آموزش تصویری، آموزش تصویری

آموزش های ویدئویی مجموعه تست فروشنده (VTS) جزئیاتی را در مورد اجرای و توسعه VTS و CTS-on-GSI در اندروید 9 (و بالاتر) و اندروید 8.1 ارائه می دهد.

ویدیوهای اندروید 9 (و بالاتر)

موضوع موضوع فیلم های
پیش درآمد بررسی اجمالی مجموعه تست فروشنده Android
راهنمای کاربری نحوه اجرای VTS و CTS-on-GSI نحوه اجرای VTS و CTS-on-GSI
نحوه فلش کردن GSI نحوه فلش کردن تصویر عمومی سیستم
چارچوب تست فروشنده (VTF) چارچوب تست

تغییرات چارچوب تست

چارچوب تست در SAC

بهینه سازی زمان تست بهینه سازی زمان تست --
تست چند دستگاه تست های چند دستگاهی
توسعه آزمون پایه تست های VTS تست های VTS
الگوهای تست الگوهای تست
توسعه و درک تست های HAL آزمون های مشروط آزمون های مشروط --
تست آگاهی از نام سرویس نام سرویس Aware HAL Testing
تست های گسترش HAL تست اکستنشن HAL
چهارچوب سازگاری به عقب سازگاری با چارچوب Android
سایر تست های رابط تست کرنل تست کرنل --
تست های VNDK --
تست های غیر کاربردی پروفایل عملکرد پشتیبانی VTS برای تست عملکرد
مبهم فاز HIDL و HAL رابط
زیرساخت تست فروشنده (VTI) پوشش کد ابزار دقیق پوشش و مجموعه در VTS
تست های ضبط و پخش مجدد تست ضبط و پخش مجدد
اتوماسیون انتها به انتها زیرساخت اندازه گیری خودکار --
داشبورد داشبورد یکپارچه سازی مداوم
پایان مهندسی شریک آمادگی سه برابری --
نتیجه فراخوان برای مشارکت

ویدیو برای اندروید 8.1

موضوع موضوع فیلم های
پیش درآمد بررسی اجمالی محصولات Android Vendor Test Suite (VTS).
راهنمای کاربری نحوه اجرای VTS و CTS-on-GSI نحوه اجرای VTS
نحوه فلش کردن GSI نحوه فلش کردن تصویر عمومی سیستم
چارچوب تست فروشنده (VTF) چارچوب تست

چارچوب تست VTS

چارچوب تست در SAC

توسعه آزمون پایه تست های VTS تست های VTS
الگوهای تست الگوهای تست
سایر تست های رابط تست کرنل تست کرنل --
تست های VNDK --
تست های غیر کاربردی پروفایل عملکرد ازمایش عملکرد
مبهم فاز HIDL و HAL رابط
زیرساخت تست فروشنده (VTI) پوشش کد ابزار دقیق پوشش و مجموعه در VTS
تست های ضبط و پخش مجدد تست ضبط و پخش مجدد
داشبورد داشبورد یکپارچه سازی مداوم
پایان نتیجه برنامه های آینده