phong phú, như được ghi lại trong API Android.

  Android bao gồm các API [ Tài nguyên, 22 ] cho phép các nhà phát triển kết hợp tìm kiếm vào ứng dụng của họ và đưa dữ liệu ứng dụng của họ vào tìm kiếm hệ thống toàn cầu. Nói chung, chức năng này bao gồm một giao diện người dùng duy nhất trên toàn hệ thống cho phép người dùng nhập truy vấn, hiển thị đề xuất khi người dùng nhập và hiển thị kết quả. API Android cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện này để cung cấp tìm kiếm trong ứng dụng của riêng họ và cho phép nhà phát triển cung cấp kết quả cho giao diện người dùng tìm kiếm toàn cầu chung.

  Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm một giao diện người dùng tìm kiếm trên toàn hệ thống, được chia sẻ, duy nhất có khả năng đưa ra các đề xuất theo thời gian thực để đáp ứng với đầu vào của người dùng. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép nhà phát triển sử dụng lại giao diện người dùng này để cung cấp tìm kiếm trong các ứng dụng của riêng họ. Việc triển khai thiết bị PHẢI triển khai các API cho phép các ứng dụng của bên thứ ba thêm đề xuất vào hộp tìm kiếm khi nó chạy ở chế độ tìm kiếm toàn cầu. Nếu không có ứng dụng của bên thứ ba nào được cài đặt sử dụng chức năng này, hành vi mặc định NÊN là hiển thị kết quả và đề xuất của công cụ tìm kiếm web.

  3.8.4. chúc rượu

  Các ứng dụng có thể sử dụng API "Toast" (được xác định trong [ Tài nguyên, 23 ]) để hiển thị các chuỗi ngắn không theo phương thức cho người dùng cuối, các chuỗi này sẽ biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Việc triển khai thiết bị PHẢI hiển thị Toasts từ các ứng dụng cho người dùng cuối theo một số cách hiển thị cao.

  3.8.5. chủ đề

  Android cung cấp "chủ đề" dưới dạng cơ chế để ứng dụng áp dụng kiểu trên toàn bộ Hoạt động hoặc ứng dụng. Android 4.2 bao gồm chủ đề "Holo" hoặc "hình ba chiều" dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn khớp giao diện chủ đề Holo như được xác định bởi SDK Android [ Tài nguyên, 24 ]. Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC thay đổi bất kỳ thuộc tính chủ đề Holo nào được hiển thị với các ứng dụng [ Tài nguyên, 25 ].

  Android 4.2 bao gồm chủ đề "Mặc định của thiết bị" mới dưới dạng một tập hợp các kiểu được xác định để nhà phát triển ứng dụng sử dụng nếu họ muốn khớp với giao diện của chủ đề thiết bị như được xác định bởi người triển khai thiết bị. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ sửa đổi các thuộc tính chủ đề DeviceDefault hiển thị với các ứng dụng [ Tài nguyên, 25 ].

  3.8.6. hình nền động

  Android xác định loại thành phần, API và vòng đời tương ứng cho phép các ứng dụng hiển thị một hoặc nhiều "Hình nền động" cho người dùng cuối [ Tài nguyên, 26 ]. Hình nền động là hoạt ảnh, mẫu hoặc hình ảnh tương tự với khả năng nhập giới hạn hiển thị dưới dạng hình nền, phía sau các ứng dụng khác.

  Phần cứng được coi là có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy nếu nó có thể chạy tất cả các hình nền động, không có giới hạn về chức năng, ở tốc độ khung hình hợp lý mà không ảnh hưởng xấu đến các ứng dụng khác. Nếu các giới hạn trong phần cứng khiến hình nền và/hoặc ứng dụng bị sập, trục trặc, tiêu tốn quá nhiều năng lượng của CPU hoặc pin hoặc chạy ở tốc độ khung hình thấp không thể chấp nhận được, thì phần cứng được coi là không có khả năng chạy hình nền động. Ví dụ: một số hình nền động có thể sử dụng ngữ cảnh Open GL 1.0 hoặc 2.0 để hiển thị nội dung của chúng. Hình nền động sẽ không chạy đáng tin cậy trên phần cứng không hỗ trợ nhiều ngữ cảnh OpenGL vì việc sử dụng hình nền động của ngữ cảnh OpenGL có thể xung đột với các ứng dụng khác cũng sử dụng ngữ cảnh OpenGL.

  Việc triển khai thiết bị có khả năng chạy hình nền động một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên NÊN triển khai hình nền động. Việc triển khai thiết bị được xác định là không chạy hình nền động một cách đáng tin cậy như được mô tả ở trên KHÔNG ĐƯỢC triển khai hình nền động.

  3.8.7. Hiển thị ứng dụng gần đây

  Mã nguồn Android 4.2 ngược dòng bao gồm giao diện người dùng để hiển thị các ứng dụng gần đây bằng hình ảnh thu nhỏ về trạng thái đồ họa của ứng dụng tại thời điểm người dùng rời khỏi ứng dụng lần cuối. Việc triển khai thiết bị CÓ THỂ thay đổi hoặc loại bỏ giao diện người dùng này; tuy nhiên, một phiên bản Android trong tương lai được lên kế hoạch để sử dụng rộng rãi hơn chức năng này. Việc triển khai thiết bị được khuyến khích sử dụng giao diện người dùng Android 4.2 ngược dòng (hoặc giao diện dựa trên hình thu nhỏ tương tự) cho các ứng dụng gần đây, nếu không, chúng có thể không tương thích với phiên bản Android trong tương lai.

  3.8.8. Cài đặt quản lý đầu vào

  Android 4.2 bao gồm hỗ trợ cho Công cụ quản lý đầu vào. API Android 4.2 cho phép IME ứng dụng tùy chỉnh chỉ định cài đặt có thể điều chỉnh cho người dùng. Triển khai thiết bị PHẢI bao gồm cách để người dùng truy cập cài đặt IME mọi lúc khi IME cung cấp cài đặt người dùng đó được hiển thị.

  3.8.9. Tiện ích khóa và màn hình chính

  Android 4.2 bao gồm hỗ trợ cho các tiện ích ứng dụng mà người dùng có thể nhúng vào màn hình chính hoặc màn hình khóa (Xem Nguyên tắc thiết kế tiện ích ứng dụng trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 69 ] để biết chi tiết). Tiện ích ứng dụng cho phép truy cập nhanh vào dữ liệu và dịch vụ của ứng dụng mà không cần khởi chạy một hoạt động mới. Widget tuyên bố hỗ trợ sử dụng trên màn hình chính hoặc màn hình khóa bằng cách khai báo thẻ kê khai android:widgetCategory cho hệ thống biết nơi có thể đặt tiện ích. Cụ thể, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau.

  • Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình chính.
  • Triển khai thiết bị NÊN hỗ trợ màn hình khóa. Nếu việc triển khai thiết bị bao gồm hỗ trợ cho màn hình khóa thì việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các tiện ích ứng dụng trên màn hình khóa.

