برای ارائه تجربه منسجم به کاربران Android خود در حالی که از دستگاه شما در کنار سایر دستگاه های Android در اکوسیستم استفاده می کنند ، این استانداردهای تعیین شده را در پیاده سازی Android خود اعمال کنید.
سازگاری تست سوئیت مجموعه ای از تست رایگان شما می توانید به کمک استفاده کنید نشان می دهد مسائل مربوط به سازگاری در اوایل فرایند توسعه خود را است.

با نحوه ساخت اندروید آشنا شوید

بررسی اصول توسعه آندروید مشخص شده در معماری .
دنبال امنیت بهترین شیوه برای حفظ کاربران و دستگاه های خود را امن است.
دنبال دستورالعمل تنظیمات برای ساخت یک قابل استفاده، رابط تنظیمات سازگار است.