Bản tin bảo mật Android

Cập nhật thiết bị hàng tháng là một công cụ quan trọng giúp giữ an toàn cho người dùng Android và bảo vệ thiết bị của họ. Trang này chứa Bản tin bảo mật Android có sẵn, cung cấp các bản sửa lỗi cho các sự cố có thể xảy ra ảnh hưởng đến thiết bị chạy Android. Các nhà sản xuất thiết bị và chipset Android cũng có thể công bố thông tin chi tiết về lỗ hổng bảo mật dành riêng cho sản phẩm của họ, chẳng hạn như:

Tìm hiểu cách kiểm tra và cập nhật phiên bản Android của bạn tại đây .

Nguồn

Các bản sửa lỗi được liệt kê trong bản tin công khai đến từ nhiều nguồn khác nhau: Dự án mã nguồn mở Android (AOSP), nhân Linux ngược dòng và nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC). Đối với nhà sản xuất thiết bị:

  • Các bản sửa lỗi nền tảng Android được hợp nhất vào AOSP 24–48 giờ sau khi bản tin bảo mật được phát hành và có thể được lấy trực tiếp từ đó.
  • Các bản sửa lỗi nhân Linux ngược dòng được liên kết trực tiếp từ bản tin phát hành và có thể được chọn từ đó.
  • Các bản sửa lỗi từ nhà sản xuất SOC có sẵn trực tiếp từ nhà sản xuất.