  3.8.10. Điều khiển từ xa phương tiện màn hình khóa

  Android 4.2 bao gồm hỗ trợ API Điều khiển Từ xa cho phép các ứng dụng phương tiện tích hợp với các điều khiển phát lại được hiển thị trong chế độ xem từ xa như màn hình khóa thiết bị[ Tài nguyên, 74 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm hỗ trợ nhúng điều khiển từ xa vào màn hình khóa thiết bị.

  3.8.11. ước mơ

  Android 4.2 bao gồm hỗ trợ cho trình bảo vệ màn hình tương tác có tên Dreams [ Tài nguyên, 76 ]. Dreams cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng khi thiết bị sạc không hoạt động hoặc được gắn vào dock bàn. Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm hỗ trợ cho Dreams và cung cấp tùy chọn cài đặt để người dùng định cấu hình Dreams.

  3.9 Quản trị thiết bị

  Android 4.2 bao gồm các tính năng cho phép các ứng dụng nhận biết bảo mật thực hiện các chức năng quản trị thiết bị ở cấp hệ thống, chẳng hạn như thực thi chính sách mật khẩu hoặc thực hiện xóa từ xa, thông qua API quản trị thiết bị Android [ Tài nguyên, 27 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp việc triển khai lớp DevicePolicyManager [ Tài nguyên, 28 ] và NÊN hỗ trợ đầy đủ các chính sách quản trị thiết bị được xác định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 27 ].

  Lưu ý: mặc dù một số yêu cầu được nêu ở trên được nêu là "NÊN" đối với Android 4.2, nhưng việc triển khai thiết bị hỗ trợ màn hình khóa PHẢI hỗ trợ chính sách thiết bị để quản lý các tiện ích trên màn hình khóa như được xác định trong tài liệu SDK Android [ Tài nguyên, 27 ].

  Lưu ý: trong khi một số yêu cầu được nêu ở trên được nêu là "NÊN" đối với Android 4.2, Định nghĩa Tương thích cho phiên bản trong tương lai được lên kế hoạch thay đổi những yêu cầu này thành "PHẢI". Nghĩa là, những yêu cầu này là tùy chọn trong Android 4.2 nhưng sẽ được yêu cầu bởi phiên bản trong tương lai. Các thiết bị hiện có và mới chạy Android 4.2 được khuyến khích mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu này trong Android 4.2 , nếu không chúng sẽ không thể đạt được khả năng tương thích với Android khi nâng cấp lên phiên bản trong tương lai.

  3.10 Khả năng tiếp cận

  Android 4.2 cung cấp lớp trợ năng giúp người dùng khuyết tật điều hướng thiết bị của họ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Android 4.2 cung cấp các API nền tảng cho phép triển khai dịch vụ trợ năng để nhận lệnh gọi lại cho người dùng và sự kiện hệ thống, đồng thời tạo cơ chế phản hồi thay thế, chẳng hạn như chuyển văn bản thành giọng nói, phản hồi xúc giác và điều hướng bi xoay/d-pad [ Tài nguyên, 29 ] . Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp việc triển khai khung trợ năng của Android nhất quán với việc triển khai Android mặc định. Cụ thể, việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu sau.

  • Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ việc triển khai dịch vụ trợ năng của bên thứ ba thông qua API android.accessibilityservice [ Tài nguyên, 30 ].
  • Việc triển khai thiết bị PHẢI tạo AccessibilityEvents và phân phối các sự kiện này tới tất cả các triển khai AccessibilityService đã đăng ký theo cách nhất quán với triển khai Android mặc định.
  • Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp cơ chế mà người dùng có thể truy cập để bật và tắt các dịch vụ trợ năng và PHẢI hiển thị giao diện này để đáp ứng ý định android.provider.Settings.ACTION_ACCESSIBILITY_SETTINGS .

  Ngoài ra, việc triển khai thiết bị NÊN cung cấp triển khai dịch vụ trợ năng trên thiết bị và NÊN cung cấp cơ chế để người dùng kích hoạt dịch vụ trợ năng trong quá trình thiết lập thiết bị. Việc triển khai nguồn mở của dịch vụ trợ năng có sẵn từ dự án Eyes Free [ Tài nguyên, 31 ].

  3.11 Chuyển văn bản thành giọng nói

  Android 4.2 bao gồm các API cho phép các ứng dụng sử dụng các dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp triển khai các dịch vụ TTS [ Tài nguyên, 32 ]. Việc triển khai thiết bị PHẢI đáp ứng các yêu cầu này liên quan đến khung Android TTS:

  • Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ API khung TTS của Android và NÊN bao gồm một công cụ TTS hỗ trợ các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị. Lưu ý rằng phần mềm nguồn mở Android ngược dòng bao gồm triển khai công cụ TTS đầy đủ tính năng.
  • Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ cài đặt các công cụ TTS của bên thứ ba.
  • Việc triển khai thiết bị PHẢI cung cấp giao diện người dùng có thể truy cập cho phép người dùng chọn công cụ TTS để sử dụng ở cấp hệ thống.

  4. Khả năng tương thích của bao bì ứng dụng

  Việc triển khai thiết bị PHẢI cài đặt và chạy các tệp ".apk" của Android như được tạo bởi công cụ "aapt" có trong SDK Android chính thức [ Tài nguyên, 33 ].

  Việc triển khai thiết bị KHÔNG ĐƯỢC mở rộng .apk [ Tài nguyên, 34 ], Bản kê khai Android [ Tài nguyên, 35 ], mã byte Dalvik [ Tài nguyên, 17 ] hoặc định dạng mã byte kết xuất theo cách có thể ngăn các tệp đó cài đặt và chạy chính xác trên các thiết bị tương thích khác. Người triển khai thiết bị NÊN sử dụng triển khai ngược dòng tham chiếu của Dalvik và hệ thống quản lý gói của triển khai tham chiếu.

  5. Khả năng tương thích đa phương tiện

  Việc triển khai thiết bị PHẢI bao gồm ít nhất một dạng đầu ra âm thanh, chẳng hạn như loa, giắc cắm tai nghe, kết nối loa ngoài, v.v.

  5.1. Codec phương tiện

  Việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các định dạng phương tiện cốt lõi được chỉ định trong tài liệu Android SDK [ Tài nguyên, 58 ] trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này. Cụ thể, việc triển khai thiết bị PHẢI hỗ trợ các định dạng phương tiện, bộ mã hóa, bộ giải mã, loại tệp và định dạng vùng chứa được xác định trong các bảng bên dưới. Tất cả các codec này được cung cấp dưới dạng triển khai phần mềm trong triển khai Android ưa thích từ Dự án mã nguồn mở Android.

  Xin lưu ý rằng cả Google và Open Handset Alliance đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng các codec này không bị cản trở bởi các bằng sáng chế của bên thứ ba. Những người có ý định sử dụng mã nguồn này trong các sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm nên biết rằng việc triển khai mã này, kể cả trong phần mềm nguồn mở hoặc phần mềm chia sẻ, có thể yêu cầu giấy phép bằng sáng chế từ những người nắm giữ bằng sáng chế có liên quan.

