پارتیشن های پویا

پارتیشن های پویا یک سیستم پارتیشن بندی فضای کاربران برای اندروید هستند. با استفاده از این سیستم پارتیشن‌بندی، می‌توانید پارتیشن‌ها را در طول به‌روزرسانی‌های هوایی (OTA) ایجاد، تغییر اندازه یا تخریب کنید. با پارتیشن‌های پویا، فروشندگان دیگر لازم نیست نگران اندازه‌های جداگانه پارتیشن‌ها مانند system ، vendor و product باشند. در عوض، دستگاه یک پارتیشن super را اختصاص می‌دهد و پارتیشن‌های فرعی را می‌توان به صورت پویا درون آن اندازه‌گیری کرد. تصاویر پارتیشن جداگانه دیگر لازم نیست فضای خالی را برای OTAهای آینده باقی بگذارند. در عوض، فضای خالی باقی مانده در super برای همه پارتیشن های پویا در دسترس است.