ساختارهای داده

ساختارهای داده
در اینجا ساختارهای داده با توضیحات مختصر آمده است:
oسی __صفت__
oسی _ bluetooth_sdp_hdr
oسی _بلوتوث_sdp_hdr_overlay
oسی _bluetooth_sdp_mas_record
oسی _bluetooth_sdp_mns_record
oسی _bluetooth_sdp_ops_record
oسی _bluetooth_sdp_pce_record
oسی _bluetooth_sdp_pse_record
oسی _bluetooth_sdp_sap_record
oسی _timeb
oسی فعالیت_رویداد
oسی activity_recognition_callback_procs
oسی activity_recognition_device
oسی Activity_Recognition_module
oسی extra_info_event_t
oسی AGpsCallbacks
oسی رابط AGps
oسی AGpsInterface_v1
oسی AGpsRefLocation
oسی AGpsRefLocationCellID
oسی AGpsRefLocationMac
oسی AGpsRilCallbacks
oسی رابط AGpsRil
oسی وضعیت AGps
oسی AGpsStatus_v1
oسی AGpsStatus_v2
oسی alloc_device_t
oسی apps_disable_request_t
oسی apps_enable_request_t
oسی audio_buffer_s
oسی audio_effect_library_s
oسی audio_hw_device
oسی audio_module
oسی صدا_سیاست
oسی صدا_سیاست_دستگاه
oسی audio_policy_module
oسی audio_policy_service_ops
oسی audio_stream
oسی audio_stream_in
oسی audio_stream_out
oسی AutoThreadMutex
oسی بلوتوث_دستگاه_t
oسی bluetooth_sdp_record
oسی boot_control_module
oسی bt_callbacks_t
oسی BT_HDR
oسی bt_interface_t
oسی bt_local_le_features_t
oسی bt_os_callouts_t
oسی bt_out_of_band_data_t
oسی bt_property_t
oسی bt_remote_version_t
oسی bt_service_record_t
oسی bt_uuid_t
oسی btav_callbacks_t
oسی btav_interface_t
oسی btgatt_callbacks_t
oسی btgatt_client_callbacks_t
oسی btgatt_client_interface_t
oسی btgatt_db_element_t
oسی btgatt_filt_param_setup_t
oسی btgatt_gatt_id_t
oسی btgatt_interface_t
oسی btgatt_notify_params_t
oسی btgatt_read_params_t
oسی btgatt_response_t
oسی btgatt_server_callbacks_t
oسی btgatt_server_interface_t
oسی btgatt_srvc_id_t
oسی btgatt_test_params_t
oسی btgatt_track_adv_info_t
oسی btgatt_unformatted_value_t
oسی btgatt_value_t
oسی btgatt_write_params_t
oسی bthf_callbacks_t
oسی bthf_client_callbacks_t
oسی bthf_client_interface_t
oسی bthf_interface_t
oسی bthh_callbacks_t
oسی bthh_hid_info_t
oسی bthh_interface_t
oسی bthl_callbacks_t
oسی bthl_interface_t
oسی bthl_mdep_cfg_t
oسی bthl_reg_param_t
oسی btmce_callbacks_t
oسی btmce_interface_t
oسی btmce_mas_instance_t
oسی btpan_callbacks_t
oسی btpan_interface_t
oسی btrc_callbacks_t
oسی btrc_ctrl_callbacks_t
oسی btrc_ctrl_interface_t
oسی btrc_element_attr_val_t
oسی btrc_getfolderitem_t
oسی btrc_interface_t
oسی btrc_player_app_attr_t
oسی btrc_player_app_ext_attr_t
oسی btrc_player_app_ext_attr_val_t
oسی btrc_player_setting_text_t
oسی btrc_player_settings_t
oسی btrc_register_notification_t
oسی btsdp_callbacks_t
oسی btsdp_interface_t
oسی btsock_interface_t
oسی buffer_config_s
oسی buffer_producer_stream
oسی buffer_provider_s
oسی camera2_device
oسی camera2_device_ops
oسی camera2_frame_queue_dst_ops
oسی camera2_jpeg_blob
oسی camera2_request_queue_src_ops
oسی camera2_stream_in_ops
oسی camera2_stream_ops
oسی camera3_callback_ops
oسی camera3_capture_request
oسی camera3_capture_result
oسی camera3_device
oسی camera3_device_ops
oسی camera3_error_msg
oسی camera3_jpeg_blob
oسی camera3_notify_msg
oسی camera3_shutter_msg
oسی camera3_stream
oسی camera3_stream_buffer
oسی camera3_stream_buffer_set
oسی camera3_stream_configuration
oسی دوربین_دستگاه
oسی camera_device_ops
oسی camera_info
oسی دوربین_حافظه
oسی camera_module
oسی camera_module_callbacks
oسی cec_message
oسی channel_config_s
oسی connect_sensor_t
oسی مصرف کننده_دستگاه
oسی مصرف کننده_محدوده_فرکانس
oسی Consumerir_module
oسی context_hub_module_t
oسی context_hub_t
oسی خنک کننده_دستگاه_t
oسی cpu_usage_t
oسی DerEncoded Certificate
oسی dynamic_sensor_meta_event
oسی effect_config_s
oسی effect_descriptor_s
oسی افکت_رابط_ها
oسی effect_offload_param_s
oسی effect_param_s
oسی effect_uuid_s
oسی اثر انگشت_اکتسابی
oسی انگشت نگاری_تأیید شد
