Khắc phục sự cố về lớp phủ tài nguyên trong thời gian chạy

Hãy sử dụng nội dung này để khắc phục nguyên nhân Lớp phủ tài nguyên thời gian chạy (RRO) có thể không hoạt động như dự kiến trong quá trình triển khai Android Automotive.

Để tìm hiểu thêm về RRO trong Android, hãy xem phần Thay đổi giá trị tài nguyên của ứng dụng trong thời gian chạy. Hãy nhớ luôn giám sát đầu ra logcat để có thể cung cấp thông tin hữu ích về những gì đang xảy ra trong suốt quá trình.

Bước 1: Liệt kê các RRO

Cách liệt kê các RRO:

 1. Chạy lệnh sau:

  adb shell cmd overlay list --user current
  

  Kết quả như sau sẽ xuất hiện:

  com.android.systemui
  [ ] com.android.theme.icon_pack.rounded.systemui
  [ ] com.android.theme.icon_pack.filled.systemui
  [ ] com.android.theme.icon_pack.circular.systemui
  
  com.android.permissioncontroller
  --- com.android.permissioncontroller.googlecarui.rro
  
 2. Xác minh rằng RRO của bạn xuất hiện trong danh sách. Các chỉ báo sau đây biểu thị trạng thái RRO:

  Chỉ báo Trạng thái RRO
  [ ] Đã cài đặt và sẵn sàng để kích hoạt.
  [X] Đã cài đặt và kích hoạt.
  --- Đã cài đặt nhưng có lỗi.

  Nếu RRO của bạn không được liệt kê trong tên gói của mục tiêu mà bạn muốn phủ lên, thì RRO của bạn chưa được cài đặt.

Bước 2: Bật và tắt RRO

Nếu bạn đã cài đặt RRO:

 1. Sử dụng lệnh sau để bật (hoặc tắt) RRO:

  adb shell cmd overlay [enable/disable] --user current [your RRO package name]
  

Bước 3: Xác nhận RRO đã được cài đặt

Để xác nhận RRO đã được cài đặt trên thiết bị hoặc khắc phục sự cố vì sao RRO chưa được bật:

 1. Chạy lệnh sau:

  adb shell cmd overlay dump [your RRO package name]
  

  Kết quả như bên dưới sẽ xuất hiện:

  com.android.car.rotaryplayground.googlecarui.rro:0 {
   mPackageName...........: com.android.car.rotaryplayground.googlecarui.rro
   mUserId................: 0
   mTargetPackageName.....: com.android.car.rotaryplayground
   mTargetOverlayableName.: car-ui-lib
   mBaseCodePath..........: /product/overlay/googlecarui-com-android-car-rotaryplayground/googlecarui-com-android-car-rotaryplayground.apk
   mState.................: STATE_MISSING_TARGET
   mIsEnabled.............: true
   mIsMutable.............: true
   mPriority..............: 10
   mCategory..............: BypassIdMapV1
  }
  com.android.car.rotaryplayground.googlecarui.rro:10 {
   mPackageName...........: com.android.car.rotaryplayground.googlecarui.rro
   mUserId................: 10
   mTargetPackageName.....: com.android.car.rotaryplayground
   mTargetOverlayableName.: car-ui-lib
   mBaseCodePath..........: /product/overlay/googlecarui-com-android-car-rotaryplayground/googlecarui-com-android-car-rotaryplayground.apk
   mState.................: STATE_MISSING_TARGET
   mIsEnabled.............: true
   mIsMutable.............: true
   mPriority..............: 10
   mCategory..............: BypassIdMapV1
  }
  
 2. Xác định người dùng (hoặc những người dùng) đã cài đặt RRO. Trong ví dụ trên, RRO được cung cấp cho người dùng 0 và người dùng 10 (xem các giá trị cho mUserId trong khối mã trên cùng).

 3. Để bật (hoặc tắt) RRO cho người dùng mong muốn, hãy chuyển đến Bước 2.

 4. Cách kiểm tra giá trị của mState:

  • STATE_ENABLEDSTATE_ENABLED_IMMUTABLE. RRO được bật và áp dụng cho mục tiêu của bạn.

  • STATE_MISSING_TARGET. Mục tiêu của bạn chưa được cài đặt.

  • STATE_NO_IDMAP. Đã xảy ra lỗi trong cách thiết lập tệp AndroidManifest.xml, overlays.xml hoặc overlayable.xml. Sử dụng adb logcat để chạy nhật ký và tìm kiếm từ khoá idmap để xác định lỗi. Xem bước 4 và 5

  • STATE_UNKNOWN. Đã xảy ra lỗi với OverlayManagerService.

Bước 4: Kiểm tra AndroidManifest.xml

Cách xác minh AndroidManifest.xml:

 1. Hãy kiểm tra targetNametargetPackage.

  android:targetName phải có cùng giá trị của nhóm có thể phủ được xác định trong ứng dụng mục tiêu. Điều này chỉ bắt buộc khi nhắm mục tiêu một lớp phủ.

  android:targetPackage luôn là bắt buộc và phải chứa tên gói của ứng dụng mục tiêu.

 2. Kiểm tra để đảm bảo rằng RRO của bạn ở dạng tĩnh (hoặc không tĩnh). Theo mặc định, RRO tĩnh được bật tại thời điểm khởi động. Theo mặc định, RRO động không được bật khi khởi động. Bạn có thể xem thêm các cách để bật RRO động trong phần Thay đổi giá trị tài nguyên của ứng dụng trong thời gian chạy.

 3. Kiểm tra mức độ ưu tiên của RRO tĩnh (mức độ ưu tiên của RRO động luôn được đặt thành Integer.MAX_VALUE và thứ tự áp dụng các RRO tĩnh dựa trên thời điểm bật RRO).

  Có thể áp dụng nhiều RRO cho cùng một mục tiêu. RRO có mức độ ưu tiên cao hơn sẽ được áp dụng sau cùng. Trên thang điểm từ 0 đến 10, 10 là cao nhất và 0 là thấp nhất.

Bước 5: Kiểm tra classes.xml

Bước kiểm tra này chỉ áp dụng cho Android 11 (trở lên).

 1. Kiểm tra overlays.xml để xác nhận rằng tất cả tài nguyên bạn định phủ lên đều được xác định trong tệp này. Ví dụ: hãy xem xét overlays.xml sau:

  <overlay>
    <item target="string/app_name" value="@string/overlaid_app_name" />
  </overlay>
  
 2. Bạn phải đảm bảo rằng:

  • Tài nguyên string có tên app_name đã tồn tại trong ứng dụng đích.
  • Tài nguyên string có tên overlaid_app_name đã tồn tại trong RRO của bạn.
 3. Nếu mục tiêu của bạn có tệp overlayable.xml, hãy đảm bảo app_name có trong tệp đó. Đảm bảo bạn sử dụng đúng targetName trong tệp AndroidManifest.xml (Bước 4).

  Ví dụ:

  <overlay>
  <item target="layout/car_ui_base_layout_toolbar" value="@layout/car_ui_base_layout_toolbar" />
  <item target="id/car_ui_toolbar_background" value="@id/car_ui_toolbar_background" />
  <item target="attr/layout_constraintTop_toBottomOf" value="@attr/layout_constraintTop_toBottomOf" />
  </overlay>
  

Bước 6: Kết xuất idmap

Ở giai đoạn này, bạn cần giải quyết mọi vấn đề về RRO của mình. Tiếp theo, hãy kết xuất idmap của RRO để tìm hiểu cách một tài nguyên đang được phân giải và lý do tài nguyên đó phân giải thành một giá trị khác với dự kiến.

 1. Cách tìm đường dẫn đến idmap trên thiết bị của bạn:

  adb shell
  su
  ls data/resource-cache
  
 2. Cách kết xuất nội dung của tệp đó:

  adb root
  adb shell idmap2 dump --idmap-path [path to your RRO idmap file]
  

  Ví dụ: posix-terminal adb shell idmap2 dump --idmap-path data/resource-cache/system@app@CarUiPortraitLauncherReferenceRRO@CarUiPortraitLauncherReferenceRRO.apk@idmap

  Kết quả xuất hiện tương tự như sau. Kết quả đầu ra sẽ cho biết mã nhận dạng nào trong RRO được liên kết với mã nhận dạng trong mục tiêu cũng như tên của tài nguyên ở lớp phủ.

