Thông tin xác thực

API thông tin xác thực danh tính cung cấp giao diện cho một cửa hàng an toàn cho các tài liệu nhận dạng người dùng. Các API này giao tiếp với dịch vụ hệ thống credstore dụng, dịch vụ này sẽ sử dụng HAL thông tin xác thực nhận dạng để giao tiếp với Phần cứng bảo mật.

HAL thông tin xác thực danh tính được truy cập thông qua IIdentityCredentialStore cung cấp giao diện cho một cửa hàng an toàn cho các tài liệu nhận dạng người dùng. Trong phạm vi có thể, đặc tả các định dạng tin nhắn và ngữ nghĩa của giao tiếp với các thiết bị xác minh thông tin xác thực và cơ quan cấp phát (IA) không thuộc phạm vi của HAL này. Nó cung cấp giao diện với khả năng lưu trữ an toàn nhưng ứng dụng Android dành riêng cho thông tin xác thực được yêu cầu để triển khai các giao thức và quy trình trình bày và xác minh phù hợp với loại thông tin xác thực cụ thể.

Hướng dẫn triển khai và thông tin kiểm tra VTS có thể được tìm thấy tại: