ดัชนีโครงสร้างข้อมูล

ดัชนีโครงสร้างข้อมูล
SuplCertificate อินเทอร์เฟซ bthf_client_interface_t effect_descriptor_s load_app_request_t
bthf_interface_t effect_interface_s local_time_debug_event
AGpsCallbacks bthh_callbacks_t effect_offload_param_s local_time_hw_device
อินเทอร์เฟซ AGPS เธรดCondVar bthh_hid_info_t effect_param_s local_time_module
AGpsInterface_v1 เธรดMutex bthh_interface_t effect_uuid_s
AGPSRefLocation
_
bthl_callbacks_t
AGpsRefLocationCellID bthl_interface_t mem_range_t
AGpsRefLocationMac __คุณลักษณะ__ bthl_mdep_cfg_t ลายนิ้วมือ_ได้มา memtrack_module
AGpsRilCallbacks _bluetooth_sdp_hdr bthl_reg_param_t ลายนิ้วมือ_รับรองความถูกต้อง memtrack_record
อินเทอร์เฟซ AGpsRil _bluetooth_sdp_hdr_overlay btmce_callbacks_t ลายนิ้วมือ_อุปกรณ์ meta_data_event
AGpsStatus _bluetooth_sdp_mas_record btmce_interface_t ลายนิ้วมือ_ลงทะเบียน
n
AGpsStatus_v1 _bluetooth_sdp_mns_บันทึก btmce_mas_instance_t ลายนิ้วมือ_แจกแจง
AGpsStatus_v2 _bluetooth_sdp_ops_บันทึก btpan_callbacks_t ลายนิ้วมือ_finger_id nano_app_binary_t
AutoThreadMutex _bluetooth_sdp_pce_record btpan_interface_t ลายนิ้วมือ_โมดูล เอ็นเอฟซี_โมดูล_t
บี
_bluetooth_sdp_pse_record btrc_callbacks_t ลายนิ้วมือ_msg nfc_nci_device
_bluetooth_sdp_sap_record btrc_ctrl_callbacks_t ลายนิ้วมือ_ถูกลบออก nfc_nci_module_t
BT_HDR _timeb btrc_ctrl_interface_t flp_device_t nfc_pn544_device_t
ดี
btrc_element_attr_val_t framebuffer_device_t nfc_tag_device
btrc_getfolderitem_t
nfc_tag_module_t
ใบรับรอง DerEncoded กิจกรรม_กิจกรรม btrc_interface_t nvram_device
เอฟ
กิจกรรม_การรับรู้_โทรกลับ_procs btrc_player_app_attr_t ผู้รักษาประตู_อุปกรณ์ nvram_module
กิจกรรม_การรับรู้_อุปกรณ์ btrc_player_app_ext_attr_t ผู้รักษาประตู_โมดูล
พี
โฟลว์_สเปค กิจกรรม_การรับรู้_โมดูล btrc_player_app_ext_attr_val_t gps_device_t
FlpBatchOptions ข้อมูลเพิ่มเติม_info_event_t btrc_player_setting_text_t gralloc_module_t Physical_sensor_description_t
FlpCallbacks alloc_device_t btrc_player_settings_t
ชม.
พลังงาน_โมดูล
อินเทอร์เฟซ FlpDeviceContext apps_disable_request_t btrc_register_notification_t power_state_platform_sleep_state_t
FlpDiagnosticCallbacks apps_enable_request_t btsdp_callbacks_t hdmi_cec_device power_state_voter_t
อินเทอร์เฟซ FlpDiagnostic เสียง_บัฟเฟอร์_s btsdp_interface_t hdmi_cec_module Preview_stream_ops
FlpGeofenceCallbacks audio_effect_library_s btsock_interface_t hdmi_event
ถาม
อินเทอร์เฟซ Flp Geofencing เสียง_hw_device buffer_config_s hdmi_port_info
FlpLocation เสียง_โมดูล buffer_producer_stream heart_rate_event_t query_apps_request_t
อินเทอร์เฟซ FlpLocation เสียง_นโยบาย buffer_provider_s hotplug_event
เสียง_นโยบาย_อุปกรณ์
hub_app_info
เสียง_นโยบาย_โมดูล hub_app_name_t radio_hw_device
ขอบเขตภูมิศาสตร์ audio_policy_service_ops กล้อง2_อุปกรณ์ hub_message_t radio_module
GeofenceCircle เสียง_สตรีม กล้อง2_อุปกรณ์_ops hw_device_t radio_tuner
ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์ เสียง_สตรีม_in กล้อง2_frame_queue_dst_ops hw_module_methods_t
ตัวเลือกขอบเขตภูมิศาสตร์ เสียง_stream_out camera2_jpeg_blob hw_module_t
GnssClock
