Macierze zgodności

W tej sekcji opisano strukturę i macierze kompatybilności urządzeń oraz schemat macierzy kompatybilności . Aby zapoznać się z regułami dopasowania, zobacz Reguły dopasowywania .

Macierz zgodności ram (FCM)

Macierz zgodności platformy (FCM) opisuje wymagania platformy na urządzeniu, na którym działa. Macierz zgodności platformy składa się z macierzy zgodności systemu, macierzy zgodności produktu i macierzy zgodności system_ext . Wymagania FCM muszą być spełnione w manifeście urządzenia (wymagania egzekwowane w czasie kompilacji, w czasie wykonywania i w VTS).

System_ext FCM i produkt FCM są uzupełnieniem FCM specyficznego dla urządzenia (zainstalowanego na partycji systemowej).

 • Urządzenie FCM powinno odzwierciedlać wymagania modułów znajdujących się w partycji systemowej .
 • FCM system_ext powinien odzwierciedlać wymagania modułów w partycji system_ext.
 • Produkt FCM powinien odzwierciedlać wymagania poszczególnych modułów w podziale produktu .

Wszystkie FCM powinny być zgodne z modyfikacjami OEM wprowadzonymi do struktury w partycjach systemowych, produktowych i system_ext. Na przykład, jeśli aplikacja zainstalowana na partycji produktu korzysta z rozszerzenia dostawcy interfejsu HAL, wymagania dotyczące interfejsu HAL należy zadeklarować w pliku FCM produktu.

Przykładowy plik macierzy zgodności systemu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Comments, Legal notices, etc. here -->
<compatibility-matrix version="1.0" type="framework" level="3">
  <hal>
    <name>android.hardware.camera</name>
    <version>1.0</version>
    <version>3.1-4</version>
    <interface>
      <name>ICameraProvider</name>
      <instance>default</instance>
      <regex-instance>[a-z_]+/[0-9]+</regex-instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal>
    <name>android.hardware.nfc</name>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>INfc</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal optional="true">
    <name>android.hardware.graphics.composer</name>
    <version>2.1</version>
    <interface>
      <name>IComposer</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal format="aidl" optional="true">
    <name>android.hardware.light</name>
    <version>1-2</version>
    <interface>
      <name>ILights</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal format="native">
    <name>GL</name>
    <version>1.1</version>
    <version>3.0</version>
  </hal>
  <hal format="native">
    <name>EGL</name>
    <version>1.1</version>
  </hal>
  <kernel version="3.18.51">
    <!-- common configs -->
  </kernel>
  <kernel version="3.18.51">
    <!-- arm specific configs -->
    <condition>
      <config>
        <key>CONFIG_ARM</key>
        <value type="tristate">y</value>
      </config>
    <condition>
    <config>
      <key>CONFIG_A</key>
      <value type="string"></value>
    </config>
    <config>
      <key>CONFIG_B</key>
      <value type="tristate">y</value>
    </config>
  </kernel>
  <kernel version="4.1.22">
    <!-- common configs -->
    <config>
      <key>CONFIG_A</key>
      <value type="string">foo</value>
    </config>
    <config>
      <key>CONFIG_B2</key>
      <value type="int">1024</value>
    </config>
  </kernel>
  <sepolicy>
    <kernel-sepolicy-version>30</kernel-sepolicy-version>
    <sepolicy-version>25.0</sepolicy-version>
    <sepolicy-version>26.0-3</sepolicy-version>
  </sepolicy>
  <avb>
    <vbmeta-version>2.1</vbmeta-version>
  </avb>
  <xmlfile format="dtd">
    <name>media_profile</name>
    <version>1.0</version>
    <path>/system/etc/media_profile_V1_0.dtd</path>
  </xmlfile>
</compatibility-matrix>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cykl życia FCM .

Matryca kompatybilności produktów

Produkt FCM to plik macierzy zgodności platformy na partycji produktu. Obiekt VINTF łączy FCM produktu z FCM w partycjach systemowych i system_ext w czasie wykonywania.

Przykładowy plik FCM produktu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Comments, Legal notices, etc. here -->
<compatibility-matrix version="1.0" type="framework">
  <hal>
    <name>vendor.foo.camera</name>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>IBetterCamera</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
</compatibility-matrix>

Macierz zgodności System_ext

System_ext FCM to plik macierzy zgodności frameworka na partycji system_ext. Obiekt VINTF łączy FCM system_ext z FCM w partycjach systemowych i produktu w czasie wykonywania. Zobacz tabelę zgodności produktów , aby zapoznać się z przykładowym plikiem FCM system_ext.

