Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Data Structure Index

Data Structure Index
A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  _
  A  
SuplCertificateInterface     bthf_client_interface_t     effect_descriptor_s     load_app_request_t    
  T  
bthf_interface_t     effect_interface_s     local_time_debug_event    
AGpsCallbacks     bthh_callbacks_t     effect_offload_param_s     local_time_hw_device    
AGpsInterface     ThreadCondVar     bthh_hid_info_t     effect_param_s     local_time_module    
AGpsInterface_v1     ThreadMutex     bthh_interface_t     effect_uuid_s    
  m  
AGpsRefLocation    
  _  
bthl_callbacks_t    
  f  
AGpsRefLocationCellID     bthl_interface_t     mem_range_t    
AGpsRefLocationMac     __attribute__     bthl_mdep_cfg_t     fingerprint_acquired     memtrack_module    
AGpsRilCallbacks     _bluetooth_sdp_hdr     bthl_reg_param_t     fingerprint_authenticated     memtrack_record    
AGpsRilInterface     _bluetooth_sdp_hdr_overlay     btmce_callbacks_t     fingerprint_device     meta_data_event    
AGpsStatus     _bluetooth_sdp_mas_record     btmce_interface_t     fingerprint_enroll    
  n  
AGpsStatus_v1     _bluetooth_sdp_mns_record     btmce_mas_instance_t     fingerprint_enumerated    
AGpsStatus_v2     _bluetooth_sdp_ops_record     btpan_callbacks_t     fingerprint_finger_id     nano_app_binary_t    
AutoThreadMutex     _bluetooth_sdp_pce_record     btpan_interface_t     fingerprint_module     nfc_module_t    
  B  
_bluetooth_sdp_pse_record     btrc_callbacks_t     fingerprint_msg     nfc_nci_device    
_bluetooth_sdp_sap_record     btrc_ctrl_callbacks_t     fingerprint_removed     nfc_nci_module_t    
BT_HDR     _timeb     btrc_ctrl_interface_t     flp_device_t     nfc_pn544_device_t    
  D  
  a  
btrc_element_attr_val_t     framebuffer_device_t     nfc_tag_device    
btrc_getfolderitem_t    
  g  
nfc_tag_module_t    
DerEncodedCertificate     activity_event     btrc_interface_t     nvram_device    
  F  
activity_recognition_callback_procs     btrc_player_app_attr_t     gatekeeper_device     nvram_module    
activity_recognition_device     btrc_player_app_ext_attr_t     gatekeeper_module    
  p  
FLOW_SPEC     activity_recognition_module     btrc_player_app_ext_attr_val_t     gps_device_t    
FlpBatchOptions     additional_info_event_t     btrc_player_setting_text_t     gralloc_module_t     physical_sensor_description_t    
FlpCallbacks     alloc_device_t     btrc_player_settings_t    
  h  
power_module    
FlpDeviceContextInterface     apps_disable_request_t     btrc_register_notification_t     power_state_platform_sleep_state_t    
FlpDiagnosticCallbacks     apps_enable_request_t     btsdp_callbacks_t     hdmi_cec_device     power_state_voter_t    
FlpDiagnosticInterface     audio_buffer_s     btsdp_interface_t     hdmi_cec_module     preview_stream_ops    
FlpGeofenceCallbacks     audio_effect_library_s     btsock_interface_t     hdmi_event    
  q  
FlpGeofencingInterface     audio_hw_device     buffer_config_s     hdmi_port_info    
FlpLocation     audio_module     buffer_producer_stream     heart_rate_event_t     query_apps_request_t    
FlpLocationInterface     audio_policy     buffer_provider_s     hotplug_event    
  r  
  G  
audio_policy_device    
  c  
hub_app_info    
audio_policy_module     hub_app_name_t     radio_hw_device    
Geofence     audio_policy_service_ops     camera2_device     hub_message_t     radio_module    
GeofenceCircle     audio_stream     camera2_device_ops     hw_device_t     radio_tuner    
GeofenceData     audio_stream_in     camera2_frame_queue_dst_ops     hw_module_methods_t    
  s  
GeofenceOptions     audio_stream_out     camera2_jpeg_blob     hw_module_t    
GnssClock    
  b  
