ชุดหูฟัง USB: ข้อกำหนดอุปกรณ์

เพื่อให้ชุดหูฟัง USB ทำงานได้อย่างราบรื่นในระบบนิเวศของ Android อุปกรณ์ Android จะต้องรองรับอุปกรณ์เหล่านี้อย่างเท่าเทียมกัน เอกสารนี้ระบุพฤติกรรมของ USB เพื่อรองรับชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ USB ทั่วทั้งระบบนิเวศของ Android

การทำแผนที่ซอฟต์แวร์

ต้องใช้ชุดหูฟัง USB ที่เข้ากันได้เพื่อรองรับการแมป HID ที่เข้ากันได้ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการแมปรหัสต่อไปนี้

การทำงาน การทำแผนที่ บริบท พฤติกรรม
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0CD
คีย์เคอร์เนล : KEY_PLAYPAUSE
คีย์ Android : KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
การเล่นสื่อ อินพุต : กดสั้นๆ
เอาต์พุต : เล่นหรือหยุดชั่วคราว
อินพุต : กดแบบยาว
เอาต์พุต : เปิดคำสั่งเสียง
ส่ง : android.speech.action.VOICE_SEARCH_HANDS_FREE หากอุปกรณ์ถูกล็อคหรือหน้าจอปิดอยู่ ส่ง android.speech.RecognizerIntent.ACTION_WEB_SEARCH มิฉะนั้น
สายเรียกเข้า อินพุต : กดสั้นๆ
เอาต์พุต : รับสาย
อินพุต : กดแบบยาว
เอาต์พุต : ปฏิเสธสาย
กำลังโทรอยู่ อินพุต : กดสั้นๆ
เอาต์พุต : วางสาย
อินพุต : กดแบบยาว
เอาต์พุต : ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0E9
คีย์เคอร์เนล : KEY_VOLUMEUP
ปุ่ม Android : VOLUME_UP
การเล่นสื่อ, กำลังโทร อินพุต : กดสั้นหรือยาว
เอาต์พุต : เพิ่มระดับเสียงของระบบหรือชุดหูฟัง
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0EA
คีย์เคอร์เนล : KEY_VOLUMEDOWN
ปุ่ม Android : VOLUME_DOWN
การเล่นสื่อ, กำลังโทร อินพุต : กดสั้นหรือยาว
เอาต์พุต : ลดระดับเสียงของระบบหรือชุดหูฟัง
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0CF
คีย์เคอร์เนล : KEY_VOICECOMMAND
คีย์ Android : KEYCODE_VOICE_ASSIST
ทั้งหมด. สามารถเรียกใช้ได้ในทุกกรณี อินพุต : กดสั้นหรือยาว
เอาต์พุต : เปิดคำสั่งเสียง

ฮาร์ดแวร์

ผู้ผลิตอุปกรณ์ควรดู เสียงดิจิทัล USB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน USB บน Android ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ส่วน USB ของ Android CDD