Macierz zgodności urządzeń (DCM)

Macierz kompatybilności urządzeń opisuje zestaw wymagań, jakich urządzenie oczekuje od platformy (wymagania egzekwowane w momencie uruchomienia i w czasie OTA).

Przykładowy plik DCM:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Comments, Legal notices, etc. here -->
<compatibility-matrix version="1.0" type="device">
  <hal>
    <name>android.hidl.manager</name>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>IServiceManager</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal>
    <name>android.hidl.memory</name>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>IMemory</name>
      <instance>ashmem</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal>
    <name>android.hidl.allocator</name>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>IAllocator</name>
      <instance>ashmem</instance>
    </interface>
  </hal>
  <hal>
    <name>android.framework.sensor</name>
    <version>1.0</version>
    <interface>
      <name>ISensorManager</name>
      <instance>default</instance>
    </interface>
  </hal>
  <vendor-ndk>
    <version>27</version>
  </vendor-ndk>
  <system-sdk>
    <version>27</version>
  </system-sdk>
</compatibility-matrix>

Schemat macierzy zgodności

W tej sekcji opisano znaczenie tych znaczników XML. W pliku źródłowym w drzewie źródeł Androida może brakować niektórych „wymaganych” tagów i są one zapisywane przez assemble_vintf w czasie kompilacji. „Wymagane” tagi muszą znajdować się w odpowiednich plikach na urządzeniu.

?xml
Opcjonalny. Dostarcza jedynie informacji do parsera XML.
compatibility-matrix.version
Wymagany. Meta-wersja tej macierzy zgodności. Opisuje elementy oczekiwane w macierzy zgodności. Niezwiązane z wersją XML.
compatibility-matrix.type
Wymagany. Typ tej matrycy zgodności:
 • "device" : macierz kompatybilności urządzeń.
 • "framework" : macierz zgodności frameworka.
manifest.level
Wymagane dla macierzy zgodności platformy. W Androidzie 12 i nowszych, dozwolone w ramach plików macierzy zgodności w partycjach produktu i system_ext. Określa wersję macierzy zgodności platformy (wersja FCM) tego pliku. Nie deklaruj tego w macierzy zgodności platformy specyficznej dla urządzenia (tj. DEVICE_FRAMEWORK_COMPATIBILITY_MATRIX_FILE ).
compatibility-matrix.hal
Opcjonalne i można je powtórzyć. Wyświetla pojedynczą warstwę HAL (HIDL lub natywną), która jest wymagana przez właściciela macierzy zgodności (frameworka lub urządzenia). Wpisy HAL wyróżniają się elementem <name> ; może istnieć kilka wpisów HAL o tej samej nazwie (co oznacza warunek „i”).
compatibility-matrix.hal.format
Opcjonalny. Wartość może być jedną z:
 • "hidl" : HIDL HAL. To jest ustawienie domyślne.
 • "aidl" : AIDL HAL . Dotyczy tylko meta-wersji macierzy zgodności 2.0.
 • "native" : natywne warstwy HAL.
compatibility-matrix.hal.optional
Atrybut jest opcjonalny i domyślnie ma wartość false. Określa, czy ta warstwa HAL jest opcjonalna dla właściciela macierzy kompatybilności (struktury lub urządzenia). Jeśli wpis <hal> jest oznaczony jako opcjonalny, oznacza to, że właściciel może pracować z tą warstwą HAL, jeśli jest obecna, ale nie wymaga jej obecności.
compatibility-matrix.hal.name
Wymagany. Pełna nazwa pakietu tej warstwy HAL. Przykłady:
 • android.hardware.camera (HIDL lub AIDL HAL)
 • GLES (natywny HAL, wymaga tylko nazwy)
compatibility-matrix.hal.version
Lista zakresów wersji (zobacz Dopasowania HAL ), która definiuje, jakich wersji oczekuje właściciel macierzy kompatybilności (framework lub urządzenie).

W przypadku HIDL i natywnych HAL wymagane jest powtarzanie bez duplikatów. Format jest jednym z następujących:
 • MAJOR . MINOR_MIN - MINOR_MAX
 • MAJOR . MINOR (odpowiednik MAJOR . MINOR - MINOR )