  Lưu ý rằng các bảng này không liệt kê các yêu cầu tốc độ bit cụ thể đối với hầu hết các codec video vì phần cứng thiết bị hiện tại không nhất thiết phải hỗ trợ tốc độ bit ánh xạ chính xác tới tốc độ bit bắt buộc được chỉ định bởi các tiêu chuẩn có liên quan. Thay vào đó, việc triển khai thiết bị NÊN hỗ trợ tốc độ bit cao nhất thực tế trên phần cứng, cho đến các giới hạn được xác định bởi thông số kỹ thuật.

  Loại Định dạng/Bộ giải mã Mã hoá bộ giải mã Thông tin chi tiết (Các) Loại tệp / Định dạng vùng chứa
  âm thanh Cấu hình MPEG-4 AAC (AAC LC) YÊU CẦU
  Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng micrô và xác định android.hardware.microphone .
  YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung đơn âm/âm thanh nổi/5.0/5.1* với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 8 đến 48 kHz.
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
  • ADTS raw AAC (.aac, giải mã trong Android 3.1+, mã hóa trong Android 4.0+, không hỗ trợ ADIF)
  • MPEG-TS (.ts, không tìm kiếm được, Android 3.0 trở lên)
  Cấu hình MPEG-4 HE AAC (AAC+) BẮT BUỘC đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng micrô và xác định android.hardware.microphone YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung đơn âm/âm thanh nổi/5.0/5.1* với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
  Cấu hình MPEG-4 HE AAC v2 (AAC+ nâng cao) YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung đơn âm/âm thanh nổi/5.0/5.1* với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
  MPEG-4 Audio Object Type ER AAC ELD (AAC độ trễ thấp nâng cao) BẮT BUỘC đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng micrô và xác định android.hardware.microphone YÊU CẦU Hỗ trợ nội dung đơn âm/âm thanh nổi với tốc độ lấy mẫu tiêu chuẩn từ 16 đến 48 kHz.
  AMR-NB YÊU CẦU
  Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng micrô và xác định android.hardware.microphone .
  YÊU CẦU 4,75 đến 12,2 kbps được lấy mẫu @ 8kHz 3GPP (.3gp)
  AMR-WB YÊU CẦU
  Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng micrô và xác định android.hardware.microphone .
  YÊU CẦU 9 tốc độ từ 6,60 kbit/s đến 23,85 kbit/s được lấy mẫu @ 16kHz 3GPP (.3gp)
  FLAC YÊU CẦU
  (Android 3.1+)
  Mono/Stereo (không đa kênh). Tốc độ lấy mẫu lên tới 48 kHz (nhưng tối đa 44,1 kHz được khuyến nghị trên các thiết bị có đầu ra 44,1 kHz, vì bộ lấy mẫu xuống 48 đến 44,1 kHz không bao gồm bộ lọc thông thấp). Khuyến nghị 16-bit; không hòa sắc được áp dụng cho 24-bit. Chỉ FLAC (.flac)
  MP3 YÊU CẦU Mono/Stereo 8-320Kbps hằng số (CBR) hoặc tốc độ bit thay đổi (VBR) MP3 (.mp3)
  MIDI YÊU CẦU MIDI Loại 0 và 1. DLS Phiên bản 1 và 2. XMF và XMF Di động. Hỗ trợ các định dạng nhạc chuông RTTTL/RTX, OTA và iMelody
  • Nhập 0 và 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
  • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
  • OTA (.ota)
  • iMelody (.imy)
  Vorbis YÊU CẦU
  • Ogg (.ogg)
  • Matroska (.mkv)
  PCM/SÓNG YÊU CẦU YÊU CẦU PCM tuyến tính 8-bit và 16-bit** (tốc độ lên đến giới hạn của phần cứng). Thiết bị PHẢI hỗ trợ tốc độ lấy mẫu để ghi PCM thô ở các tần số 8000,16000 và 44100 Hz SÓNG (.wav)
  Hình ảnh JPEG YÊU CẦU YÊU CẦU Cơ sở + lũy tiến JPEG (.jpg)
  GIF YÊU CẦU GIF (.gif)
  PNG YÊU CẦU YÊU CẦU PNG (.png)
  BMP YÊU CẦU BMP (.bmp)
  WEB YÊU CẦU YÊU CẦU WebP (.webp)
  Băng hình H.263 YÊU CẦU
  Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng máy ảnh và xác định android.hardware.camera hoặc android.hardware.camera.front .
  YÊU CẦU
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4)
  H.264 AVC YÊU CẦU
  Bắt buộc đối với việc triển khai thiết bị bao gồm phần cứng máy ảnh và xác định android.hardware.camera hoặc android.hardware.camera.front .
  YÊU CẦU Hồ Sơ Cơ Sở (BP)
  • 3GPP (.3gp)
  • MPEG-4 (.mp4)
  • MPEG-TS (.ts, AAC audio only, not seekable, Android 3.0+)
  MPEG-4 SP REQUIRED 3GPP (.3gp)
  VP8 REQUIRED
  (Android 2.3.3+)
  WebM (.webm) and Matroska (.mkv, Android 4.0+)
  *Note: Only downmix of 5.0/5.1 content is required; recording or rendering more than 2 channels is optional. **Note: 16-bit linear PCM capture is mandatory. 8-bit linear PCM capture is not mandatory.

  5.2 Video Encoding

  Android device implementations that include a rear-facing camera and declare android.hardware.camera SHOULD support the following video encoding profiles.

  SD (Low quality) SD (High quality) HD (When supported by hardware)
  Video codec H.264 Baseline Profile H.264 Baseline Profile H.264 Baseline Profile
  Video resolution 176 x 144 px 480 x 360 px 1280 x 720 px
  Video frame rate 12 fps 30 fps 30 fps
  Video bitrate 56 Kbps 500 Kbps or higher 2 Mbps or higher
  Audio codec AAC-LC AAC-LC AAC-LC
  Audio channels 1 (mono) 2 (stereo) 2 (stereo)
  Audio bitrate 24 Kbps 128 Kbps 192 Kbps

  5.3 Video Decoding

  Android device implementations SHOULD support the following VP8 video decoding profiles.

  SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p
  (When supported by hardware)
  HD 1080p
  (When supported by hardware)
  Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
  Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
  Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

  5.4. Audio Recording

  When an application has used the android.media.AudioRecord API to start recording an audio stream, device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone MUST sample and record audio with each of these behaviors:

  • The device SHOULD exhibit approximately flat amplitude versus frequency characteristics; specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz
  • Audio input sensitivity SHOULD be set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
  • PCM amplitude levels SHOULD linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
  • Total harmonic distortion SHOULD be less than 1% for 1Khz at 90 dB SPL input level.

  In addition to the above recording specifications, when an application has started recording an audio stream using the android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source:

  • Noise reduction processing, if present, MUST be disabled.
  • Automatic gain control, if present, MUST be disabled.

  Note: while some of the requirements outlined above are stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these requirements are optional in Android 4.2 but will be required by a future version. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  5.5. Audio Latency

  Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time effects such sound effects or VOIP communication.

