Bản tin về việc cập nhật Pixel

Trang này chứa các Bản tin cập nhật Pixel hằng tháng. Trước đây, các bản tin này được gọi là Bản tin bảo mật Pixel&chăms;/&Tresp;bản tin bảo mật của Nexus. Những bản tin này bổ sung cho Bản tin về bảo mật Android bằng các bản vá bảo mật bổ sung và những điểm cải tiến về chức năng trên các thiết bị Google Pixel và Nexus được hỗ trợ (thiết bị Google).

Thông báo

Các thiết bị của Google bắt đầu nhận được bản cập nhật OTA vào cùng ngày phát hành bản tin hằng tháng. Nhìn chung, phải mất khoảng 1,5 tuần theo lịch để OTA tiếp cận mọi thiết bị của Google. Hình ảnh chương trình cơ sở thiết bị của Google có trên trang web dành cho nhà phát triển của Google.

Nguồn

Các bản vá được liệt kê trong Bản tin Cập nhật Pixel có thể đến từ nhiều nguồn, trong đó có: Dự án nguồn mở Android (AOSP), nhân hệ điều hành Linux ngược dòng và nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC). Các bản sửa lỗi cho nền tảng Android sẽ được hợp nhất vào AOSP (Dự án nguồn mở Android) từ 24 đến 48 giờ sau khi Bản tin cập nhật Pixel được phát hành.

Bản tin

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Cấp của bản vá bảo mật
Tháng 7 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 7 năm 2024 2024-07-05
Tháng 6 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 11 tháng 6 năm 2024 2024-06-05
Tháng 5 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 5 năm 2024 2024-05-05
Tháng 4 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 4 năm 2024 2024-04-05
Tháng 3 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 3 năm 2024 2024-03-05
Tháng 2 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 2 năm 2024 2024-02-05
Tháng 1 năm 2024 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 1 năm 2024 2024-01-05
Tháng 12 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 12 năm 2023 2023-12-05
Tháng 11 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 11 năm 2023 2023-11-01
Tháng 10 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 10 năm 2023 2023-10-01
Tháng 9 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 18 tháng 9 năm 2023 2023-09-01
Tháng 8 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 8 năm 2023 2023-08-05
Tháng 7 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 7 năm 2023 2023-07-05
Tháng 6 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 13 tháng 6 năm 2023 2023-06-05
Tháng 5 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 5 năm 2023 2023-05-05
Tháng 4 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 10 tháng 4 năm 2023 05-04-2023
Tháng 3 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 13 tháng 3 năm 2023 2023-03-05
Tháng 2 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 2 năm 2023 2023-02-05
Tháng 1 năm 2023 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 1 năm 2023 2023-01-05
Tháng 12 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 12 năm 2022 2022-12-05
Tháng 11 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 11 năm 2022 2022-11-05
Tháng 10 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 10 năm 2022 2022-10-05
Tháng 9 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 9 năm 2022 2022-09-05
Tháng 8 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 8 năm 2022 2022-08-05
Tháng 7 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 7 năm 2022 2022-07-05
Tháng 6 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 6 năm 2022 2022-06-05
Tháng 5 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 5 năm 2022 2022-05-05
Tháng 4 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 4 năm 2022 2022-04-05
Tháng 3 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 3 năm 2022 2022-03-05
Tháng 2 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 2 năm 2022 2022-02-05
Tháng 1 năm 2022 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 1 năm 2022 2022-01-05
Tháng 12 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 12 năm 2021 2021-12-05
Tháng 11 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 11 năm 2021 2021-11-05
Tháng 10 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 10 năm 2021 2021-10-05
Tháng 9 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 9 năm 2021 2021-09-05
Tháng 8 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 8 năm 2021 2021-08-05
Tháng 7 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 7 năm 2021 2021-07-05
Tháng 6 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 6 năm 2021 2021-06-05
Tháng 5 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 5 năm 2021 2021-04-05
Tháng 4 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 4 năm 2021 2021-04-05
Tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 3 năm 2021 2021-03-05
Tháng 2 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 2 năm 2021 2021-02-05
Tháng 1 năm 2021 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 1 năm 2021 2021-01-05
Tháng 12 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 12 năm 2020 2020-12-05
Tháng 11 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 11 năm 2020 2020-11-05
Tháng 10 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 10 năm 2020 2020-10-05
Tháng 9 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 8 tháng 9 năm 2020 2020-09-05
Tháng 8 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 8 năm 2020 2020-08-05
Tháng 7 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 7 năm 2020 2020-07-05
Tháng 6 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 6 năm 2020 2020-06-05
Tháng 5 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 5 năm 2020 2020-05-05
Tháng 4 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 4 năm 2020 2020-04-05
Tháng 3 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 3 năm 2020 2020-03-05
Tháng 2 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 2 năm 2020 2020-02-05
Tháng 1 năm 2020 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 1 năm 2020 2020-01-05
Tháng 12 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 12 năm 2019 2019-12-05
Tháng 11 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 11 năm 2019 2019-11-05
Tháng 10 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 10 năm 2019 2019-10-05
Tháng 9 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 9 năm 2019 2019-09-05
Tháng 8 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 8 năm 2019 2019-08-05
Tháng 7 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 7 năm 2019 2019-07-05
Tháng 6 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 6 năm 2019 2019-06-05
Tháng 5 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 5 năm 2019 2019-05-05
Tháng 4 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 4 năm 2019 2019-04-05
Tháng 3 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 3 năm 2019 2019-03-05
Tháng 2 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 2 năm 2019 2019-02-05
Tháng 1 năm 2019 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 1 năm 2019 2019-01-05
Tháng 12 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 3 tháng 12 năm 2018 2018-12-05
Tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 11 năm 2018 2018-11-05
Tháng 10 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 1 tháng 10 năm 2018 2018-10-05
Tháng 9 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 9 năm 2018 2018-09-05
Tháng 8 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 8 năm 2018 2018-08-05
Tháng 7 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 7 năm 2018 2018-07-05
Tháng 6 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 6 năm 2018 2018-06-05
Tháng 5 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 7 tháng 5 năm 2018 2018-05-05
Tháng 4 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 4 năm 2018 2018-04-05
Tháng 3 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 3 năm 2018 2018-03-05
Tháng 2 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 5 tháng 2 năm 2018 2018-02-05
Tháng 1 năm 2018 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 1 năm 2018 2018-01-05
Tháng 12 năm 2017 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 4 tháng 12 năm 2017 2017-12-05
Tháng 11 năm 2017 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 6 tháng 11 năm 2017 2017-11-05
Tháng 10 năm 2017 Tiếng Anh / 日本本本 Android / Tiếng 져어 / ру́сский / 진ẩm 䟖 / Phồng Phồn thể (Phồn thể) Ngày 2 tháng 10 năm 2017 2017-10-05