Các tính năng của cơ sở hạ tầng Wi-Fi

Khung Android Wi-Fi giúp người dùng kết nối với mạng Wi-Fi tốt khi mạng có sẵn và cần thiết. Android thực hiện điều đó theo hai cách:

  • Tự động bật Wi-Fi: Bật lại Wi-Fi khi người dùng ở gần mạng đã lưu trước đó
  • Thông báo cho các mạng công cộng : Thông báo cho người dùng về các mạng Wi-Fi mở tốt hiện có

Các tính năng được mô tả được thực hiện bởi mã AOSP và bạn không cần phải bật hoặc định cấu hình chúng một cách rõ ràng.

Tự động bật Wi-Fi

Người dùng có thể tắt Wi-Fi vì nhiều lý do (ví dụ: kết nối với mạng kém) và sau đó có thể quên bật lại khi trở về nhà, dẫn đến trải nghiệm tồi tệ (ví dụ như không thể điều khiển các thiết bị tự động hóa trong nhà) . Tính năng Tự động bật Wi-Fi , được giới thiệu trong Android 9, giải quyết vấn đề này bằng cách tự động bật lại Wi-Fi bất cứ khi nào thiết bị ở gần mạng Wi-Fi vừa là mạng đã lưu (tức là mạng mà người dùng đã kết nối rõ ràng với trong quá khứ) và có RSSI đủ cao.

Người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng này bằng ứng dụng Cài đặt tại:

Cài đặt > Mạng và internet > Wi-Fi > Tùy chọn Wi-Fi > Tự động bật Wi-Fi

Tự động bật tính năng Wi-Fi
Hình 1. Bật tính năng tự động Wi-Fi

Quét Wi-Fi (cho Vị trí) phải được bật để tính năng này hoạt động. Nếu tính năng Quét Wi-Fi không được bật, người dùng sẽ được nhắc cấp quyền để bật tính năng này. Quét Wi-Fi là bắt buộc vì kết quả quét được sử dụng để xác định xem thiết bị có ở trong vùng lân cận của mạng Wi-Fi đáp ứng tiêu chí để bật lại kết nối Wi-Fi hay không.

Tính năng này tránh bật lại Wi-Fi ngay sau khi người dùng tắt nó, ngay cả khi thiết bị quan sát thấy mạng Wi-Fi đã lưu có đủ chất lượng. Ví dụ: nếu người dùng đang ở văn phòng và được kết nối với Wi-Fi văn phòng (mạng đã lưu ) rồi tắt Wi-Fi, tính năng này sẽ không bật lại Wi-Fi cho đến khi người dùng đến một môi trường khác với một mạng đã lưu khác đáp ứng tiêu chí bật lại.

Thông báo cho các mạng công cộng

Tính năng Thông báo mạng mở đưa ra thông báo cho người dùng bất cứ khi nào:

  • Wi-Fi được bật
  • Thiết bị không được kết nối với mạng Wi-Fi
  • Có sẵn mạng Wi-Fi mở và có RSSI đủ cao (cùng ngưỡng RSSI như được sử dụng bởi thuật toán chọn Wi-Fi nội bộ)

Người dùng có thể bật hoặc tắt tính năng này bằng ứng dụng Cài đặt tại:

Cài đặt > Mạng & internet > Internet > Tùy chọn mạng > Thông báo cho các mạng công cộng

Thông báo cho tính năng mạng công cộng
Hình 2. Thông báo cho tính năng tính năng mạng công cộng