Bản tin cập nhật Pixel

Trang này chứa Bản tin cập nhật Pixel hàng tháng hiện có. Những bản tin này trước đây được gọi là bản tin bảo mật Pixel/Nexus. Các bản tin này bổ sung cho Bản tin bảo mật Android các bản vá bảo mật bổ sung và cải tiến chức năng trên các thiết bị Google Pixel và Nexus (thiết bị Google) được hỗ trợ .

thông báo

Các thiết bị của Google bắt đầu nhận các bản cập nhật OTA vào cùng ngày bản tin hàng tháng được phát hành. Nói chung, phải mất khoảng một tuần rưỡi theo lịch để OTA tiếp cận mọi thiết bị của Google. Hình ảnh chương trình cơ sở của thiết bị Google có sẵn trên trang web Google Developer .

nguồn

Các bản vá được liệt kê trong bản tin Cập nhật Pixel có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Dự án mã nguồn mở Android (AOSP), nhân Linux ngược dòng và các nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC). Các bản sửa lỗi nền tảng Android được hợp nhất vào AOSP sau 24–48 giờ kể từ khi Bản tin cập nhật Pixel được phát hành.

Bản tin

Bản tin ngôn ngữ Ngày xuất bản Cấp độ bản vá bảo mật
tháng 8 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 8 năm 2023 2023-08-05
tháng 7 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 7 năm 2023 2023-07-05
tháng 6 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 13 tháng 6 năm 2023 2023-06-05
tháng 5 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 5 năm 2023 2023-05-05
tháng 4 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 10 tháng 4 năm 2023 2023-04-05
tháng 3 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 13 tháng 3 năm 2023 2023-03-05
tháng 2 năm 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 2 năm 2023 2023-02-05
Tháng Giêng 2023 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 1 năm 2023 2023-01-05
tháng 12 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 5 tháng 12 năm 2022 2022-12-05
tháng 11 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 11 năm 2022 2022-11-05
tháng 10 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 10 năm 2022 2022-10-05
tháng 9 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 9 năm 2022 2022-09-05
tháng 8 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 1 tháng 8 năm 2022 2022-08-05
tháng 7 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 7 năm 2022 2022-07-05
tháng 6 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 6 năm 2022 2022-06-05
tháng 5 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 5 năm 2022 2022-05-05
tháng 4 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 4 năm 2022 2022-04-05
tháng 3 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 Tháng Ba, 2022 2022-03-05
tháng 2 năm 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 2 năm 2022 2022-02-05
Tháng Giêng 2022 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 1 năm 2022 2022-01-05
tháng 12 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 6 tháng 12 năm 2021 2021-12-05
tháng 11 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 11 năm 2021 2021-11-05
tháng 10 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 10 năm 2021 2021-10-05
tháng 9 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 9 năm 2021 2021-09-05
tháng 8 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 2 tháng 8 năm 2021 2021-08-05
tháng 7 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 7 năm 2021 2021-07-05
tháng 6 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 7 tháng 6 năm 2021 2021-06-05
tháng 5 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 3 tháng 5 năm 2021 2021-04-05
tháng 4 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Tư, 2021 2021-04-05
tháng 3 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 3 năm 2021 2021-03-05
tháng 2 năm 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 2 năm 2021 2021-02-05
Tháng Giêng 2021 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Ngày 4 tháng 1 năm 2021 2021-01-05
tháng 12 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 Tháng Mười Hai, 2020 2020-12-05
tháng 11 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 Tháng Mười Một, 2020 2020-11-05
tháng 10 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Mười 2020-10-05
tháng 9 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 8 Tháng Chín, 2020 2020-09-05
tháng 8 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Tháng Tám 3, 2020 2020-08-05
tháng 7 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 Tháng Bảy, 2020 2020-07-05
tháng 6 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 1 tháng 6 năm 2020 2020-06-05
tháng 5 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 Tháng Năm, 2020 2020-05-05
tháng 4 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 Tháng Tư, 2020 2020-04-05
tháng 3 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 Tháng Ba, 2020 2020-03-05
tháng 2 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 Tháng Hai, 2020 2020-02-05
Tháng Giêng 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Tháng Một 6, 2020 2020-01-05
tháng 12 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 Tháng Mười Hai, 2019 2019-12-05
tháng 11 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 Tháng Mười Một, 2019 2019-11-05
tháng 10 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 Tháng mười, 2019 2019-10-05
tháng 9 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 Tháng Chín, 2019 2019-09-05
tháng 8 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Tám, 2019 2019-08-05
tháng 7 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 Tháng Bảy, 2019 2019-07-05
tháng 6 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 Tháng Sáu, 2019 2019-06-05
tháng 5 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 Tháng Năm, 2019 2019-05-05
tháng 4 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 Tháng Tư, 2019 2019-04-05
tháng 3 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 Tháng Ba, 2019 2019-03-05
tháng 2 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 Tháng Hai, 2019 2019-02-05
tháng 1 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Tháng Giêng 7, 2019 2019-01-05
tháng 12 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 3 Tháng Mười Hai, 2018 2018-12-05
tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Mười Một, 2018 2018-11-05
tháng 10 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 1 tháng 10, 2018 2018-10-05
tháng 9 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) Tháng Chín 4, 2018 2018-09-05
tháng 8 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 Tháng Tám, 2018 2018-08-05
tháng 7 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 Tháng Bảy, 2018 2018-07-05
tháng 6 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 Tháng Sáu, 2018 2018-06-05
tháng 5 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 7 Tháng Năm, 2018 2018-05-05
tháng 4 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 Tháng Tư, 2018 2018-04-05
tháng 3 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Ba, 2018 2018-03-05
tháng 2 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 5 Tháng Hai, 2018 2018-02-05
tháng 1 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 2 Tháng Giêng, 2018 2018-01-05
tháng 12 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 4 Tháng Mười Hai, 2017 2017-12-05
tháng 11 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) 6 Tháng Mười Một, 2017 2017-11-05
tháng 10 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体中文/繁體中文 (台灣) ngày 2 tháng 10 năm 2017 2017-10-05