oسی اثر انگشت_دستگاه
oسی انگشت نگاری_ثبت نام کنید
oسی اثر انگشت_شمرده شده
oسی انگشت_اثر_انگشت_id
oسی انگشت_ماژول
oسی انگشتانگشت_msg
oسی اثر انگشت_حذف شد
oسی FLOW_SPEC
oسی flp_device_t
oسی FlpBatchOptions
oسی FlpCallbacks
oسی FlpDeviceContextInterface
oسی FlpDiagnosticCallbacks
oسی رابط FlpDiagnostic
oسی FlpGeofenceCallbacks
oسی رابط FlpGeofencing
oسی FlpLocation
oسی FlpLocationInterface
oسی framebuffer_device_t
oسی gatekeeper_device
oسی gatekeeper_module
oسی Geofence
oسی GeofenceCircle
oسی GeofenceData
oسی GeofenceOptions
oسی GnssClock
oسی GnssConfigurationInterface
oسی GnssData
oسی GnssMeasurement
oسی GnssNavigationMessage
oسی GnssSvInfo
oسی GnssSvStatus
oسی GnssSystemInfo
oسی gps_device_t
oسی GpsCallbacks
oسی GpsCallbacks_v1
oسی ساعت جی پی اس
oسی GpsData
oسی GpsDebugInterface
oسی GpsGeofenceCallbacks
oسی GpsGeofencing Interface
oسی رابط جی پی اس
oسی موقعیت مکانی GPS
oسی GpsMeasurement
oسی GpsMeasurement Callbacks
oسی GpsMeasurement Interface
oسی GpsNavigationMessage
oسی GpsNavigationMessageCallbacks
oسی GpsNavigationMessageInterface
oسی GpsNiCallbacks
oسی GpsNiInterface
oسی GpsNiNotification
oسی GpsStatus
oسی GpsSvInfo
oسی وضعیت GpsSv
oسی GpsXtraCallbacks
oسی رابط GpsXtra
oسی gralloc_module_t
oسی hdmi_cec_device
oسی hdmi_cec_module
oسی hdmi_event
oسی hdmi_port_info
oسی ضربان_قلب_رویداد_t
oسی hotplug_event
oسی hub_app_info
oسی hub_app_name_t
oسی hub_message_t
oسی hw_device_t
oسی hw_module_methods_t
oسی hw_module_t
oسی hwc2_device
oسی hwc_color
oسی hwc_composer_device_1
oسی hwc_display_contents_1
oسی hwc_frect
oسی hwc_layer_1
oسی hwc_module
oسی hwc_procs
oسی hwc_rect
oسی hwc_region
oسی input_host_callbacks
oسی input_module
oسی keymaster0_device
oسی keymaster1_device
oسی keymaster2_device
oسی keymaster_blob_t
oسی keymaster_cert_chain_t
oسی keymaster_dsa_keygen_params_t
oسی keymaster_dsa_sign_params_t
oسی keymaster_ec_keygen_params_t
oسی keymaster_ec_sign_params_t
oسی keymaster_key_blob_t
oسی keymaster_key_characteristics_t
oسی keymaster_key_param_set_t
oسی keymaster_key_param_t
oسی keymaster_rsa_keygen_params_t
oسی keymaster_rsa_sign_params_t
oسی keystore_module
oسی light_device_t
oسی حالت_نور
oسی load_app_request_t
oسی local_time_debug_event
oسی local_time_hw_device
oسی local_time_module
oسی mem_range_t
oسی memtrack_module
oسی memtrack_record
oسی meta_data_event
oسی nano_app_binary_t
oسی nfc_module_t
oسی nfc_nci_device
oسی nfc_nci_module_t
oسی nfc_pn544_device_t
oسی nfc_tag_device
oسی nfc_tag_module_t
oسی NfcAdaptation
oسی nvram_device
oسی nvram_module
oسی فیزیکی_حسگر_توضیح_t
oسی power_module
oسی power_state_platform_sleep_state_t
oسی قدرت_دولت_رای_ت
oسی preview_stream_ops
oسی query_apps_request_t
oسی radio_hw_device
oسی radio_module
oسی رادیو_تیونر
oسی sensor_t
oسی sensors_event_t
oسی sensors_module_t
oسی sensors_poll_device_1
oسی sensors_poll_device_t
oسی sensors_vec_t
oسی Sha1CertificateFingerprint
oسی sound_trigger_hw_device
oسی sound_trigger_module
oسی status_response_t
oسی SupCertificateInterface
oسی tBLE_BD_ADDR
oسی tBT_CONN_STATS
oسی tBT_UUID
oسی temperature_t
oسی tHCI_EXT_FLOW_SPEC
oسی ماژول_حرارتی
oسی ThreadCondVar
oسی ThreadMutex
oسی tNFA_PROPRIETARY_CFG
oسی tSNOOZE_MODE_CONFIG
oسی tUART_CONFIG
oسی tv_input_callback_ops
oسی tv_input_capture_result
oسی tv_input_device
oسی tv_input_device_info
oسی tv_input_event
oسی tv_input_module
oسی tv_stream
oسی tv_stream_config
oسی tx_status_event
oسی uncalibrated_event_t
oسی unload_app_request_t
oسی خودرو_دوربین_درپوش_ت
oسی وسیله_دوربین_دستگاه_ت
oسی وسیله_دوربین_ماژول_t
oسی وسیله_دوربین_حالت_ت
oسی وسیله نقلیه_hvac
oسی وسیله نقلیه_hw_device
oسی وسیله_ماژول
oسی automjet_prop_config
oسی وسیله_برق_ارزش
oسی خاب وسیله نقلیه
oسی خودرو_ارزش
oسی ویبراتور_دستگاه
\سی vr_module