BaseTargetPreparer

public abstract class BaseTargetPreparer
extends Object implements ITargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer


Lớp triển khai cơ sở cho ITargetPreparer cho phép kiểm soát xem đối tượng có bị vô hiệu hóa hay không.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BaseTargetPreparer ()

Phương thức công khai

final boolean isDisabled ()

Trả về True nếu toàn bộ đối tượng bị vô hiệu hóa (bỏ qua cả thiết lập và phá bỏ).

final boolean isTearDownDisabled ()

Trả về True nếu chỉ cần bỏ qua phân tích.

final void setDisable (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên tắt đối tượng hay không.

final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên bỏ qua bước chia nhỏ trong đối tượng hay không.

nhà thầu công cộng

BaseTargetPreparer

public BaseTargetPreparer ()

Phương thức công khai

bị vô hiệu hóa

public final boolean isDisabled ()

Trả về True nếu toàn bộ đối tượng bị vô hiệu hóa (bỏ qua cả thiết lập và phá bỏ). Sai nếu không.

trả lại
boolean

isTearDownDisabled

public final boolean isTearDownDisabled ()

Trả về True nếu chỉ cần bỏ qua phân tích. Sai nếu không.

trả lại
boolean

setDisable

public final void setDisable (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên tắt đối tượng hay không. Đã tắt có nghĩa là cả hai bước thiết lập và phân tích sẽ bị bỏ qua. Có thể được sử dụng để tắt một đối tượng theo mặc định trong hàm tạo mặc định.

Thông số
isDisabled boolean : trạng thái mà đối tượng sẽ được đưa vào.

setDisableTearDown

public final void setDisableTearDown (boolean isDisabled)

Đặt xem có nên bỏ qua bước chia nhỏ trong đối tượng hay không. Bước thiết lập vẫn được thực hiện.

Thông số
isDisabled boolean : trạng thái mà đối tượng sẽ được đưa vào.