Lời nhắc truy cập vị trí nền

Android 10 có tính năng nhắc nhở truy cập vị trí ở chế độ nền, giúp tăng tính minh bạch về mức độ truy cập của ứng dụng đối với vị trí của thiết bị và giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát đối với quyền truy cập đó. Trong Android 9 trở xuống, ứng dụng có thể theo dõi vị trí của thiết bị trong khi chạy ở chế độ nền mà người dùng không hề biết. Người dùng có thể ngăn chặn hành vi này trong Android 10 bằng cách chọn quyền Chỉ cho phép khi sử dụng Ứng dụng hoặc Từ chối quyền truy cập vị trí.

Background location access notification image
Hình 1. Lời nhắc truy cập vị trí nền

Lời nhắc sẽ được kích hoạt khi một ứng dụng truy cập vào dữ liệu được bảo vệ bằng phương thức cấp phép vị trí chính xác ACCESS_FINE_LOCATION khi ở chế độ nền. Để tránh những gián đoạn không cần thiết cho người dùng, lời nhắc không hiển thị tất cả hoạt động nền của tất cả ứng dụng trong một thông báo. Người dùng nhìn thấy tối đa một lời nhắc mỗi ngày. Khi một yêu cầu truy cập kích hoạt lời nhắc truy cập vị trí ở chế độ nền, lời nhắc này sẽ hiển thị muộn hơn trong cùng ngày, ngày hôm sau hoặc vài ngày sau đó, tùy thuộc vào tổng số lời nhắc cần được đẩy. Ví dụ: tổng cộng 3 thông báo phải mất 72 giờ để hiển thị.

Thông báo không được kích hoạt cho những trường hợp sau:

  • Các ứng dụng được cấp quyền theo mặc định, chẳng hạn như dịch vụ hệ thống.
  • Các ứng dụng được cấp Cho phép quyền truy cập vị trí mọi lúc , đã truy cập vị trí thiết bị ở chế độ nền lần đầu tiên.
  • Các ứng dụng chỉ nhận được cập nhật vị trí ở nền trước.
  • Các ứng dụng chỉ nhận được cập nhật vị trí thô.

Hầu hết các ứng dụng được cài đặt sẵn đều được cấp quyền theo mặc định. Bạn không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để triển khai tính năng nhắc nhở truy cập vị trí ở chế độ nền và bạn không thể tùy chỉnh tính năng này. Tính năng này đã được CTS thử nghiệm.