Chế độ báo cáo

Cảm biến có thể tạo ra các sự kiện theo nhiều cách khác nhau được gọi là chế độ báo cáo; mỗi loại cảm biến có một và chỉ một chế độ báo cáo đi kèm với nó. Bốn chế độ báo cáo tồn tại.

Tiếp diễn

Các sự kiện được tạo với tốc độ không đổi được xác định bởi tham số sampling_period_ns được truyền cho hàm batch . Cảm biến mẫu sử dụng chế độ báo cáo liên tục là gia tốc kếcon quay hồi chuyển .

Thay đổi

Sự kiện chỉ được tạo nếu các giá trị đo được đã thay đổi. Kích hoạt cảm biến ở mức HAL (gọi activate(..., enable=1) trên đó) cũng kích hoạt một sự kiện, nghĩa là HAL phải trả lại một sự kiện ngay lập tức khi một cảm biến thay đổi được kích hoạt. Các cảm biến mẫu sử dụng chế độ báo cáo khi thay đổi là các loại cảm biến đếm bước, độ gần và nhịp tim.

Tham số sampling_period_ns được truyền cho hàm batch được sử dụng để đặt thời gian tối thiểu giữa các sự kiện liên tiếp, có nghĩa là một sự kiện sẽ không được tạo cho đến khi hết nano giây sampling_period_ns kể từ sự kiện cuối cùng, ngay cả khi giá trị đã thay đổi kể từ đó. Nếu giá trị thay đổi, sự kiện phải được tạo ngay sau khi sampling_period_ns trôi qua kể từ sự kiện cuối cùng.

Ví dụ, giả sử:

  • Chúng tôi kích hoạt bộ đếm bước với sampling_period_ns = 10 * 10^9 (10 giây).
  • Chúng ta đi bộ trong 55 giây, sau đó đứng yên trong một phút.
  • Các sự kiện được tạo ra khoảng 10 giây một lần trong phút đầu tiên (bao gồm tại thời điểm t=0 do kích hoạt cảm biến và t=60 giây), tổng cộng có bảy sự kiện. Không có sự kiện nào được tạo trong phút thứ hai vì giá trị của số bước không thay đổi sau t=60 giây.

Một Châu

Khi phát hiện ra một sự kiện, cảm biến sẽ tự hủy kích hoạt và sau đó gửi một sự kiện duy nhất qua HAL. Thứ tự các vấn đề để tránh các điều kiện chủng tộc. (Cảm biến phải được tắt trước khi sự kiện được báo cáo qua HAL). Không có sự kiện nào khác được gửi cho đến khi cảm biến được kích hoạt lại. Chuyển động đáng kể là một ví dụ về loại cảm biến này.

Cảm biến một lần chụp đôi khi được gọi là cảm biến kích hoạt.

Các tham số sampling_period_nsmax_report_latency_ns được truyền vào hàm batch sẽ bị bỏ qua. Sự kiện từ các sự kiện một lần không thể được lưu trữ trong FIFO phần cứng; các sự kiện phải được báo cáo ngay sau khi chúng được tạo ra.

Đặc biệt

Xem mô tả loại cảm biến riêng lẻ để biết chi tiết về thời điểm tạo ra các sự kiện.