camera2_request_queue_src_ops     hwc2_device     sensor_t    
GnssConfigurationInterface     camera2_stream_in_ops     hwc_color     sensors_event_t    
GnssData     bluetooth_device_t     camera2_stream_ops     hwc_composer_device_1     sensors_module_t    
GnssMeasurement     bluetooth_sdp_record     camera3_callback_ops     hwc_display_contents_1     sensors_poll_device_1    
GnssNavigationMessage     boot_control_module     camera3_capture_request     hwc_frect     sensors_poll_device_t    
GnssSvInfo     bt_callbacks_t     camera3_capture_result     hwc_layer_1     sensors_vec_t    
GnssSvStatus     bt_interface_t     camera3_device     hwc_module     sound_trigger_hw_device    
GnssSystemInfo     bt_local_le_features_t     camera3_device_ops     hwc_procs     sound_trigger_module    
GpsCallbacks     bt_os_callouts_t     camera3_error_msg     hwc_rect     status_response_t    
GpsCallbacks_v1     bt_out_of_band_data_t     camera3_jpeg_blob     hwc_region    
  t  
GpsClock     bt_property_t     camera3_notify_msg    
  i  
GpsData     bt_remote_version_t     camera3_shutter_msg     tBLE_BD_ADDR    
GpsDebugInterface     bt_service_record_t     camera3_stream     input_host_callbacks     tBT_CONN_STATS    
GpsGeofenceCallbacks     bt_uuid_t     camera3_stream_buffer     input_module     tBT_UUID    
GpsGeofencingInterface     btav_callbacks_t     camera3_stream_buffer_set    
  k  
temperature_t    
GpsInterface     btav_interface_t     camera3_stream_configuration     tHCI_EXT_FLOW_SPEC    
GpsLocation     btgatt_callbacks_t     camera_device     keymaster0_device     thermal_module    
GpsMeasurement     btgatt_client_callbacks_t     camera_device_ops     keymaster1_device     tNFA_PROPRIETARY_CFG    
GpsMeasurementCallbacks     btgatt_client_interface_t     camera_info     keymaster2_device     tSNOOZE_MODE_CONFIG    
GpsMeasurementInterface     btgatt_db_element_t     camera_memory     keymaster_blob_t     tUART_CONFIG    
GpsNavigationMessage     btgatt_filt_param_setup_t     camera_module     keymaster_cert_chain_t     tv_input_callback_ops    
GpsNavigationMessageCallbacks     btgatt_gatt_id_t     camera_module_callbacks     keymaster_dsa_keygen_params_t     tv_input_capture_result    
GpsNavigationMessageInterface     btgatt_interface_t     cec_message     keymaster_dsa_sign_params_t     tv_input_device    
GpsNiCallbacks     btgatt_notify_params_t     channel_config_s     keymaster_ec_keygen_params_t     tv_input_device_info    
GpsNiInterface     btgatt_read_params_t     connected_sensor_t     keymaster_ec_sign_params_t     tv_input_event    
GpsNiNotification     btgatt_response_t     consumerir_device     keymaster_key_blob_t     tv_input_module    
GpsStatus     btgatt_server_callbacks_t     consumerir_freq_range     keymaster_key_characteristics_t     tv_stream    
GpsSvInfo     btgatt_server_interface_t     consumerir_module     keymaster_key_param_set_t     tv_stream_config    
GpsSvStatus     btgatt_srvc_id_t     context_hub_module_t     keymaster_key_param_t     tx_status_event    
GpsXtraCallbacks     btgatt_test_params_t     context_hub_t     keymaster_rsa_keygen_params_t    
  u  
GpsXtraInterface     btgatt_track_adv_info_t     cooling_device_t     keymaster_rsa_sign_params_t    
  N  
btgatt_unformatted_value_t     cpu_usage_t     keystore_module     uncalibrated_event_t    
btgatt_value_t    
  d  
  l  
unload_app_request_t    
NfcAdaptation     btgatt_write_params_t    
  v  
  S  
bthf_callbacks_t     dynamic_sensor_meta_event     light_device_t    
bthf_client_callbacks_t    
  e  
light_state_t     vehicle_camera_cap_t    
Sha1CertificateFingerprint    
effect_config_s    
A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  K  |  L  |  M  |  N  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  _