Trình theo dõi hành vi nền của ứng dụng

Android 13 giới thiệu khái niệm về trình theo dõi mức tiêu thụ năng lượng , đây là một quá trình giám sát việc sử dụng pin ở chế độ nền trước hoặc nền sau của các ứng dụng để xác định xem ứng dụng có vi phạm một số chính sách hay không. Android 13 có hai trình theo dõi mức tiêu thụ năng lượng: trình theo dõi dịch vụ trên nền trước và trình theo dõi mức sử dụng pin ở chế độ nền. Thay vì sử dụng cơ chế của riêng bạn để xác định việc lạm dụng pin của các ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các trình theo dõi này để giám sát và cảnh báo người dùng về việc sử dụng pin quá mức.

Trình theo dõi dịch vụ tiền cảnh

Các dịch vụ trên nền trước có thể thực thi và sử dụng pin trong một khoảng thời gian dài. Trình theo dõi dịch vụ trên nền trước hiển thị thông báo cho người dùng khi dịch vụ trên nền trước đã chạy trong một thời gian dài nhưng ẩn đi, chẳng hạn như khi người dùng đã loại bỏ thông báo của dịch vụ. Nếu người dùng nhấp vào thông báo, trình quản lý tác vụ sẽ được hiển thị và cho phép người dùng dừng dịch vụ trên nền trước. Trình theo dõi này được bật theo mặc định.

Trình theo dõi mức sử dụng pin nền

Các ứng dụng có thể tiêu hao pin ở chế độ nền mà người dùng không hề hay biết. Trình theo dõi pin nền theo dõi mức sử dụng pin cho từng ứng dụng. Mức sử dụng pin trong ngữ cảnh này được xác định theo ba chiều: ứng dụng nền trước ở trên cùng, dịch vụ nền trước chạy thứ gì đó không hiển thị và phần nền của ứng dụng. Nếu phần nền trong quá trình sử dụng pin của ứng dụng vượt qua một ngưỡng nào đó thì ứng dụng sẽ được chuyển vào một nhóm bị hạn chế và giới hạn ở một công việc mỗi ngày. Trình theo dõi này bị tắt theo mặc định. Để kích hoạt trình theo dõi này, hãy chạy các lệnh sau:

adb shell device_config put activity_manager bg_auto_restrict_abusive_apps 1
adb shell device_config put activity_manager bg_current_drain_auto_restrict_abusive_apps_enabled 1