  For the purposes of this section:

  • "output latency" is defined as the interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound can be heard by an external listener or observed by a transducer
  • "cold output latency" is defined as the output latency for the first frame, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request
  • "continuous output latency" is defined as the output latency for subsequent frames, after the device is already playing audio
  • "input latency" is the interval between when an external sound is presented to the device and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data
  • "cold input latency" is defined as the sum of lost input time and the input latency for the first frame, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request
  • "continuous input latency" is defined as the input latency for subsequent frames, while the device is already capturing audio
  • "OpenSL ES PCM buffer queue API" is the set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK; see NDK_root /docs/opensles/index.html

  Per Section 5 , all compatible device implementations MUST include at least one form of audio output. Device implementations SHOULD meet or exceed these output latency requirements:

  • cold output latency of 100 milliseconds or less
  • continuous output latency of 45 milliseconds or less

  If a device implementation meets the requirements of this section after any initial calibration when using the OpenSL ES PCM buffer queue API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, it MAY report support for low-latency audio, by reporting the feature "android.hardware.audio.low-latency" via the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ] Conversely, if the device implementation does not meet these requirements it MUST NOT report support for low-latency audio.

  Per Section 7.2.5 , microphone hardware may be omitted by device implementations.

  Device implementations that include microphone hardware and declare android.hardware.microphone SHOULD meet these input audio latency requirements:

  • cold input latency of 100 milliseconds or less
  • continuous input latency of 50 milliseconds or less

  5.6. Network Protocols

  Devices MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation [ Resources, 58 ]. Specifically, devices MUST support the following media network protocols:

  • RTSP (RTP, SDP)
  • HTTP(S) progressive streaming
  • HTTP(S) Live Streaming draft protocol, Version 3 [ Resources, 59 ]

  6. Developer Tools and Options Compatibility

  6.1 Developer Tools

  Device implementations MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK. Specifically, Android-compatible devices MUST be compatible with:

  • Android Debug Bridge (known as adb) [ Resources, 33 ]
   Device implementations MUST support all adb functions as documented in the Android SDK. The device-side adb daemon MUST be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
  • Android 4.2.2 includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts. Existing and new devices that run Android 4.2.2 are very strongly encouraged to meet this requirement in Android 4.2 , or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

  • Dalvik Debug Monitor Service (known as ddms) [ Resources, 33 ]
   Device implementations MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb , support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
  • Monkey [ Resources, 36 ]
   Device implementations MUST include the Monkey framework, and make it available for applications to use.
  • SysTrace [ Resources, 33 ]
   Device implementations MUST support systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default, and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.

  Most Linux-based systems and Apple Macintosh systems recognize Android devices using the standard Android SDK tools, without additional support; however Microsoft Windows systems typically require a driver for new Android devices. (For instance, new vendor IDs and sometimes new device IDs require custom USB drivers for Windows systems.) If a device implementation is unrecognized by the adb tool as provided in the standard Android SDK, device implementers MUST provide Windows drivers allowing developers to connect to the device using the adb protocol. These drivers MUST be provided for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, and Windows 8, in both 32-bit and 64-bit versions.

  6.2 Developer Options

  Android 4.2 includes support for developers to configure application development-related settings. Device implementations MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings [ Resources, 77 ]. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default, and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item. Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options. Specifically, device implementations MUST hide Developer Options by default and MUST provide a mechanism to enable Developer Options that is consistent with the upstream Android implementation.

  7. Hardware Compatibility

  If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

  • complete class definitions (as documented by the SDK) for the component's APIs MUST still be present
  • the API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion
  • API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation
  • API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation
  • API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation

  A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

  Device implementations MUST accurately report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]

  7.1. Display and Graphics

  Android 4.2 includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device, to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations [ Resources, 38 ]. Devices MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

  The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

  • "Physical diagonal size" is the distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
  • "dpi" (meaning "dots per inch") is the number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1". Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
  • "Aspect ratio" is the ratio of the longer dimension of the screen to the shorter dimension. For example, a display of 480x854 pixels would be 854 / 480 = 1.779, or roughly "16:9".
  • A "density-independent pixel" or ("dp") is the virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density / 160) .

  7.1.1. Screen Configuration

  Screen Size

  The Android UI framework supports a variety of different screen sizes, and allows applications to query the device screen size (aka "screen layout") via android.content.res.Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK . Device implementations MUST report the correct screen size as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 38 ] and determined by the upstream Android platform. Specifically, device implementations must report the correct screen size according to the following logical density-independent pixel (dp) screen dimensions.

  • Devices MUST have screen sizes of at least 426 dp x 320 dp ('small')
  • Devices that report screen size 'normal' MUST have screen sizes of at least 480 dp x 320 dp
  • Devices that report screen size 'large' MUST have screen sizes of at least 640 dp x 480 dp
  • Devices that report screen size 'xlarge' MUST have screen sizes of at least 960 dp x 720 dp

  In addition, devices MUST have screen sizes of at least 2.5 inches in physical diagonal size.

  Devices MUST NOT change their reported screen size at any time.

  Applications optionally indicate which screen sizes they support via the <supports-screens> attribute in the AndroidManifest.xml file. Device implementations MUST correctly honor applications' stated support for small, normal, large, and xlarge screens, as described in the Android SDK documentation.

  Screen Aspect Ratio

  The aspect ratio MUST be between 1.3333 (4:3) and 1.85 (16:9).

  Screen Density

  The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources. Device implementations MUST report one of the following logical Android framework densities through the android.util.DisplayMetrics APIs, and MUST execute applications at this standard density.

  • 120 dpi, known as 'ldpi'
  • 160 dpi, known as 'mdpi'
  • 213 dpi, known as 'tvdpi'
  • 240 dpi, known as 'hdpi'
  • 320 dpi, known as 'xhdpi'
  • 480 dpi, known as 'xxhdpi'
  Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

  7.1.2. Display Metrics

  Device implementations MUST report correct values for all display metrics defined in android.util.DisplayMetrics [ Resources, 39 ].

  7.1.3. Screen Orientation

  Devices MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation. Device implementations MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

  Devices MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation, android.view.Display.getOrientation(), or other APIs.

  Devices MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.

  Devices MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed-orientation landscape screen, such as a television or laptop, MUST only report android.hardware.screen.landscape .

  7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

  Device implementations MUST support both OpenGL ES 1.0 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentations. Device implementations MUST also support Android Renderscript, as detailed in the Android SDK documentation [ Resources, 8 ].

  Device implementations MUST also correctly identify themselves as supporting OpenGL ES 1.0 and 2.0. That is:

  • The managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and 2.0
  • The native C/C++ OpenGL APIs (that is, those available to apps via libGLES_v1CM.so, libGLES_v2.so, or libEGL.so) MUST report support for OpenGL ES 1.0 and 2.0.

  Device implementations MAY implement any desired OpenGL ES extensions. However, device implementations MUST report via the OpenGL ES managed and native APIs all extension strings that they do support, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.

  Note that Android 4.2 includes support for applications to optionally specify that they require specific OpenGL texture compression formats. These formats are typically vendor-specific. Device implementations are not required by Android 4.2 to implement any specific texture compression format. However, they SHOULD accurately report any texture compression formats that they do support, via the getString() method in the OpenGL API.

  Android 4.2 includes a mechanism for applications to declare that they wanted to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls [ Resources, 9 ].

  In Android 4.2, device implementations MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false" or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.

  In addition, device implementations MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration [ Resources, 9 ].

  Android 4.2 includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy. Device implementations MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.

  7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

  Android 4.2 specifies a "compatibility mode" in which the framework operates in an 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence. Device implementations MUST include support for legacy application compatibility mode as implemented by the upstream Android open source code. That is, device implementations MUST NOT alter the triggers or thresholds at which compatibility mode is activated, and MUST NOT alter the behavior of the compatibility mode itself.

  7.1.6. Screen Types

  Device implementation screens are classified as one of two types:

  • Fixed-pixel display implementations: the screen is a single panel that supports only a single pixel width and height. Typically the screen is physically integrated with the device. Examples include mobile phones, tablets, and so on.
  • Variable-pixel display implementations: the device implementation either has no embedded screen and includes a video output port such as VGA, HDMI or a wireless port for display, or has an embedded screen that can change pixel dimensions. Examples include televisions, set-top boxes, and so on.

  Fixed-Pixel Device Implementations

  Fixed-pixel device implementations MAY use screens of any pixel dimensions, provided that they meet the requirements defined this Compatibility Definition.

  Fixed-pixel implementations MAY include a video output port for use with an external display. However, if that display is ever used for running apps, the device MUST meet the following requirements:

  • The device MUST report the same screen configuration and display metrics, as detailed in Sections 7.1.1 and 7.1.2, as the fixed-pixel display.
  • The device MUST report the same logical density as the fixed-pixel display.
  • The device MUST report screen dimensions that are the same as, or very close to, the fixed-pixel display.

  For example, a tablet that is 7" diagonal size with a 1024x600 pixel resolution is considered a fixed-pixel large mdpi display implementation. If it contains a video output port that displays at 720p or 1080p, the device implementation MUST scale the output so that applications are only executed in a large mdpi window, regardless of whether the fixed-pixel display or video output port is in use.

  Variable-Pixel Device Implementations

  Variable-pixel device implementations MUST support one or both of 1280x720, or 1920x1080 (that is, 720p or 1080p). Device implementations with variable-pixel displays MUST NOT support any other screen configuration or mode. Device implementations with variable-pixel screens MAY change screen configuration or mode at runtime or boot-time. For example, a user of a set-top box may replace a 720p display with a 1080p display, and the device implementation may adjust accordingly.

  Additionally, variable-pixel device implementations MUST report the following configuration buckets for these pixel dimensions:

  • 1280x720 (also known as 720p): 'large' screen size, 'tvdpi' (213 dpi) density
  • 1920x1080 (also known as 1080p): 'large' screen size, 'xhdpi' (320 dpi) density

  For clarity, device implementations with variable pixel dimensions are restricted to 720p or 1080p in Android 4.2, and MUST be configured to report screen size and density buckets as noted above.

  7.1.7. Screen Technology

  The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to the display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document. Đặc biệt:

  • Devices MUST support displays capable of rendering 16-bit color graphics and SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
  • Devices MUST support displays capable of rendering animations.
  • The display technology used MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.1. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10% tolerance.

  7.1.8. External Displays

  Android 4.2 includes support for secondary display to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays. If a device supports an external display either via a wired, wireless or an embedded additional display connection then the device implementation MUST implement the display manager API as described in the Android SDK documentation [ Resources, 75 ]. Device implementations that support secure video output and are capable of supporting secure surfaces MUST declare support for Display.SECURE_FLAG . Specifically, device implementations that declare support for Display.SECURE_FLAG , MUST support HDCP 2.x or higher for Miracast wireless displays or HDCP 1.2 or higher for wired displays. The upstream Android open source implementation includes support for wireless (Miracast) and wired (HDMI) displays that satisfies this requirement.

  7.2. Input Devices

  7.2.1. Keyboard

  Device implementations:

  • MUST include support for the Input Management Framework (which allows third party developers to create Input Management Engines - ie soft keyboard) as detailed at http://developer.android.com
  • MUST provide at least one soft keyboard implementation (regardless of whether a hard keyboard is present)
  • MAY include additional soft keyboard implementations
  • MAY include a hardware keyboard
  • MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard [ Resources, 40 ] (that is, QWERTY, or 12-key)

  7.2.2. Non-touch Navigation

  Device implementations:

  • MAY omit a non-touch navigation option (that is, may omit a trackball, d-pad, or wheel)
  • MUST report the correct value for android.content.res.Configuration.navigation [ Resources, 40 ]
  • MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

  7.2.3. Navigation keys

  The Home, Menu and Back functions are essential to the Android navigation paradigm. Device implementations MUST make these functions available to the user at all times when running applications. These functions MAY be implemented via dedicated physical buttons (such as mechanical or capacitive touch buttons), or MAY be implemented using dedicated software keys, gestures, touch panel, etc. Android 4.2 supports both implementations.

  Android 4.2 includes support for assist action [ Resources, 63 ]. Device implementations MUST make the assist action available to the user at all times when running applications. This function MAY be implemented via hardware or software keys.

  Device implementations MAY use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, but if so, MUST meet these requirements:

  • Device implementation navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
  • Device implementations MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in Section 7.1.1 .
  • Device implementations MUST display the navigation keys when applications do not specify a system UI mode, or specify SYSTEM_UI_FLAG_VISIBLE .
  • Device implementations MUST present the navigation keys in an unobtrusive "low profile" (eg. dimmed) mode when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_LOW_PROFILE .
  • Device implementations MUST hide the navigation keys when applications specify SYSTEM_UI_FLAG_HIDE_NAVIGATION .
  • Device implementation MUST present a Menu key to applications when targetSdkVersion <= 10 and SHOULD NOT present a Menu key when the targetSdkVersion > 10.

  7.2.4. Touchscreen input

  Device implementations:

  • MUST have a pointer input system of some kind (either mouse-like, or touch)
  • MAY have a touchscreen of any modality (such as capacitive or resistive)
  • SHOULD support fully independently tracked pointers, if a touchscreen supports multiple pointers
  • MUST report the value of android.content.res.Configuration [ Resources, 39 ] reflecting corresponding to the type of the specific touchscreen on the device

  Device implementations MUST report the correct feature corresponding to the type of input used. Note that Android 4.2 includes the feature android.hardware.faketouch , which corresponds to a high-fidelity non-touch (that is, pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality. Device implementations that include a touchscreen (single-touch or better) MUST also report android.hardware.faketouch. Device implementations that do not include a touchscreen (and rely on a pointer device only) MUST NOT report any touchscreen feature, and MUST report only android.hardware.faketouch .