Bản tin

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Mức độ vá bảo mật
tháng 5 năm 2024 Các trang dịch sắp ra mắt Ngày 6 tháng 5 năm 2024 2024-05-01
2024-05-05
tháng 4 năm 2024 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 4 năm 2024 2024-04-01
2024-04-05
tháng 3 năm 2024 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 3 năm 2024 2024-03-01
2024-03-05
tháng 2 năm 2024 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 2 năm 2024 2024-02-01
2024-02-05
tháng 1 năm 2024 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 1 năm 2024 2024-01-01
2024-01-05
tháng 12 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 12 năm 2023 2023-12-01
2023-12-05
tháng 11 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 11 năm 2023 2023-11-01
2023-11-05
tháng 10 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 10 năm 2023 2023-10-01
2023-10-05
2023-10-06
tháng 9 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 9 năm 2023 2023-09-01
2023-09-05
tháng 8 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 8 năm 2023 2023-08-01
2023-08-05
tháng 7 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 7 năm 2023 2023-07-01
2023-07-05
tháng 6 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2023 2023-06-01
2023-06-05
tháng 5 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 5 năm 2023 2023-05-01
2023-05-05
tháng 4 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 4 năm 2023 2023-04-01
2023-04-05
tháng 3 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 13 tháng 3 năm 2023 2023-03-01
2023-03-05
tháng 2 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 2 năm 2023 2023-02-01
2023-02-05
tháng 1 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 1 năm 2023 2023-01-01
2023-01-05
tháng 12 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 12 năm 2022 2022-12-01
2022-12-05
tháng 11 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 11 năm 2022 2022-11-01
2022-11-05
tháng 10 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 10 năm 2022 2022-10-01
2022-10-05
tháng 9 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 9 năm 2022 2022-09-01
2022-09-05
tháng 8 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 8 năm 2022 2022-08-01
2022-08-05
tháng 7 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2022 2022-07-01
2022-07-05
tháng 6 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2022 2022-06-01
2022-06-05
tháng 5 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 5 năm 2022 2022-05-01
2022-05-05
tháng 4 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 4 năm 2022 2022-04-01
2022-04-05
tháng 3 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 3 năm 2022 2022-03-01
2022-03-05
tháng 2 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 2 năm 2022 2022-02-01
2022-02-05
tháng 1 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 1 năm 2022 2022-01-01
2022-01-05
tháng 12 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 12 năm 2021 2021-12-01
2021-12-05
Tháng 11 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 11 năm 2021 2021-11-01
2021-11-05
Tháng 10 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 10 năm 2021 2021-10-01
2021-10-05
tháng 9 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 9 năm 2021 2021-09-01
2021-09-05
tháng 8 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 8 năm 2021 2021-08-01
2021-08-05
tháng 7 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 7 năm 2021 2021-07-01
2021-07-05
tháng 6 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 6 năm 2021 2021-06-01
2021-06-05
tháng 5 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 5 năm 2021 2021-05-01
2021-05-05
tháng 4 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 4 năm 2021 2021-04-01
2021-04-05
tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 3 năm 2021 2021-03-01
2021-03-05
tháng 2 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 2 năm 2021 2021-02-01
2021-02-05
tháng 1 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 1 năm 2021 2021-01-01
2021-01-05
tháng 12 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 12 năm 2020 2020-12-01
2020-12-05
tháng 11 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 11 năm 2020 2020-11-01
2020-11-05
tháng 10 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 10 năm 2020 2020-10-01
2020-10-05
tháng 9 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 8 tháng 9 năm 2020 2020-09-01
2020-09-05
Android 11 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 25 tháng 8 năm 2020 2020-09-01
tháng 8 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 8 năm 2020 2020-08-01
2020-08-05
tháng 7 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2020 2020-07-01
2020-07-05
tháng 6 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 6 năm 2020 2020-06-01
2020-06-05
tháng 5 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 5 năm 2020 2020-05-01
2020-05-05
tháng 4 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 4 năm 2020 2020-04-01
2020-04-05
tháng 3 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 3 năm 2020 2020-03-01
2020-03-05
tháng 2 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 2 năm 2020 2020-02-01
2020-02-05
tháng 1 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 1 năm 2020 2020-01-01
2020-01-05
tháng 12 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 12 năm 2019 2019-12-01
2019-12-05
tháng 11 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 11 năm 2019 2019-11-01
2019-11-05
Tháng 10 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 10 năm 2019 2019-10-01
2019-10-05
2019-10-06
tháng 9 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 9 năm 2019 2019-09-01
2019-09-05
tháng 8 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 8 năm 2019 2019-08-01
2019-08-05
tháng 7 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 7 năm 2019 2019-07-01
2019-07-05
tháng 6 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 6 năm 2019 2019-06-01
2019-06-05
tháng 5 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 5 năm 2019 2019-05-01
2019-05-05
tháng 4 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 4 năm 2019 2019-04-01
2019-04-05
tháng 3 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 3 năm 2019 2019-03-01
2019-03-05
tháng 2 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 2 năm 2019 2019-02-01
2019-02-05
tháng 1 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 1 năm 2019 2019-01-01
2019-01-05
Android 10 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 20 tháng 8 năm 2019 2019-09-01
tháng 12 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 12 năm 2018 2018-12-01
2018-12-05
Tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 11 năm 2018 2018-11-01
2018-11-05
Tháng 10 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 10 năm 2018 2018-10-01
2018-10-05
tháng 9 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 9 năm 2018 2018-09-01
2018-09-05
tháng 8 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 8 năm 2018 2018-08-01
2018-08-05
tháng 7 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 7 năm 2018 2018-07-01
2018-07-05
tháng 6 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 6 năm 2018 2018-06-01
2018-06-05
tháng 5 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 5 năm 2018 2018-05-01
2018-05-05
tháng 4 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 4 năm 2018 2018-04-01
2018-04-05
tháng 3 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 3 năm 2018 2018-03-01
2018-03-05
tháng 2 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 2 năm 2018 2018-02-01
2018-02-05
tháng 1 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 1 năm 2018 2018-01-01
2018-01-05
tháng 12 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 12 năm 2017 2017-12-01
2017-12-05
Tháng 11 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 11 năm 2017 2017-11-01
2017-11-05
2017-11-06
Tháng 10 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 10 năm 2017 2017-10-01
2017-10-05
tháng 9 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 9 năm 2017 2017-09-01
2017-09-05
tháng 8 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 8 năm 2017 2017-08-01
2017-08-05
tháng 7 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 7 năm 2017 2017-07-01
2017-07-05
tháng 6 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 6 năm 2017 2017-06-01
2017-06-05
tháng 5 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 5 năm 2017 2017-05-01
2017-05-05
tháng 4 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 4 năm 2017 2017-04-01
2017-04-05
tháng 3 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 3 năm 2017 2017-03-01
2017-03-05
tháng 2 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 2 năm 2017 2017-02-01
2017-02-05
tháng 1 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 1 năm 2017 2017-01-01
2017-01-05
tháng 12 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 12 năm 2016 2016-12-01
2016-12-05
Tháng 11 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 11 năm 2016 2016-11-01
2016-11-05
2016-11-06
Tháng 10 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 10 năm 2016 2016-10-01
2016-10-05
tháng 9 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 9 năm 2016 2016-09-01
2016-09-05
2016-09-06
tháng 8 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 8 năm 2016 2016-08-01
2016-08-05
tháng 7 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2016 2016-07-01
2016-07-05
tháng 6 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2016 2016-06-01
tháng 5 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 5 năm 2016 2016-05-01
tháng 4 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 4 năm 2016 2016-04-02
tháng 3 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 3 năm 2016 2016-03-01
tháng 2 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 2 năm 2016 2016-02-01
tháng 1 năm 2016 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 1 năm 2016 2016-01-01
tháng 12 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 12 năm 2015 2015-12-01
Tháng 11 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 11 năm 2015 2015-11-01
Tháng 10 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 10 năm 2015 2015-10-01
Tháng 9 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 9 tháng 9 năm 2015 không áp dụng
tháng 8 năm 2015 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 13 tháng 8 năm 2015 không áp dụng