Triển khai Chế độ khai thác thử nghiệm

Chế độ khai thác thử nghiệm là một tính năng được thêm vào Android 10 dành cho các nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba muốn tự động hóa một thiết bị hoặc một nhóm thiết bị. Tính năng này cung cấp phương pháp xóa tất cả dữ liệu người dùng trên thiết bị Android, giữ lại khóa ADB và bỏ qua tất cả các màn hình thiết lập lần đầu. Điều này cho phép người dùng chạy thử nghiệm giao diện người dùng ngay sau khi khởi động mà không cần bất kỳ tương tác thủ công nào.

Tùy chỉnh

Bạn có thể xác định xem thiết bị có đang ở Chế độ khai thác thử nghiệm hay không bằng cách kiểm tra ActivityManager.isRunningInUserTestHarness() . Giữ các tùy chỉnh ở mức tối thiểu; giới hạn những việc như bỏ qua màn hình thiết lập (trên bàn phím hoặc trình hướng dẫn thiết lập) có thể phá vỡ quá trình kiểm tra giao diện người dùng hoặc yêu cầu tương tác thủ công.

Thực hiện

Việc triển khai mặc định PersistentDataBlockManagerInternal là trong PersistentDataBlockService . Chế độ khai thác thử nghiệm được triển khai trong TestHarnessModeService .

Việc triển khai mặc định của Chế độ khai thác thử nghiệm sử dụng cơ chế lưu trữ giống như cơ chế bảo vệ khôi phục cài đặt gốc để lưu trữ tạm thời các khóa adb trong một phân vùng liên tục. Nếu một phân vùng liên tục có tính năng bảo vệ khôi phục cài đặt gốc đã được triển khai trên thiết bị thử nghiệm thì hầu như không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào để hỗ trợ tính năng này.

Các OEM chưa thiết lập phân vùng liên tục cần triển khai PersistentDataBlockManagerInternal trước khi chạy TestHarnessModeService .

Kiểm tra trạng thái của Chế độ khai thác thử nghiệm

Khi Chế độ khai thác thử nghiệm được bật, ActivityManager.isRunningInUserTestHarness() trả về true .

Chạy chế độ khai thác thử nghiệm

Việc bật Chế độ khai thác thử nghiệm sẽ xóa tất cả dữ liệu khỏi thiết bị và thiết lập thiết bị để thử nghiệm. Điều này có nghĩa là tất cả các phần của thiết bị có thể cản trở việc kiểm tra (chẳng hạn như tự động đồng bộ hóa tài khoản, xác minh gói và cập nhật tự động) đều bị tắt theo mặc định nhưng người dùng có thể kích hoạt lại chúng.

Chạy lệnh adb để bật Chế độ khai thác thử nghiệm:

adb shell cmd testharness enable