W przypadku AIDL HAL nie może być obecny na urządzeniach z Androidem 11 i starszym. Opcjonalnie na urządzeniach z nowszymi wersjami. Jeśli określono, format jest jednym z następujących:
 • VERSION_MIN - VERSION_MAX
 • VERSION (odpowiednik VERSION - VERSION )
Jeśli nie określono, wartość domyślna wynosi 1 .
compatibility-matrix.hal.interface
Opcjonalnie, można powtórzyć. Lista wymaganych interfejsów tej warstwy HAL.
compatibility-matrix.hal.interface.name
Wymagany. Nazwa interfejsu.
compatibility-matrix.hal.interface.instance
Opcjonalnie, można powtórzyć. Lista wymaganych instancji tego interfejsu.
compatibility-matrix.hal.interface.regex-instance
Opcjonalnie, można powtórzyć. Lista wymaganych wzorców nazw instancji w tym interfejsie. Użyj formatu rozszerzonego wyrażenia regularnego .
compatibility-matrix.kernel
Opcjonalnie, można powtórzyć. Określ listę konfiguracji jądra wymaganych przez platformę w każdej wersji jądra.
Może istnieć wiele <kernel> z tą samą <version> , co sugeruje relację „i”. Każde <kernel> jest „fragmentem” wymagań, które są włączane tylko wtedy, gdy spełnione są <conditions> .
compatibility-matrix.kernel.version
Wymagany. Wersja jądra. Format to VERSION . MAJOR_REVISION . MINOR_REVISION . Wersja i główna wersja muszą dokładnie pasować. Drobna wersja definiuje minimalną wersję jądra LTS, jakiej oczekuje framework.
compatibility-matrix.kernel.condition
Opcjonalny. Nie może istnieć dla pierwszego <kernel> każdej wersji. Określa listę warunków. Gdy warunki zostaną spełnione, wymagania określone w tym fragmencie <kernel> zostaną włączone.
compatibility-matrix.kernel.config
Opcjonalnie, można powtórzyć. Wyświetla listę elementów CONFIG , które muszą być dopasowane dla tej wersji jądra. Każdy element CONFIG jest parą klucz-wartość; elementy konfiguracji są rozróżniane według klucza.
compatibility-matrix.kernel.config.key
Wymagany. Nazwa klucza elementu CONFIG . Zaczyna się od CONFIG_ .
compatibility-matrix.kernel.config.value
Wymagany. Wartość pozycji CONFIG . Format zależy od typu:
 • string . Cytaty są pomijane.
 • int . Akceptowane są wartości dziesiętne i szesnastkowe (musi zaczynać się od 0x lub 0X) . Interpretowane jako 64-bitowa liczba całkowita; przepełnienia powodują obcięcie. (Parser akceptuje wartości od -2 64 + 1 do 2 64 - 1, 65-ty bit jest obcięty; szczegółowe informacje można znaleźć na stronie podręcznika strtoull .)
 • range . Format to [int]-[int] , np. 10-20 . Akceptowane są wartości szesnastkowe, które muszą zaczynać się od 0x lub 0X . Dwie granice muszą być 64-bitową liczbą całkowitą bez znaku.
 • tristate . Poprawne wartości to y , m i n .
compatibility-matrix.kernel.config.value.type
Wymagany. Typ wartości pozycji CONFIG , jedna z:
 • string
 • int
 • range
 • tristate
compatibility-matrix.sepolicy
Wymagany. Zawiera wszystkie wpisy związane z sepolicy. Używany tylko przez macierz zgodności platformy.
compatibility-matrix.sepolicy.sepolicy-version
Wymagane, można powtórzyć. Opisuje wymagania dotyczące wersji sepolicy. Odpowiada manifest.sepolicy.version . Każde wystąpienie elementu definiuje zakres wersji sepolicy.
compatibility-matrix.sepolicy.kernel-sepolicy-version
Wymagany. Deklaruje wersję policydb , z którą współpracuje framework.
compatibility-matrix.avb.vbmeta-version
Opcjonalny; używany tylko przez macierz zgodności platformy. Deklaruje wersję AVB używaną do podpisywania pliku system.img . Przestarzałe w Androidzie 10.
compatibility-matrix.vendor-ndk
Opcjonalny; używany tylko przez matrycę kompatybilności urządzenia. Deklaruje wymaganie migawki dostawcy VNDK. Jeśli go nie ma, w obrazie systemu nie ma wymagań dotyczących VNDK.
compatibility-matrix.vendor-ndk.version
Wymagany. Dodatnia liczba całkowita deklarująca wersję VNDK wymaganą przez obraz dostawcy.
compatibility-matrix.vendor-ndk.library
Opcjonalnie, można powtórzyć. Deklaruje zestaw bibliotek VNDK wymaganych przez obraz dostawcy. Taka sama semantyka jak manifest.vendor-ndk.library .
compatibility-matrix.system-sdk.version
Opcjonalnie, można powtórzyć; używany tylko przez matrycę kompatybilności urządzenia. Deklaruje wymagania aplikacji dostawców w wersjach System SDK. Jeśli go brakuje, na obrazie systemu nie ma wymagań dotyczących zestawu SDK systemu.