Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Bản tin cập nhật Pixel

Trang này chứa các Bản tin cập nhật Pixel hàng tháng. Các bản tin này trước đây được gọi là bản tin bảo mật Pixel / Nexus. Các bản tin này bổ sung cho Bản tin bảo mật Android với các bản vá bảo mật bổ sung và cải tiến chức năng trên các thiết bị Google Pixel và Nexus được hỗ trợ (thiết bị của Google).

Thông báo

Các thiết bị của Google bắt đầu nhận được các bản cập nhật OTA vào cùng ngày bản tin hàng tháng được phát hành. Nói chung, mất khoảng một tuần rưỡi dương lịch để OTA có thể tiếp cận mọi thiết bị của Google. Hình ảnh chương trình cơ sở thiết bị của Google có sẵn trên trang web Nhà phát triển của Google .

Nguồn

Các bản vá được liệt kê trong bản tin cập nhật Pixel có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Dự án nguồn mở Android (AOSP), nhân Linux ngược dòng và nhà sản xuất hệ thống trên chip (SOC). Các bản sửa lỗi nền tảng Android được hợp nhất thành AOSP 24-48 giờ sau khi Bản tin cập nhật Pixel được phát hành.

Bản tin

Bản tin Ngôn ngữ Ngày xuất bản Cấp bản vá bảo mật
Tháng 1 năm 2021 Sắp có 4 tháng 1, 2021 2021-01-05
Tháng 12 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 12 năm 2020 2020-12-05
Tháng 11 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 11 năm 2020 2020-11-05
Tháng 10 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 10 năm 2020 2020-10-05
Tháng 9 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 8 tháng 9, 2020 2020-09-05
Tháng 8 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 8, 2020 2020-08-05
Tháng 7 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 7 năm 2020 2020-07-05
Tháng 6 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 1 tháng 6 năm 2020 2020-06-05
Tháng 5 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 5 năm 2020 2020-05-05
Tháng 4 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 4 năm 2020 2020-04-05
Tháng 3 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 3 năm 2020 2020-03-05
Tháng 2 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 2, 2020 2020-02-05
Tháng 1 năm 2020 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 1 năm 2020 2020-01-05
Tháng 12 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 12 năm 2019 2019-12-05
Tháng 11 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 11, 2019 2019-11-05
Tháng 10 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 7 tháng 10, 2019 2019-10-05
Tháng 9 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 9, 2019 2019-09-05
Tháng 8 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 5 tháng 8, 2019 2019-08-05
Tháng 7 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 7, 2019 2019-07-05
Tháng sáu 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 6, 2019 2019-06-05
Tháng 5 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 5, 2019 2019-05-05
Tháng 4 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 4, 2019 2019-04-05
Tháng 3 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 3, 2019 2019-03-05
Tháng 2 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 2, 2019 2019-02-05
Tháng 1 năm 2019 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 7 tháng 1, 2019 2019-01-05
Tháng 12 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 3 tháng 12, 2018 2018-12-05
Tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 11 năm 2018 2018-11-05
Tháng 10 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 1 tháng 10, 2018 2018-10-05
Tháng 9 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 9, 2018 2018-09-05
Tháng 8 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 6 tháng 8, 2018 2018-08-05
Tháng 7 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 7 năm 2018 2018-07-05
Tháng 6 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 4 tháng 6, 2018 2018-06-05
Tháng 5 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 7 tháng 5 năm 2018 2018-05-05
Tháng 4 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 4 năm 2018 2018-04-05
Tháng 3 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 5 tháng 3 năm 2018 2018-03-05
Tháng 2 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 5 tháng 2, 2018 2018-02-05
Tháng 1 năm 2018 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) 2 tháng 1, 2018 2018-01-05
Tháng 12 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 4 tháng 12 năm 2017 2017-12-05
Tháng 11 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 6 tháng 11 năm 2017 2017-11-05
Tháng 10 năm 2017 Tiếng Anh /日本語/ 한국어 / ру́сский /简体 中文/繁體 中文 (台灣) Ngày 2 tháng 10 năm 2017 2017-10-05