MediaProvider

โมดูล MediaProvider ปรับข้อมูลเมตาที่จัดทำดัชนีให้เหมาะสม (เสียง วิดีโอ และรูปภาพจากการ์ด SD และอุปกรณ์ USB) และทำให้ข้อมูลนั้นพร้อมใช้งานสำหรับแอปผ่าน API สาธารณะของ MediaStore

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลนี้ โปรดดูส่วน สื่อ

รูปแบบของโมดูล

โมดูล MediaProvider ( com.google.android.mediaprovider ) อยู่ในรูปแบบ APK-in-APEX และพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 11 ขึ้นไป

การปรับแต่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มรูปแบบสื่อใหม่ ส่งผลต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการจัดทำดัชนี และการแทนที่สแตก MTP โปรดดู MediaProvider