Tổng quan

Giao diện Lớp trừu tượng phần cứng xe (VHAL) xác định các thuộc tính mà OEM có thể triển khai và chứa siêu dữ liệu thuộc tính. Ví dụ: liệu một thuộc tính có phải là số nguyên hay không và chế độ thay đổi nào được phép. Giao diện VHAL dựa trên việc truy cập (đọc, viết và đăng ký) một thuộc tính, đây là một thuộc tính trừu tượng cho một chức năng cụ thể.

  • Trong Android 13 trở lên, VHAL đã chuyển sang AIDL tại IVehicle.aidl
  • Trong Android 12 trở xuống, VHAL được định nghĩa bằng ngôn ngữ HIDL trong IVehicle.hal

Các thành phần gốc của CarService và Android hỗ trợ chương trình phụ trợ HIDL và AIDL và ưu tiên chương trình phụ trợ AIDL khi có sẵn.

hướng dẫn Sự miêu tả
GỢI Ý Đối với các triển khai HIDL VHAL hiện có , hãy chuyển sang giao diện AIDL mới hơn.
KHUYẾN NGHỊ MẠNH MẼ Để triển khai VHAL mới , hãy sử dụng giao diện AIDL.

Để tìm hiểu thêm về VHAL, hãy xem các trang sau: