Bản phát hành Hình ảnh hạt nhân chung (GKI)

Trang này cung cấp danh sách các phiên bản khác nhau của bản phát hành GKI.

Thực thi lệnh sau để đồng bộ hoá mã nguồn kernel:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

Bản phát hành

Hãy tham khảo phần sau đây để biết thông tin về bản phát hành cụ thể:

Nếu bạn có thắc mắc, hãy báo cáo lỗi trong Công cụ theo dõi lỗi.