Bộ lọc toàn cầu trong Liên đoàn Thương mại

Bộ lọc toàn cầu là một cách cung cấp các bộ lọc thử nghiệm cho Tradefed sẽ tự động áp dụng cho lệnh gọi mà không phải lo lắng về việc liệu thử nghiệm có hỗ trợ nó hay không.

Sẽ không hoạt động nếu cấu hình không hỗ trợ lọc nhưng mang lại lợi ích là không đưa ra ngoại lệ cấu hình như trường hợp thường thấy trong Tradefed. Điều này cho phép một dịch vụ có kiến ​​thức tối thiểu về Tradefed có thể dễ dàng tạo và cung cấp các cờ lọc một cách tổng quát.

Cú pháp

--global-filters:include-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

--global-filters:exclude-filter [abi] module-name [test-class][#method-name]

Trong đó tên mô-đun là phần bắt buộc duy nhất được cung cấp.

Ví dụ:

  • --global-filters:include-filter moduleA : sẽ chỉ chạy mô-đun
  • --global-filters:include-filter moduleA class#method : sẽ chỉ chạy phương thức khớp

Tùy chọn có thể được lặp lại nếu cần thêm bộ lọc. Việc loại trừ được ưu tiên hơn việc đưa vào.

Thực hiện

Mã nguồn