Âm thanh đa vùng

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng âm thanh đa vùng trong hệ thống giải trí hàng ghế sau trên ô tô, hãy xem Âm thanh đa vùng .

Các nhà sản xuất thiết bị có thể liên kết màn hình với vùng âm thanh trên xe. Ví dụ: đối với ô tô có một khu vực giải trí cho hàng ghế chính và hàng ghế sau, nhà sản xuất thiết bị có thể có cấu hình sau trên phân vùng của nhà cung cấp:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<carAudioConfigurations xmlns:car="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <zones>
    <zone name="primary zone">
      <volumeGroups>
        <group>
          <device address="bus001_media">
            <context context="music"/>
          </device>
          <device address="bus002_others">
          ...
          </device>
        </group>
      </volumeGroups>
      <displays>
        <display car:display="<display-id-1>" />
      </displays>
    </zone>
    <zone name="rear seat">
      <volumeGroups>
        <group>
          <device address="bus100_all">
          ...
          </device>
        </group>
      </volumeGroups>
      <displays>
        <display car:display="<display-id-2>" />
      </displays>
    </zone>
  </zones>
</carAudioConfigurations>
</xml>

CarAudioService phân tích cú pháp tệp cấu hình này và thiết lập định tuyến âm thanh theo ngữ cảnh âm thanh (hoặc cách sử dụng âm thanh) tại thời điểm khởi động. Trong thời gian chạy, CarAudioService phát hiện thêm một sự kiện khởi chạy ứng dụng và tự động gán ứng dụng vào vùng dựa trên UID.

Thực hiện

Để biết ID ổn định mà nhà sản xuất thiết bị có thể đưa vào tệp cấu hình của họ, hãy xem Số nhận dạng màn hình tĩnh .