قابلیت اتصال

این بخش اجرای پروتکل های اتصال استاندارد Android را توصیف می کند و استفاده از ویژگی های مرتبط ، از جمله بلوتوث ، NFC ، Wi-Fi ، تلفن و موارد دیگر را توصیف می کند.

برای اطمینان از اتصال صحیح دستگاه های Android خود ، دستورالعمل های این بخش را دنبال کنید.