Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Kiểm tra bảo mật

Ngoài thử nghiệm nền tảng chung, Android cung cấp các cơ chế dành riêng cho bảo mật được mô tả trong phần này để phát hiện và làm cứng thiết bị của bạn chống lại các lỗ hổng.

Phần này tóm tắt các công cụ để kiểm tra bảo mật và gỡ lỗi. Nó bao gồm một số công cụ để làm mờ, vệ sinh và giảm nhẹ khai thác. Để gỡ lỗi chung, xem phần gỡ lỗi .

Mặc dù Android đã hỗ trợ các công cụ làm mờ cho nhiều bản phát hành, nhưng Android 8.0 trở lên bao gồm hỗ trợ làm mờ nhiều hơn, tích hợp công cụ làm mờ chặt chẽ hơn trong hệ thống xây dựng Android và hỗ trợ phân tích động lớn hơn trên các nhân Android.