  7.2.5. Microphone

  Device implementations MAY omit a microphone. However, if a device implementation omits a microphone, it MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant, and must implement the audio recording API as no-ops, per Section 7 . Conversely, device implementations that do possess a microphone:

  • MUST report the android.hardware.microphone feature constant
  • SHOULD meet the audio quality requirements in Section 5.4
  • SHOULD meet the audio latency requirements in Section 5.5

  7.3. Sensors

  Android 4.2 includes APIs for accessing a variety of sensor types. Devices implementations generally MAY omit these sensors, as provided for in the following subsections. If a device includes a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation. For example, device implementations:

  • MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class. [ Resources, 37 ]
  • MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods
  • MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.)
  • MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (ie metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation [ Resources, 41 ]

  The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK is to be considered authoritative.

  Some sensor types are synthetic, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor, and the linear acceleration sensor.) Device implementations SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors.

  The Android 4.2 includes a notion of a "streaming" sensor, which is one that returns data continuously, rather than only when the data changes. Device implementations MUST continuously provide periodic data samples for any API indicated by the Android 4.2 SDK documentation to be a streaming sensor. Note that the device implementations MUST ensure that the sensor stream must not prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.

  7.3.1. Accelerometer

  Device implementations SHOULD include a 3-axis accelerometer. If a device implementation does include a 3-axis accelerometer, it:

  • SHOULD be able to deliver events at 120 Hz or greater. Note that while the accelerometer frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ])
  • MUST be capable of measuring from freefall up to twice gravity (2g) or more on any three-dimensional vector
  • MUST have 8-bits of accuracy or more
  • MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^2

  7.3.2. Magnetometer

  Device implementations SHOULD include a 3-axis magnetometer (ie compass.) If a device does include a 3-axis magnetometer, it:

  • MUST be able to deliver events at 10 Hz or greater
  • MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs (see [ Resources, 41 ]).
  • MUST be capable of sampling a range of field strengths adequate to cover the geomagnetic field
  • MUST have 8-bits of accuracy or more
  • MUST have a standard deviation no greater than 0.5 µT

  7.3.3. GPS

  Device implementations SHOULD include a GPS receiver. If a device implementation does include a GPS receiver, it SHOULD include some form of "assisted GPS" technique to minimize GPS lock-on time.

  7.3.4. Gyroscope

  Device implementations SHOULD include a gyroscope (ie angular change sensor.) Devices SHOULD NOT include a gyroscope sensor unless a 3-axis accelerometer is also included. If a device implementation includes a gyroscope, it:

  • MUST be temperature compensated
  • MUST be capable of measuring orientation changes up to 5.5*Pi radians/second (that is, approximately 1,000 degrees per second)
  • SHOULD be able to deliver events at 200 Hz or greater. Note that while the gyroscope frequency above is stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • MUST have 12-bits of accuracy or more
  • MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but must be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it should be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
  • MUST have timestamps as close to when the hardware event happened as possible. The constant latency must be removed.

  7.3.5. Barometer

  Device implementations MAY include a barometer (ie ambient air pressure sensor.) If a device implementation includes a barometer, it:

  • MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater
  • MUST have adequate precision to enable estimating altitude
  • MUST be temperature compensated

  7.3.7. Thermometer

  Device implementations MAY but SHOULD NOT include a thermometer (ie temperature sensor.) If a device implementation does include a thermometer, it MUST measure the temperature of the device CPU. It MUST NOT measure any other temperature. (Note that this sensor type is deprecated in the Android 4.2 APIs.)

  7.3.7. Photometer

  Device implementations MAY include a photometer (ie ambient light sensor.)

  7.3.8. Proximity Sensor

  Device implementations MAY include a proximity sensor. If a device implementation does include a proximity sensor, it MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If a device implementation includes a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API. If a device implementation has a proximity sensor, it MUST be have 1-bit of accuracy or more.

  7.4. Data Connectivity

  7.4.1. Telephony

  "Telephony" as used by the Android 4.2 APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android 4.2 considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android "telephony" functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS; for instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages MUST NOT report the "android.hardware.telephony" feature or any sub-features, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

  Android 4.2 MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android 4.2 is compatible with devices that are not phones. However, if a device implementation does include GSM or CDMA telephony, it MUST implement full support for the API for that technology. Device implementations that do not include telephony hardware MUST implement the full APIs as no-ops.

  7.4.2. IEEE 802.11 (WiFi)

  Android 4.2 device implementations SHOULD include support for one or more forms of 802.11 (b/g/a/n, etc.) If a device implementation does include support for 802.11, it MUST implement the corresponding Android API.

  Device implementations MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation [ Resources, 62 ]. Device implementations that do include Wifi support MUST support multicast DNS (mDNS). Device implementations MUST not filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including when the screen is not in an active state.

  7.4.2.1. WiFi Direct

  Device implementations SHOULD include support for Wifi direct (Wifi peer-to-peer). If a device implementation does include support for Wifi direct, it MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation [ Resources, 68 ]. If a device implementation includes support for Wifi direct, then it:

  • MUST support regular Wifi operation
  • SHOULD support concurrent wifi and wifi Direct operation

  7.4.3. Bluetooth

  Device implementations SHOULD include a Bluetooth transceiver. Device implementations that do include a Bluetooth transceiver MUST enable the RFCOMM-based Bluetooth API as described in the SDK documentation [ Resources, 42 ]. Device implementations SHOULD implement relevant Bluetooth profiles, such as A2DP, AVRCP, OBEX, etc. as appropriate for the device.

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-driven Bluetooth test procedure described in Appendix A.

  7.4.4. Near-Field Communications

  Device implementations SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC). If a device implementation does include NFC hardware, then it:

  • MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ]
  • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards:
   • MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
    • NfcA (ISO14443-3A)
    • NfcB (ISO14443-3B)
    • NfcF (JIS 6319-4)
    • IsoDep (ISO 14443-4)
    • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4 (defined by the NFC Forum)
  • SHOULD be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards. Note that while the NFC standards below are stated as "SHOULD" for Android 4.2, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to "MUST". That is, these standards are optional in Android 4.2 but will be required in future versions. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases.
   • NfcV (ISO 15693)
  • MUST be capable of transmitting and receiving data via the following peer-to-peer standards and protocols:
   • ISO 18092
   • LLCP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • SDP 1.0 (defined by the NFC Forum)
   • NDEF Push Protocol [ Resources, 43 ]
   • SNEP 1.0 (defined by the NFC Forum)
  • MUST include support for Android Beam [ Resources, 65 ]:
   • MUST implement the SNEP default server. Valid NDEF messages received by the default SNEP server MUST be dispatched to applications using the android.nfc.ACTION_NDEF_DISCOVERED intent. Disabling Android Beam in settings MUST NOT disable dispatch of incoming NDEF message.
   • Device implementations MUST honor the android.settings.NFCSHARING_SETTINGS intent to show NFC sharing settings [ Resources, 67 ].
   • MUST implement the NPP server. Messages received by the NPP server MUST be processed the same way as the SNEP default server.
   • MUST implement a SNEP client and attempt to send outbound P2P NDEF to the default SNEP server when Android Beam is enabled. If no default SNEP server is found then the client MUST attempt to send to an NPP server.
   • MUST allow foreground activities to set the outbound P2P NDEF message using android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessage, and android.nfc.NfcAdapter.setNdefPushMessageCallback, and android.nfc.NfcAdapter.enableForegroundNdefPush.
   • SHOULD use a gesture or on-screen confirmation, such as 'Touch to Beam', before sending outbound P2P NDEF messages.
   • SHOULD enable Android Beam by default
   • MUST support NFC Connection handover to Bluetooth when the device supports Bluetooth Object Push Profile. Device implementations must support connection handover to Bluetooth when using android.nfc.NfcAdapter.setBeamPushUris, by implementing the "Connection Handover version 1.2" [ Resources, 60 ] and "Bluetooth Secure Simple Pairing Using NFC version 1.0" [ Resources, 61 ] specs from the NFC Forum. Such an implementation SHOULD use SNEP GET requests for exchanging the handover request / select records over NFC, and it MUST use the Bluetooth Object Push Profile for the actual Bluetooth data transfer.
  • MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.
  • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

  (Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.)