  target apk path : /system/priv-app/CarMediaApp/CarMediaApp.apk
  overlay apk path : /product/overlay/googlecarui-com-android-car-media/googlecarui-com-android-car-media.apk
  0x7f040008 -> 0x7f010000 bool/car_ui_toolbar_logo_fills_nav_icon_space
  0x7f040009 -> 0x7f010001 bool/car_ui_toolbar_nav_icon_reserve_space
  0x7f04000b -> 0x7f010002 bool/car_ui_toolbar_tab_flexible_layout
  0x7f04000c -> 0x7f010003 bool/car_ui_toolbar_tabs_on_second_row
  0x7f09006c -> 0x7f020000 id/car_ui_base_layout_content_container
  0x7f090073 -> 0x7f020001 id/car_ui_recycler_view
  0x7f090074 -> 0x7f020002 id/car_ui_scroll_bar
  0x7f090075 -> 0x7f020003 id/car_ui_scrollbar_page_down
  0x7f090076 -> 0x7f020004 id/car_ui_scrollbar_page_up
  0x7f090077 -> 0x7f020005 id/car_ui_scrollbar_thumb
  0x7f090078 -> 0x7f020006 id/car_ui_scrollbar_track
  0x7f09007a -> 0x7f020007 id/car_ui_toolbar_background
  0x7f09007e -> 0x7f020008 id/car_ui_toolbar_logo
  0x7f090084 -> 0x7f020009 id/car_ui_toolbar_menu_items_container
  0x7f090085 -> 0x7f02000a id/car_ui_toolbar_nav_icon
  0x7f090086 -> 0x7f02000b id/car_ui_toolbar_nav_icon_container
  0x7f090087 -> 0x7f02000c id/car_ui_toolbar_progress_bar
  0x7f090089 -> 0x7f02000d id/car_ui_toolbar_row_separator_guideline
  0x7f09008d -> 0x7f02000e id/car_ui_toolbar_search_view_container
  0x7f09008f -> 0x7f02000f id/car_ui_toolbar_subtitle
  0x7f090092 -> 0x7f020010 id/car_ui_toolbar_tabs
  0x7f090093 -> 0x7f020011 id/car_ui_toolbar_title
  0x7f090094 -> 0x7f020012 id/car_ui_toolbar_title_container
  0x7f090095 -> 0x7f020013 id/car_ui_toolbar_title_logo
  0x7f090096 -> 0x7f020014 id/car_ui_toolbar_title_logo_container
  0x7f0c0024 -> 0x7f030000 layout/car_ui_base_layout_toolbar
  0x7f0c0035 -> 0x7f030001 layout/car_ui_recycler_view
  0x7f0c0038 -> 0x7f030002 layout/car_ui_toolbar
  0x7f0c003f -> 0x7f030003 layout/car_ui_toolbar_two_row
  

Sử dụng lệnh sau để tra cứu một tài nguyên cụ thể và xem cách chúng được ánh xạ:

adb shell cmd overlay lookup --verbose --user 10 com.android.car.ui.paintbooth com.android.car.ui.paintbooth:color/widget_background

Kết quả là giá trị cuối cùng của tài nguyên:

#ff7986cb

Bạn cũng có thể kết xuất tệp bố cục từ tệp APK để xem các mã nhận dạng đã phân giải cho khớp với kết quả ở trên:

aapt2 dump xmltree $OUT/system/priv-app/sharedlibraryclient/sharedlibraryclient.apk --file res/layout/activity_main.xml

Kết quả như sau sẽ được trả về:

N: android=http://schemas.android.com/apk/res/android (line=2)
 N: app=http://schemas.android.com/apk/res-auto (line=2)
  N: lib=http://schemas.android.com/apk/com.android.car.ui.sharedlibrary.test (line=2)
   E: androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout (line=2)
    A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_width(0x010100f4)=-1
    A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_height(0x010100f5)=-1
     E: TextView (line=19)
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_width(0x010100f4)=-2
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_height(0x010100f5)=-2
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:text(0x0101014f)=@0x020f0000
      A: http://schemas.android.com/apk/res-auto:layout_constraintBottom_toBottomOf(0x7f0200fb)=0
      A: http://schemas.android.com/apk/res-auto:layout_constraintLeft_toLeftOf(0x7f02010e)=0
      A: http://schemas.android.com/apk/res-auto:layout_constraintRight_toRightOf(0x7f020112)=0
      A: http://schemas.android.com/apk/res-auto:layout_constraintTop_toTopOf(0x7f020118)=0
     E: com.android.car.ui.sharedlibrary.test.MyRecyclerView (line=28)
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_width(0x010100f4)=-2
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_height(0x010100f5)=-2
      A: http://schemas.android.com/apk/com.android.car.ui.sharedlibrary.test:implClass="HelloWorld!" (Raw: "HelloWorld!")
     E: com.android.car.ui.sharedlibraryclient.CustomView (line=34)
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_width(0x010100f4)=-2
      A: http://schemas.android.com/apk/res/android:layout_height(0x010100f5)=-2
      A: http://schemas.android.com/apk/res-auto:implClass2(0x7f0200e8)="HelloWorld!!" (Raw: "HelloWorld!!")