กล้อง2_request_queue_src_ops hwc2_device เซ็นเซอร์_t
อินเทอร์เฟซการกำหนดค่า Gnss กล้อง2_stream_in_ops hwc_color เซ็นเซอร์_เหตุการณ์_t
GnssData บลูทูธ_อุปกรณ์_t กล้อง2_stream_ops hwc_composer_device_1 เซ็นเซอร์_โมดูล_t
การวัด Gnss bluetooth_sdp_record กล้อง3_callback_ops hwc_display_contents_1 เซ็นเซอร์_โพล_อุปกรณ์_1
ข้อความการนำทาง Gnss boot_control_module camera3_capture_request hwc_frect เซ็นเซอร์_โพลล์_อุปกรณ์_t
GnssSvInfo bt_โทรกลับ_t camera3_capture_result hwc_layer_1 เซ็นเซอร์_vec_t
GnssSvStatus bt_interface_t กล้อง3_อุปกรณ์ hwc_module sound_trigger_hw_device
GnssSystemInfo bt_local_le_features_t กล้อง3_อุปกรณ์_ops hwc_procs เสียง_ทริกเกอร์_โมดูล
จีพีเอสโทรกลับ bt_os_callouts_t กล้อง3_error_msg hwc_rect สถานะ_การตอบสนอง_t
GpsCallbacks_v1 bt_out_of_band_data_t camera3_jpeg_blob hwc_ภูมิภาค
ที
จีพีเอสนาฬิกา bt_property_t กล้อง3_notify_msg
ฉัน
ข้อมูล GPS bt_remote_version_t camera3_shutter_msg tBLE_BD_ADDR
อินเทอร์เฟซ Gps Debug bt_service_record_t กล้อง3_สตรีม input_host_callbacks tBT_CONN_STATS
GpsGeofence โทรกลับ bt_uuid_t camera3_stream_buffer อินพุต_โมดูล tBT_UUID
อินเทอร์เฟซ Gps Geofencing btav_callbacks_t กล้อง3_stream_buffer_set
เค
อุณหภูมิ_t
อินเทอร์เฟซ GPS btav_interface_t กล้อง3_stream_configuration tHCI_EXT_FLOW_SPEC
ตำแหน่ง GPS btgatt_callbacks_t กล้อง_อุปกรณ์ คีย์มาสเตอร์0_อุปกรณ์ ความร้อน_โมดูล
การวัด GPS btgatt_client_callbacks_t กล้อง_อุปกรณ์_ops คีย์มาสเตอร์1_อุปกรณ์ tNFA_PROPRIETARY_CFG
GPSMeasurement โทรกลับ btgatt_client_interface_t กล้อง_ข้อมูล keymaster2_device tSNOOZE_MODE_CONFIG
อินเทอร์เฟซการวัด GPS btgatt_db_element_t กล้อง_หน่วยความจำ keymaster_blob_t tUART_CONFIG
ข้อความนำทาง GPS btgatt_filt_param_setup_t กล้อง_โมดูล keymaster_cert_chain_t tv_input_callback_ops
GpsNavigationข้อความโทรกลับ btgatt_gatt_id_t camera_module_callbacks keymaster_dsa_keygen_params_t tv_input_capture_result
อินเตอร์เฟซข้อความนำทาง GPS btgatt_interface_t cec_message keymaster_dsa_sign_params_t tv_input_device
GpsNiCallbacks btgatt_notify_params_t channel_config_s keymaster_ec_keygen_params_t tv_input_device_info
อินเทอร์เฟซ GPSNi btgatt_read_params_t เชื่อมต่อ_sensor_t keymaster_ec_sign_params_t tv_input_event
การแจ้งเตือน GpsNi btgatt_response_t Consumerir_device keymaster_key_blob_t tv_input_module
สถานะ GPS btgatt_server_callbacks_t Consumerir_freq_range keymaster_key_Characteristics_t tv_stream
GpsSvInfo btgatt_server_interface_t Consumerir_module keymaster_key_param_set_t tv_stream_config
GpsSvStatus btgatt_srvc_id_t บริบท_hub_module_t keymaster_key_param_t tx_status_event
GpsXtraCallbacks btgatt_test_params_t บริบท_hub_t keymaster_rsa_keygen_params_t
ยู
อินเตอร์เฟซ GPSXtra btgatt_track_adv_info_t คูลลิ่ง_อุปกรณ์_t keymaster_rsa_sign_params_t
เอ็น
btgatt_unformatted_value_t cpu_usage_t ที่เก็บคีย์_โมดูล uncalibrated_event_t
btgatt_value_t
unload_app_request_t
Nfcการปรับตัว btgatt_write_params_t
โวลต์
bthf_callbacks_t dynamic_sensor_meta_event light_device_t
bthf_client_callbacks_t
light_state_t ยานพาหนะ_กล้อง_cap_t
ลายนิ้วมือใบรับรอง Sha1
effect_config_s