  Additionally, device implementations MAY include reader/writer support for the following MIFARE technologies.

  Note that Android 4.2 includes APIs for these MIFARE types. If a device implementation supports MIFARE in the reader/writer role, it:

  • MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK
  • MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method. [ Resources, 37 ] Note that this is not a standard Android feature, and as such does not appear as a constant on the PackageManager class.
  • MUST NOT implement the corresponding Android APIs nor report the com.nxp.mifare feature unless it also implements general NFC support as described in this section

  If a device implementation does not include NFC hardware, it MUST NOT declare the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method [ Resources, 37 ], and MUST implement the Android 4.2 NFC API as a no-op.

  As the classes android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord represent a protocol-independent data representation format, device implementations MUST implement these APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature.

  7.4.5. Minimum Network Capability

  Device implementations MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet, etc.

  Device implementations where a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (WiFi).

  Devices MAY implement more than one form of data connectivity.

  7.5. Cameras

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera, and MAY include a front-facing camera. A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera. A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

  7.5.1. Rear-Facing Camera

  Device implementations SHOULD include a rear-facing camera. If a device implementation includes a rear-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least 2 megapixels
  • SHOULD have either hardware auto-focus, or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software)
  • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware
  • MAY include a flash. If the Camera includes a flash, the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

  7.5.2. Front-Facing Camera

  Device implementations MAY include a front-facing camera. If a device implementation includes a front-facing camera, it:

  • MUST have a resolution of at least VGA (that is, 640x480 pixels)
  • MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API. That is, the camera API in Android 4.2 has specific support for front-facing cameras, and device implementations MUST NOT configure the API to to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
  • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in Section 7.5.1.
  • MUST horizontally reflect (ie mirror) the stream displayed by an app in a CameraPreview, as follows:
   • If the device implementation is capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input), the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.
   • If the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() [ Resources, 50 ] method, the camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application.
   • Otherwise, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis.
  • MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream. (If the device implementation does not support postview, this requirement obviously does not apply.)
  • MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage

  7.5.3. Camera API Behavior

  Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for both front- and rear-facing cameras:

  1. If an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) , then the device MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks.
  2. If an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method when the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() must further be in the NV21 encoding format. That is, NV21 MUST be the default.
  3. Device implementations MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras. (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)

  Device implementations MUST implement the full Camera API included in the Android 4.2 SDK documentation [ Resources, 51 ]), regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be "faked" as described.

  Device implementations MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant on the android.hardware.Camera.Parameters class, if the underlying hardware supports the feature. If the device hardware does not support a feature, the API must behave as documented. Conversely, Device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR [ Resources, 78 ]).

  Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

  Device implementations MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.

  7.5.4. Camera Orientation

  Both front- and rear-facing cameras, if present, MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

  7.6. Memory and Storage

  7.6.1. Minimum Memory and Storage

  Device implementations MUST have at least 340MB of memory available to the kernel and userspace. The 340MB MUST be in addition to any memory dedicated to hardware components such as radio, video, and so on that is not under the kernel's control.

  Device implementations MUST have at least 350MB of non-volatile storage available for application private data. That is, the /data partition MUST be at least 350MB.

  The Android APIs include a Download Manager that applications may use to download data files [ Resources, 56 ]. The device implementation of the Download Manager MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default "cache" location.

  7.6.2. Application Shared Storage

  Device implementations MUST offer shared storage for applications. The shared storage provided MUST be at least 1GB in size.

  Device implementations MUST be configured with shared storage mounted by default, "out of the box". If the shared storage is not mounted on the Linux path /sdcard , then the device MUST include a Linux symbolic link from /sdcard to the actual mount point.

  Device implementations MUST enforce as documented the android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission on this shared storage. Shared storage MUST otherwise be writable by any application that obtains that permission.

  Device implementations MAY have hardware for user-accessible removable storage, such as a Secure Digital card. Alternatively, device implementations MAY allocate internal (non-removable) storage as shared storage for apps.

  Regardless of the form of shared storage used, device implementations MUST provide some mechanism to access the contents of shared storage from a host computer, such as USB mass storage (UMS) or Media Transfer Protocol (MTP). Device implementations MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol. If the device implementation supports Media Transfer Protocol:

  • The device implementation SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer [ Resources, 57 ].
  • The device implementation SHOULD report a USB device class of 0x00 .
  • The device implementation SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

  If the device implementation lacks USB ports, it MUST provide a host computer with access to the contents of shared storage by some other means, such as a network file system.

  It is illustrative to consider two common examples. If a device implementation includes an SD card slot to satisfy the shared storage requirement, a FAT-formatted SD card 1GB in size or larger MUST be included with the device as sold to users, and MUST be mounted by default. Alternatively, if a device implementation uses internal fixed storage to satisfy this requirement, that storage MUST be 1GB in size or larger and mounted on /sdcard (or /sdcard MUST be a symbolic link to the physical location if it is mounted elsewhere.)

  Device implementations that include multiple shared storage paths (such as both an SD card slot and shared internal storage) SHOULD modify the core applications such as the media scanner and ContentProvider to transparently support files placed in both locations.

  7.7. USB

  Device implementations SHOULD include a USB client port, and SHOULD include a USB host port.

  If a device implementation includes a USB client port:

  • the port MUST be connectable to a USB host with a standard USB-A port
  • the port SHOULD use the micro USB form factor on the device side. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases
  • the port SHOULD be centered in the middle of an edge. Device implementations SHOULD either locate the port on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to future platform releases.
  • if the device has other ports (such as a non-USB charging port) it SHOULD be on the same edge as the micro-USB port
  • it MUST allow a host connected to the device to access the contents of the shared storage volume using either USB mass storage or Media Transfer Protocol
  • it MUST implement the Android Open Accessory API and specification as documented in the Android SDK documentation, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory [ Resources, 52 ]
  • it MUST implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation [ Resources, 66 ]
  • it SHOULD implement support for USB battery charging specification [ Resources, 64 ] Existing and new devices that run Android 4.2 are very strongly encouraged to meet these requirements in Android 4.2 so they will be able to upgrade to the future platform releases

  If a device implementation includes a USB host port:

  • it MAY use a non-standard port form factor, but if so MUST ship with a cable or cables adapting the port to standard USB-A
  • it MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK, and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host [ Resources, 53 ]

  Device implementations MUST implement the Android Debug Bridge. If a device implementation omits a USB client port, it MUST implement the Android Debug Bridge via local-area network (such as Ethernet or 802.11)

  8. Performance Compatibility

  Device implementations MUST meet the key performance metrics of an Android 4.2 compatible device defined in the table below:

  Metric Performance Threshold Bình luận
  Application Launch Time The following applications should launch within the specified time.
  • Browser: less than 1300ms
  • Contacts: less than 700ms
  • Settings: less than 700ms
  The launch time is measured as the total time to complete loading the default activity for the application, including the time it takes to start the Linux process, load the Android package into the Dalvik VM, and call onCreate.
  Simultaneous Applications When multiple applications have been launched, re-launching an already-running application after it has been launched must take less than the original launch time.

