Phụ lục B, tùy chỉnh

Để đảm bảo các tùy chỉnh trên Giao diện người dùng ô tô hoạt động như dự định, bạn PHẢI tuân thủ các mục được mô tả bên dưới.

Tổng quan

Các giới hạn trong phần này là đúng bất kể bố cục:

Yếu tố Sự miêu tả

kiểu chữ

 • Nhãn văn bản tab PHẢI đủ rộng để hiển thị các chuỗi có ít nhất 6 ký tự “W”.
 • Vùng chứa văn bản PHẢI đủ cao để hiển thị đầy đủ một ký tự “H”.
 • Kích thước văn bản PHẢI xuất hiện theo thứ tự giảm dần, ví dụ:

  car_ui_body_1 > car_ui_body_2 > car_ui_body_3

Sự tương phản

 • Độ tương phản giữa nền trước (văn bản) và nền PHẢI ít nhất là 4,5:1.
 • Độ tương phản giữa màu nút và nền PHẢI ít nhất là 3:1.
 • Độ tương phản trạng thái được chọn của tab với nền PHẢI ít nhất là 4,5:1.
 • Độ tương phản trạng thái được chọn của tab với trạng thái không được chọn PHẢI ít nhất là 3:1.

Người khác

 • Tất cả các biểu tượng PHẢI là vector có thể vẽ được.
 • Mục tiêu cảm ứng PHẢI rộng ít nhất 76 dp.
 • Các hằng số đệm PHẢI xuất hiện theo thứ tự giảm dần, ví dụ:
  car_ui_padding_0 > car_ui_padding_1 > car_ui_padding_2

Các thành phần

Các giá trị được cung cấp bên dưới áp dụng cho các thành phần cụ thể:

Yếu tố Sự miêu tả

Thanh công cụ

NÊN đủ rộng để hiển thị chuỗi tiêu đề có ít nhất 20 ký tự "W".

Sự ưa thích

NÊN đủ rộng để hiển thị chuỗi tiêu đề có ít nhất 20 ký tự "W".

Chế độ xem theo kiểu ứng dụng

Nên là:

 • Đủ rộng để hiển thị ít nhất 672 pixel không phụ thuộc vào mật độ (dp).
 • Đủ cao để hiển thị ít nhất 672 dp.

Cách trình bày

Các giới hạn trong phần này liên quan đến bố cục cụ thể và sự kết hợp của các thành phần thư viện UI trên ô tô. Một loạt trường hợp đặc biệt đã được quan sát và khái quát hóa thành các mô hình nổi bật.

Hộp thoại vị trí

Hộp thoại thử nghiệm có chứa nội dung giống như hộp thoại vị trí của Dịch vụ Google Play, được xây dựng bằng các thành phần thư viện Car UI và được thử nghiệm để đảm bảo hiển thị đầy đủ nội dung:

Yếu tố Sự miêu tả
Tiêu đề PHẢI đủ rộng để hiển thị các chuỗi có ít nhất 38 ký tự “W”.
Thân hình

PHẢI hiển thị hoàn toàn và đủ lớn để hiển thị:

 • Chuỗi có thể bao gồm ít nhất 270 ký tự “W”.
 • Ít nhất bốn dòng văn bản.
Kêu gọi hành động (CTA)

CTA PHẢI hiển thị hoàn toàn:

 • Hộp thoại PHẢI đủ rộng để hiển thị ít nhất hai CTA.
 • Tiêu đề PHẢI đủ rộng để hiển thị các chuỗi có ít nhất 9 ký tự “W”.

Màn hình cài đặt

Màn hình Cài đặt kiểm tra bao gồm các thành phần thanh ứng dụng, tiêu đề phụ và thành phần danh sách, được mô tả trong bảng:

Yếu tố Sự miêu tả
Thanh ứng dụng
 • Tiêu đề PHẢI đủ rộng để hiển thị các chuỗi có ít nhất 12 ký tự “W”.
 • PHẢI cao ít nhất 76dp.
Tiêu đề phụ PHẢI đủ rộng để hiển thị các chuỗi có ít nhất 12 ký tự “W”.
Liệt kê các phần tử

Cần phải:

 • Đủ rộng để hiển thị các chuỗi có ít nhất 12 ký tự “W”.
 • Cao ít nhất 76dp.