Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Để cung cấp cho người dùng Android của bạn trải nghiệm nhất quán khi họ sử dụng thiết bị của bạn cùng với các thiết bị Android khác trong hệ sinh thái, hãy áp dụng các tiêu chuẩn đã thiết lập này cho việc triển khai Android của bạn.
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu tương thích cho đặc điểm kỹ thuật cốt lõi của Android, xem các tài liệu định nghĩa Compatibility Android .
Các Compatibility Test Suite là một bộ các xét nghiệm miễn phí, bạn có thể sử dụng để giúp đỡ bộc lộ vấn đề tương thích sớm trong quá trình phát triển của bạn.

Tìm hiểu cách xây dựng Android

Xem lại các nguyên tắc phát triển Android được nêu trong Kiến trúc .
Thực hiện theo thông lệ tốt nhất an ninh để giữ cho người dùng và các thiết bị của bạn an toàn.
Thực hiện theo các hướng dẫn Cài đặt để xây dựng một thể sử dụng, giao diện thiết lập tương thích.