  9. Security Model Compatibility

  Device implementations MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [ Resources, 54 ] in the Android developer documentation. Device implementations MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities. Specifically, compatible devices MUST support the security mechanisms described in the follow sub-sections.

  9.1. Quyền

  Device implementations MUST support the Android permissions model as defined in the Android developer documentation [ Resources, 54 ]. Specifically, implementations MUST enforce each permission defined as described in the SDK documentation; no permissions may be omitted, altered, or ignored. Implementations MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.* namespace.

  9.2. UID and Process Isolation

  Device implementations MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unix-style UID and in a separate process. Device implementations MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

  9.3. Filesystem Permissions

  Device implementations MUST support the Android file access permissions model as defined in as defined in the Security and Permissions reference [ Resources, 54 ].

  9.4. Alternate Execution Environments

  Device implementations MAY include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik virtual machine or native code. However, such alternate execution environments MUST NOT compromise the Android security model or the security of installed Android applications, as described in this section.

  Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in Section 9.

  Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the <uses-permission> mechanism.

  Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

  Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model. Đặc biệt:

  • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (that is, Linux user IDs, etc.)
  • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime
  • Alternate runtimes and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate
  • Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications

  Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

  The .apk files of alternate runtimes MAY be included in the system image of a device implementation, but MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementation.

  When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application. That is, if an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource. If the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

  9.5. Multi-User Support

  Android 4.2 includes support for multiple users and provides support for full user isolation [ Resources, 70 ].

  Device implementations MUST meet these requirements related to multi-user support[ Resources, 71 ]:

  • As the behavior of the telephony APIs on devices with multiple users is currently undefined, device implementations that declare android.hardware.telephony MUST NOT enable multi-user support.
  • Device implementations MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs [Resources, 54]

  Each user instance on an Android device MUST have separate and isolated external storage directories. Device implementations MAY store multiple users' data on the same volume or filesystem. However, the device implementation MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to data owned by any other user. Note that removable media, such as SD card slots, can allow one user to access another's data by means of a host PC. For this reason, device implementations that use removable media for the external storage APIs MUST encrypt the contents of the SD card if multi-user is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data. Accordingly, device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media [ Resources, 72 ] for primary external storage. The upstream Android open-source project includes an implementation that uses internal device storage for application external storage APIs; device implementations SHOULD use this configuration and software implementation. Device implementations that include multiple external storage paths MUST NOT allow Android applications to write to the secondary external storage

  9.6. Premium SMS Warning

  Android 4.2 includes support for warning users for any outgoing premium SMS message. Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user. Device implementations that declare support for android.hardware.telephony MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android open-source project provides an implementation that satisfies this requirement.

  10. Software Compatibility Testing

  Device implementations MUST pass all tests described in this section.

  However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are very strongly encouraged to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android 4.2 available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

  10.1. Compatibility Test Suite

  Device implementations MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) [ Resources, 2 ] available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device. Additionally, device implementers SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible, and MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

  The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 4.2. Device implementations MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

  10.2. CTS Verifier

  Device implementations MUST correctly execute all applicable cases in the CTS Verifier. The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

  The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional. Device implementations MUST pass all tests for hardware which they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier. Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

  Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verfier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

  10.3. Reference Applications

  Device implementers MUST test implementation compatibility using the following open source applications:

  • The "Apps for Android" applications [ Resources, 55 ]
  • Replica Island (available in Android Market)

  Each app above MUST launch and behave correctly on the implementation, for the implementation to be considered compatible.

  11. Updatable Software

  Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform "live" upgrades - that is, a device restart MAY be required.

  Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • Over-the-air (OTA) downloads with offline update via reboot
  • "Tethered" updates over USB from a host PC
  • "Offline" updates via a reboot and update from a file on removable storage

  The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

  If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, the device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

  12. Contact Us

  You can contact the document authors at compatibility@android.com for clarifications and to bring up any issues that you think the document does not cover.

  Appendix A - Bluetooth Test Procedure

  The Compatibility Test Suite includes cases that cover basic operation of the Android RFCOMM Bluetooth API. However, since Bluetooth is a communications protocol between devices, it cannot be fully tested by unit tests running on a single device. Consequently, device implementations MUST also pass the human-operated Bluetooth test procedure described below.

  The test procedure is based on the BluetoothChat sample app included in the Android open source project tree. The procedure requires two devices:

  • a candidate device implementation running the software build to be tested
  • a separate device implementation already known to be compatible, and of a model from the device implementation being tested - that is, a "known good" device implementation

  The test procedure below refers to these devices as the "candidate" and "known good" devices, respectively.

  Setup and Installation

  1. Build BluetoothChat.apk via 'make samples' from an Android source code tree
  2. Install BluetoothChat.apk on the known-good device
  3. Install BluetoothChat.apk on the candidate device

  Test Bluetooth Control by Apps

  1. Launch BluetoothChat on the candidate device, while Bluetooth is disabled
  2. Verify that the candidate device either turns on Bluetooth, or prompts the user with a dialog to turn on Bluetooth

  Test Pairing and Communication

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices
  2. Make the known-good device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu)
  3. On the candidate device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the known-good device
  4. Send 10 or more messages from each device, and verify that the other device receives them correctly
  5. Close the BluetoothChat app on both devices by pressing Home
  6. Unpair each device from the other, using the device Settings app

  Test Pairing and Communication in the Reverse Direction

  1. Launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Make the candidate device discoverable from within BluetoothChat (using the Menu).
  3. On the known-good device, scan for Bluetooth devices from within BluetoothChat (using the Menu) and pair with the candidate device.
  4. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.
  5. Close the Bluetooth Chat app on both devices by pressing Back repeatedly to get to the Launcher.

  Test Re-Launches

  1. Re-launch the Bluetooth Chat app on both devices.
  2. Send 10 or messages from each device, and verify that the other device receives them correctly.

  Note: the above tests have some cases which end a test section by using Home, and some using Back. These tests are not redundant and are not optional: the objective is to verify that the Bluetooth API and stack works correctly both when Activities are explicitly terminated (via the user pressing Back, which calls finish()), and implicitly sent to background (via the user pressing Home.) Each test sequence MUST be performed as described.