Phân vùng động

Phân vùng động là một hệ thống phân vùng không gian người dùng dành cho Android. Sử dụng hệ thống phân vùng này, bạn có thể tạo, thay đổi kích thước hoặc hủy phân vùng trong quá trình cập nhật qua mạng (OTA). Với các phân vùng động, các nhà cung cấp không còn phải lo lắng về kích thước riêng lẻ của các phân vùng như system , vendorproduct . Thay vào đó, thiết bị phân bổ một super phân vùng và các phân vùng phụ có thể được định cỡ động trong đó. Hình ảnh phân vùng riêng lẻ không còn phải để lại không gian trống cho các OTA trong tương lai. Thay vào đó, không gian trống còn lại trong super có sẵn cho tất cả các phân vùng động.