Tích hợp thư viện Car UI vào ứng dụng

Thư viện giao diện người dùng ô tô chứa hai thành phần để ứng dụng triển khai:

 • Các thành phần. Các lớp Java thực hiện một hành vi cụ thể. Ví dụ: CarUiRecyclerView và Thanh công cụ.

 • Tài nguyên. Các tài nguyên Android riêng lẻ đại diện cho các nút bấm có sẵn dành cho OEM để đạt được sự nhất quán với thiết kế của riêng họ. Các thành phần trên sử dụng các tài nguyên này để có thể tùy chỉnh .

Các ứng dụng tích hợp thư viện Car UI bằng cách thêm nó dưới dạng phần phụ thuộc:

 • Android 9 và Android 10 (tệp Android.mk ), thêm vào như sau:

  LOCAL_STATIC_ANDROID_LIBRARIES := car-ui-lib
  
 • Android 11 (trở lên) ( Android.bp ), thêm thông tin sau:

  static_libs: [
        ...
    "car-ui-lib-bp",
    ]
  

Các thành phần UI kiểu ô tô

Nói chung, ứng dụng phải có khả năng đạt được tất cả chức năng cần thiết bằng cách cung cấp dữ liệu và trong một số trường hợp nhất định là hình ảnh và biểu tượng. Ví dụ: các biểu tượng tiêu chuẩn như Quay lại, Đóng, Tìm kiếm và Menu được thư viện Car UI cung cấp. Hãy tương tác với Android Automotive Partner Engineering nếu bạn thấy tài nguyên còn thiếu hoặc nếu có chức năng nào đó không thể đạt được bằng các thành phần được cung cấp.