Âm thanh đa vùng

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng âm thanh đa vùng trong hệ thống giải trí cho hàng ghế sau trên ô tô, hãy xem Âm thanh đa vùng .

Các nhà sản xuất thiết bị có thể liên kết màn hình với vùng âm thanh trên xe. Ví dụ: đối với ô tô có một khu vực giải trí cho ghế chính và ghế sau, nhà sản xuất thiết bị có thể có cấu hình sau trên phân vùng của nhà cung cấp:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<carAudioConfigurations xmlns:car="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <zones>
    <zone name="primary zone">
      <volumeGroups>
        <group>
          <device address="bus001_media">
            <context context="music"/>
          </device>
          <device address="bus002_others">
          ...
          </device>
        </group>
      </volumeGroups>
      <displays>
        <display car:display="<display-id-1>" />
      </displays>
    </zone>
    <zone name="rear seat">
      <volumeGroups>
        <group>
          <device address="bus100_all">
          ...
          </device>
        </group>
      </volumeGroups>
      <displays>
        <display car:display="<display-id-2>" />
      </displays>
    </zone>
  </zones>
</carAudioConfigurations>
</xml>

CarAudioService phân tích cú pháp tệp cấu hình này và thiết lập định tuyến âm thanh theo ngữ cảnh âm thanh (hoặc mức sử dụng âm thanh) khi khởi động. Trong thời gian chạy, CarAudioService sẽ phát hiện thêm sự kiện khởi chạy ứng dụng và tự động gán ứng dụng cho vùng dựa trên UID.

Thực hiện

Để biết ID ổn định mà nhà sản xuất thiết bị có thể đưa vào tệp cấu hình của họ, hãy xem Mã nhận dạng hiển thị tĩnh .