Đọc màn hình bị hạn chế

Trong Android 9 trở xuống, quyền chụp vùng đệm màn hình ( READ_FRAME_BUFFER , CAPTURE_VIDEO_OUTPUTCAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT ) được cấp cho các ứng dụng có chữ ký hoặc quyền đặc quyền. Điều này cho phép các hoạt động chụp bộ đệm màn hình liền mạch, chẳng hạn như chụp ảnh màn hình hoặc ghi lại nội dung màn hình của thiết bị.

Bắt đầu từ Android 10, để ngăn chặn quyền truy cập im lặng vào nội dung màn hình của thiết bị, quyền quay video không được cấp cho các ứng dụng đặc quyền. Quyền truy cập mà không có sự đồng ý của người dùng sẽ bị hạn chế và chỉ được cấp cho các ứng dụng có quyền chữ ký. Yêu cầu này ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thiết bị chạy các ứng dụng đặc quyền dựa vào chức năng chụp im lặng này.

Kể từ Android 10, nếu bạn không có quyền chữ ký chụp bộ đệm màn hình được liệt kê, ứng dụng của bạn không thể chụp bộ đệm màn hình mà không có sự đồng ý của người dùng. Để đảm bảo bạn có các quyền mình cần, hãy tìm kiếm các quyền chữ ký được liệt kê trước đó trong tệp kê khai. Di chuyển tất cả các ứng dụng đặc quyền bị ảnh hưởng (như được tìm thấy trong tìm kiếm của bạn) sang lớp MediaProjectionManager , lớp này cho phép mọi ứng dụng bên thứ ba chụp vùng đệm màn hình mà không cần quyền nhưng phải có sự đồng ý của người dùng. Luồng này hiển thị hộp thoại nhắc người dùng cho phép chụp màn hình khi ứng dụng khởi chạy nó. Trong Android 10, các tính năng mới của hộp thoại bao gồm:

  • Cung cấp các liên kết rõ ràng hơn với biểu tượng Truyền .
  • Cung cấp thêm thông tin về độ nhạy cảm của dữ liệu có thể được truy cập.
  • Ngăn người dùng ẩn hộp thoại trong những lần khởi tạo sau này: hộp thoại luôn hiển thị.