Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Lời nhắc truy cập vị trí nền

Android 10 có tính năng nhắc nhở vị trí truy cập trong nền, giúp tăng tính minh bạch về mức độ truy cập của các ứng dụng đối với vị trí của thiết bị và giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với quyền truy cập đó. Trong Android 9 trở xuống, một ứng dụng có thể theo dõi vị trí của thiết bị khi đang chạy ở chế độ nền mà người dùng không hề hay biết. Người dùng có thể ngăn chặn hành vi này trong Android 10 bằng cách chọn Chỉ cho phép khi sử dụng Ứng dụng hoặc Từ chối quyền truy cập vị trí.

Background location access notification image
Hình 1. Lời nhắc truy cập vị trí nền

Lời nhắc được kích hoạt khi một ứng dụng truy cập vào dữ liệu được bảo vệ bởi phương thức cấp quyền vị trí tốt ACCESS_FINE_LOCATION khi ở chế độ nền. Để tránh những gián đoạn không cần thiết cho người dùng, lời nhắc không hiển thị tất cả hoạt động nền cho tất cả các ứng dụng trong một thông báo. Người dùng nhìn thấy một lời nhắc mỗi ngày, tối đa. Khi một yêu cầu truy cập kích hoạt lời nhắc truy cập vị trí nền, lời nhắc này sẽ hiển thị sau đó trong cùng ngày, ngày hôm sau hoặc vài ngày sau, tùy thuộc vào tổng số lời nhắc cần được đẩy. Ví dụ: tổng cộng 3 thông báo cần 72 giờ để hiển thị.

Thông báo không được kích hoạt cho những điều sau:

  • Các ứng dụng được cấp quyền theo mặc định, chẳng hạn như các dịch vụ hệ thống.
  • Các ứng dụng được cấp Cho phép quyền truy cập vị trí mọi lúc , đã truy cập vị trí thiết bị trong nền lần đầu tiên.
  • Các ứng dụng chỉ nhận cập nhật vị trí ở nền trước.
  • Các ứng dụng chỉ nhận cập nhật vị trí thô.

Hầu hết các ứng dụng được cài đặt sẵn đều được cấp quyền theo mặc định. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để triển khai tính năng nhắc nhở truy cập vị trí nền và bạn không thể tùy chỉnh nó. Tính năng này được CTS thử nghiệm.