Tổng quan về đa màn hình

Tổ chức

Nội dung Đa màn hình (MD) được sắp xếp như sau:

Vùng chủ yếu Bài báo
Phát triển và thử nghiệm Các phương pháp được đề xuất
Môi trường thử nghiệm và phát triển
Các câu hỏi thường gặp
Tuyển tập các bài viết liên quan Hiển thị
Hỗ trợ trang trí hệ thống
Hỗ trợ trình chỉnh sửa phương thức nhập
Bài viết riêng lẻ Nhiều sơ yếu lý lịch
Chính sách khởi động hoạt động
Màn hình khóa
Định tuyến đầu vào
Âm thanh đa vùng

Thuật ngữ

Trong suốt các bài viết này, màn hình chính và phụ được định nghĩa như sau:

  • Màn hình chính (mặc định) có ID hiển thị là DEFAULT_DISPLAY
  • Màn hình phụ có ID hiển thị không phải DEFAULT_DISPLAY